EØS: Det indre marked

Norsk økonomi påvirkes i stor grad av hva som skjer i Europa. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det indre marked, på lik linje med landene i EU. Deltakelsen i det indre marked sikrer norsk næringsliv de samme rettigheter og muligheter som europeisk bedrifter, og det åpner for norsk deltakelse i en rekke samarbeidsprogrammer og -prosjekter. Det er av stor betydning for Norge.

Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for generelle spørsmål knyttet til det indre marked i EØS-avtalen, og fagansvaret for overordnede regler om fri bevegelse av varer og tjenester i det indre marked.

Det indre marked i EØS
EØS-avtalen kan med fordel omtales som Norges viktigste handelsavtale. Avtalen trådte i kraft 1.januar 1994. EØS-avtalen sikrer norske bedrifter tilgang til det indre marked og like konkurransevilkår som bedrifter fra EU. Dette er viktig for norsk næringsliv. På grunn av denne avtalen kan norske varer og tjenester som hovedregel omsettes på det europeiske markedet uten særskilte tillatelser og tilpasninger.

Avtalen er basert på prinsippet om de fire friheter: fri bevegelighet av varer, tjenester, kapital og personer innenfor ett marked. I tillegg omfatter avtalen felles konkurranseregler, regler for offentlige innkjøp og regler for statsstøtte, for å sikre like og rettferdige konkurransevilkår mellom bedriftene i hele EØS-området slik at EØS-landene sammen fremmer økonomisk vekst og nye og bedre jobber. Det finnes også samarbeid på en rekke andre områder, først og fremst programsamarbeid om blant annet forskning, utdanning, miljøvern, forbrukerpolitikk, informasjonsteknologi, kultur, sosialpolitikk, likestilling, turisme og om politikk for små og mellomstore bedrifter.

Avtalen omfatter i dag EUs 27 medlemsland, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Til sammen utgjør de 30 statene i EØS-området et indre marked med rundt 500 millioner innbyggere.  Et felles marked åpner opp for mer effektiv utnyttelse av ressurser, styrker konkurranseevnen og bidrar til å øke verdiskapingen både i Norge og i Europa som helhet.

Les mer om NHDs arbeid med EU/EØS og det indre marked

Nærings- og handelsministeren sendte brev til kommissær Michel Barnier 4.6.12 om utviklingen av det indre marked og Norges prioriteringer for en Single Market Act II. Les mer om saken her.


Regler for fri bevegelighet

Varer

Det indre marked skal sikre at varer kan sirkulere fritt i hele EØS. Her får du utførlig informasjon om regelverket.

Tjenester

Handel med tjenester i det indre marked er en del av EØS-avtalen, og det er et prinsipp at tjenester skal kunne omsettes fritt i hele EØS-området. Det betyr eksempelvis at norske bedrifter og næringsdrivende kan selge sine tjenester i Europa – om de så er arkitekter eller ingeniører, uten spesielle tillatelser eller tilpasninger, og selvsagt omvendt, at europeiske næringsdrivende kan tilby sine tjenester i Norge. Videre betyr det at vi som borgere kan reise til et annet EØS-land for å kjøpe en tjeneste der. Med fri bevegelighet av tjenester kommer også retten til å fritt kunne etablere seg i en annen EØS-stat.

Les mer om fri beveglighet av tjenester og fri etablering her eller besøk vår veileder om det indre marked for offentlige mynigheter, for utførlig informasjon om regelverket

Ønsker du informasjon om å yte tjenester i EØS?
Kontaktpunkter i EØS-landene med informasjon og søknadsprosedyrer finner du her.
Se film om kontaktpunkt for tjenesteytere her.

Personer

Fri bevegelighet av personer er også et prinsipp i det indre marked. Det skal sikre borgere i EØS-landene muligheten til å bo, arbeide, starte bedrift og studere i alle øvrige EØS-land. Felles regelverk på dette området har som mål å fjerne hindringer som reduserer fri bevegelighet av personer, og å hindre diskriminering av borgere, bl.a. arbeidere, arbeidsledige, studenter og pensjonister, innenfor de ulike landene i det indre marked.

Kapital

Fri bevegelighet av kapital er en forutsetning for fri bevegelighet av tjenester. Regelverket på dette området skal sikre et ikke-diskriminerende rammeverk for bl.a. kapitaloverføring, investeringer mellom land, lån og lignende. Målsettingen er ikke bare å fjerne hindringer som påvirker overføringer direkte, men også indirekte barrierer for fri bevegelighet av kapital. Dette betyr at regelverket for kapitaloverføringer skal ha samme effekt uavhengig av nasjonalitet. Man har imidlertid klausuler som gir en mulighet til begrense den frie bevegeligheten av kapital. Dette gjelder under svært spesielle omstendigheter, som når fri bevegelighet av kapital truer betalingsbalansen i et land eller kapitalmarkedet generelt.


Kontaktinformasjon

Næringspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 05 01

Veileder til det indre marked

Les vår veileder for regelverket for fritt varebytte og fri bevegelse av tjenester.

Kontaktinformasjon

Næringspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 05 01