Tilknyttede virksomheter

Oljedirektoratet (OD)

Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. OD er departementets fagdirektorat.

Nettsiden til

NVE logo 100x75

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging.

Nettsiden til

Enova

Enova SF

Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartementet.

Nettsiden til

Gassco

Gassco

Gassco har ansvaret for transport av gass fra den norske kontinentalsokkelen til Europa.

Nettsiden til

Gassnova

Gassnova

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering.

Nettsiden til

Petoro

Petoro AS

Petoro ivaretar på vegne av staten de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og virksomhet i tilknytning til dette. Petoro er rettighetshaver for statens deltakerandeler på norsk sokkel.

Nettsiden til

Statnett

Statnett har som hovedmål å legge forholdene til rette for kraftmarkedet og sørge for pålitelig overføring av elektrisk kraft.

Nettsiden til

Statoil

Statoil er et integrert olje- og gasselskap med betydelig internasjonal virksomhet, og er et resultat av sammenslåingen av Statoil og olje- og gassaktiviteten til Norsk Hydro 1. oktober 2007.

Nettsiden til

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten (KOMM)

Telefon: 415 73 500 (ikke sms)

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8148 Dep, NO - 0033 Oslo

Olje- og energidepartementet

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsenheten (KOMM)

Telefon: 415 73 500 (ikke sms)

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8148 Dep, NO - 0033 Oslo