Forskning og utvikling i næringslivet

Regjeringens mål er å legge til rette for vekst og verdiskaping i hele landet, for å sikre fremtidens velferdssamfunn. Hensikten med næringspolitikken todelt: På den ene siden handler det om å ivareta eksisterende næringsliv og arbeidsplasser. På den andre siden handler det om mulighetene for å utvikle nye bedrifter og idéer.

Innovasjon og nyskaping får en stadig viktigere rolle. Omstillingstakten øker i alle næringer, og vi må være innovative for å henge med i den globale konkurransen. Dette gir oss nye utfordringer, men også nye markedsmuligheter. Gjennom en aktiv innovasjonspolitikk vil vi utnytte disse mulighetene, og videreutvikle det vi er gode på. God innovasjonspolitikk er også god næringspolitikk.

 

Innovasjon og nyskaping, i bedrifter, offentlig sektor og forskningsmiljøer, påvirkes av mange forhold. Myndighetene vil derfor føre en helhetlig innovasjonspolitikk. Dette berører mange politikkområder, blant annet utdanning, handel, arbeidsmarkedet, regionalutvikling og infrastruktur, og ikke minst forskning og utvikling.

 

Myndighetene vil sørge for gode rammebetingelser for innovasjon. Vi vil samordne ulike politikkområder, og kontinuerlig vurdere virkemidlene for innovasjon og nyskaping. Vi vil også gjøre det enklere å starte og drive bedrifter i Norge. Og ikke minst vil vi arbeide for å styrke kulturen for entreprenørskap og innovasjon her i landet. 

 

Forskning og forskningsbasert kunnskap en viktig kilde til innovasjon, omstilling og verdiskaping, både i næringslivet og i offentlig sektor. Regjeringen mener derfor at en aktiv myndighetssatsing på næringsrettet forskning er avgjørende for å nå målet om økt vekst og verdiskaping i hele landet. Utvikling av ny kunnskap setter forskere og bedrifter i stand til å forbedre produkter, arbeidsprosesser og tjenester. Forskning og utvikling i bedriftene gir også grunnlag for utvikling av nye produkter, forretningsområder eller helt nye bedrifter. Å drive egen FoU-virksomhet styrker også bedriftenes evne til å ta i bruk annen forskning og utvikling. Derfor er det viktig å legge til rette for både kunnskapsutvikling og for stadig bedre tilgang til og spredning av eksisterende kunnskap.

 

Et samlet Storting har store ambisjoner for den samlede forskningsinnsatsen i Norge. En sentral utfordring er å øke næringslivets egen FoU-innsats. Derfor vil regjeringen særlig satse på tiltak som stimulerer næringslivets forskningsinnsats. Dette stiller krav til innretningen av de offentlige virkemidlene.

 

Regjeringen satser på forskning og utvikling som styrker det næringslivet vi har og som stimulerer til framvekst av nye virksomheter. Generelle virkemidler gir samme muligheter for bedrifter i alle bransjer når det gjelder tilgang til offentlige forsk­nings- og innovasjonsmidler. Virkemiddelapparatet rettes i stadig større grad mot brukerstyring og kvalitet i det enkelte prosjekt, istedenfor mot fasttømrede temaer. For særlig å stimulere til økt FoU-innsats i små og mellomstore bedrifter er ordningen med skattefradrag for FoU-prosjekter – Skattefunn – et viktig virkemiddel.

 

Ved siden av generelle virkemidlene bygger vi opp stadig mer kunnskap og erfaring innen forskning og utvikling rettet mot næringer der Norge har spesielle fortrinn, og hvor det er betydelig verdiskapingspotensial. Nærings- og fiskeridepartementet prioriterer derfor tiltak som bidrar til:

 

  • Økt forskning og utvikling i etablert næringsliv;
  • Særlig satsing på forskning innenfor reiseliv, romfart, innenlands bruk av gass og maritim sektor; og
  • Bedre samspill mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv

 

Internasjonalisering er en sentral del av FoU- og innovasjonspolitikken. God tilgang på internasjonale forskningsresultater har alltid vært viktig for å utvikle nasjonal kunnskap og teknologi. Norske forskere må delta i den internasjonale debatten og kunnskapsutviklingen. Det er bare ved å møte de beste i dialog og kappestrid at norske forskere stadig utvikler seg.

 

Norge deltar aktivt i utformingen av EUs 7. rammeprogram for forskning, Eureka, den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og gjennom bilateralt forskningssamarbeid med andre land. Europakommisjonens forslag til «Competitiveness and Innovation Framework Programme» (CIP) er under vurdering med tanke på eventuell norsk deltakelse.

Sist oppdatert: 17.02.2014