Forskning og utvikling i næringslivet

Utnyttelse av kunnskap har gitt grunnlag for verdiskaping og velferd i alle samfunn til alle tider. Dersom norsk næringsliv skal komme styrket ut av globaliseringen og den økende konkurransen i de internasjonale markedene, må vi ta i bruk ny kunnskap. Satsing på næringsrettet forskning er helt avgjørende.

Forskning

Forskning og utvikling i næringslivet

Regjeringens mål er å legge til rette for vekst og verdiskaping i hele landet, for å sikre fremtidens velferdssamfunn. Hensikten med næringspolitikken todelt: På den ene siden handler det om å ivareta eksisterende næringsliv og arbeidsplasser. På den andre siden handler det om mulighetene for å utvikle nye bedrifter og idéer.

Forskning og utvikling i næringslivet

Laser mot oljesøl

Et norsk-estisk samarbeidsprosjekt har kommet opp med en banebrytende teknologi for å oppdage oljesøl i havområder. Den kan til og med oppdage olje under isen.

Besøkte Norges smarteste industribedrift

- Borregaard er et prakteksempel på at forskning i næringslivet nytter, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte bedriften på tirsdag.

Næringsforskning for 1,3 milliarder kroner

Regjeringen har økt støtten til Forskningsrådets største næringsrettede program. 53 nye prosjekter for til sammen 1,3 milliarder kroner har kommet gjennom nåløyet.

Utlysing: Norsk-tsjekkisk forskingsprogram

Forsking og innovasjon skal bidra til økonomisk vekst og nye jobbar i Europa. Gjennom EØS-midla er det no lyst ut over 100 millionar kroner til forskingsprosjekt mellom tsjekkiske og norske forskarar og bedrifter.

Kø for å motta støtte til miljøteknologi

Spanske og norske selskaper vil samarbeide om å utvikle ny miljøteknologi. Det EØS-middelfinansierte programmet har fått inn hele 185 søknader.

Prop. 192 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

Regjeringens FoU-strategi for nanoteknologi 2012-2021

Nanoteknologien gjør at naturens atomer og molekyler kan utnyttes for å utvikle materialer, komponenter eller systemer med nye eller forbedrede egenskaper. Teknologien kan dermed bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på mennesker og på naturen.

Forskertetthet: Norge i verdenstoppen

Norge er blant de landene i verden som har flest forskere sett i forhold til innbyggertallet. Stadig flere forskere og økte ressurser til forskningen har ført til en stor vekst i publisering de siste årene.

Flere dokumenter om temaet

Relevante dokumenter

Eksterne virksomheter