Konkurranseregler for foretak

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven inneholder regler for foretakenes virksomhet. Reglene skal bidra til å opprettholde og stimulere konkurransen. De forbyr foretak å samarbeide slik at konkurransen begrenses og gjør det mulig å gripe inn mot konkurransebegrensende foretakssammenslutninger. Det er også forbudt for store, dominerende foretak å bruke metoder som kan stenge ute nye konkurrenter eller presse eksisterende konkurrenter ut av markedet.

Formålet med reglene er å bidra til effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Både teori og praksis viser at i de fleste markeder vil konkurranse føre til at foretakene produserer varer og tjenester til lavest mulig kostnader og med lavest mulig salgspris til forbrukernes beste. Konkurranse bidrar normalt også til innovasjon og produktutvikling. Konkurranse er derfor til fordel for forbrukerne.

Vedtak i klagesaker

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er overordnet organ og klageinstans for Konkurransetilsynets avgjørelser.

Nasjonale og EØS konkurranseregler

Konkurransereglene retter seg mot tre hovedproblemstillinger knyttet til foretakenes virksomhet; konkurransebegrensende samarbeid mellom to eller flere foretak, dominerende foretaks utilbørlige utnyttelse (misbruk) av sin dominerende stilling på markedet og foretakssammenslutninger (fusjoner) som kan føre til en begrensning av konkurransen i markedet.

Regelverk

Konkurranseloven har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven.

Håndheving av forbudene

Konkurransetilsynet har kompetanse til å håndheve forbudene i konkurranseloven. Konkurransetilsynet kan gi pålegg om at brudd på forbudene må opphøre og kan også ilegge overtredelsesgebyr. Alvorlige overtredelser kan føre til straffeforfølgelse ved påtalemyndigheten og domstolene.

Kontroll med foretakssammenslutninger

Etter konkurranseloven § 16 skal Konkurransetilsynet gripe inn mot foretakssammenslutninger som fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. Fusjoner og oppkjøp er typiske eksempler på foretakssammenslutninger.

Veiledere og tolkingsuttalelser

Konkurransetilsynet har vedtatt retningslinjer for veiledning når det gjelder tolkningen og håndhevingen av konkurranseloven.

Klageadgang

Konkurranseloven har regler som innebærer at Konkurransetilsynets vedtak om inngrep mot en foretakssammenslutning kan påklages til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Kontaktinformasjon

Konkurransepolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90

Eksterne virksomheter

Kontaktinformasjon

Konkurransepolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90