Forskning og innovasjon

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Derfor er innovasjon viktig også for å kunne løse øvrige oppgaver i samfunnet. Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon i norsk økonomi.

Hva er innovasjon

En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter.

Hva er innovasjonspolitikk

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.


Nyheter og pressemeldinger

Utlysing: Forskingssamarbeid med Hellas

Aukande økonomisk og sosial ulikskap som følgje av den økonomiske krisa er tema for forskingsprogrammet Noreg finansierer i Hellas gjennom EØS-midlane. Norske partnarar er ønska til samarbeid.

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen tar nå en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Målet er å gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

Foto: Rigas tekniske universitet

Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.

Kunnskap skal bygge fremtiden

Kronikk av fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Statsbudsjettet 2015

Styrkar kunnskap og forsking for næringslivet

Næringsretta forsking og kommersialisering, marin forsking, mineralnæringa og forenkling er blant hovudprioriteringane i Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag til budsjett for 2015.

Statsbudsjettet 2015

Meir forsking og innovasjon i næringslivet

Næringsminister Monica Mæland legg opp til ei omfattande satsing på forsking og innovasjon i næringslivet i regjeringas forslag til budsjett. Samla er auken til dei landsdekkande og generelle verkemidla på nesten 300 millionar kroner.

Styrkar marin forsking med 40 millionar

- Forsking er grunnleggjande for å realisere utviklings- og verdiskapingspotensialet i sjømatnæringa. Eg vil derfor auke løyvingane til marin forsking med 40 millionar kroner i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2015, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Meld. St. 7 (2014–2015)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Vil ha nye fiske-forskere landet rundt

Fem nye marine læringsmoduler skal få barn og unge på kroken.

Kavliprisene 2014

Årets Kavlipris ble delt ut av Hans Majestet Kong Harald i Oslo konserthus. De ni Kavliprisvinnerne ble valgt ut på grunn av sitt banebrytende arbeid innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Flere dokumenter om temaet