NOU 1998: 11

Energi- og kraftbalansen mot 2020

24.6.2 Miljøkrav og avgassrensing

Norske miljøkrav i form av krav knyttet til utslipp eller krav om avgassrensing vil variere fra prosjekt til prosjekt og være avhengig av type brensel, størrelse av anlegg og om det er et eksisterende eller nytt anlegg. Hver konsesjonssøknad blir behandlet individuelt. De krav som er gjengitt i det følgende er derfor å betrakte som veiledende og som minimumskrav.

Ved vurdering av konsesjon for forbrenningsanlegg legges prinsippet om «Best Available Techniques» (BAT) til grunn. Miljøkrav basert på BAT-prinsippet betyr i praksis at miljøvernmyndighetene i forbindelse med konsesjonssaker og formulering av krav, i utgangspunktet stiller krav til teknologi uansett resipient. For større anlegg er det mulig at det i framtiden vil bli stilt krav om rensing av CO2.

Ifølge EØS-avtalen mellom Norge og EU, er SFT forpliktet til å harmonisere sine miljøkrav i henhold til EU-direktivene. Etter en overgangsperiode vil de krav som er satt i EU-direktivene, også gjelde Norge.

Tabell 24.3 gir en oversikt over utslippskrav (anbefalte maksimale utslipp) for ulike forbrenningsteknologier og ulike utslipp. Utslippskravene kan variere med størrelsen på anleggene eller om de gjelder eksisterende eller nye anlegg.

Tabell 24.3 Utslippskrav for ulike anlegg.

Svovel %SO2 mg/Nm3NOx mg/Nm3CO mg/Nm3Støv mg/Nm3
Kullfyrte forbrenningsanlegg1,2400-200065017550-150
Oljeforbrenningsanlegg i industrien0,8-1,0400-1700300-45010030-100
Gassfyrte forbrenningsanlegg og gasskraftverk i raffineriene35100-350505
Gassfyrte turbiner (Kårstø)550-100405

Kilde: SFT, SINTEF

Det finnes et mindre antall kullfyrte forbrenningsanlegg i gartnerier. De fleste kullfyrte anleggene er i størrelsesorden 1 MW, men det finnes anlegg med kapasitet på opp til 13 MW.

Det finnes et 30-talls små (1,8-5 MW) og et 30-talls mellomstore (om lag 5 MW) oljefyrte varmesentraler i Norge, som bruker både lett- og tungolje. Bortsett fra krav til maksimalt svovelinnhold i olje i henhold til svovelforskriften 1, har SFT ikke stilt andre krav til disse anleggene. Svovelforskriften fastslår blant annet at det er forbud mot brenning av olje med høyere innhold enn 1 prosent svovel i de 13 sørligste fylkene i tillegg til en del andre krav knyttet til beliggenhet. Det finnes i tillegg mange små (om lag 1 MW) og mange mellomstore (1-5 MW) oljeforbrenningsanlegg i industrien. For de fleste anleggene har SFT stilt krav til svovelinnholdet i oljen.

Store gassfyrte forbrenningsanlegg og gasskraftverk finnes i raffineriene (6 anlegg totalt). I tillegg til de gassfyrte forbrenningsanleggene, finnes det et mindre antall gassfyrte turbiner ved gassterminalen på Kårstø (12-35 MW). Disse anleggene kan maksimalt slippe ut 90 kg NOX per time.

Avgassrensing

Tabell 24.4 gir en oversikt over de mest vanlige renseanlegg for avgasser.

Tabell 24.4 Typer renseanlegg for avgasser.

RenseanleggFunksjon
SyklonerFjerner større støvpartikler
PosefilterFjerner støv
ElektrofilterFjerner støvpartikler
ElektroskrubbereFjerner støv og partikler
Våtvaskere (skrubbere)Fjerner vannløselige forurensninger som HCI og SO2
Halvtørre skrubbereFjerner sure forbindelser med basisk vaskeløsning
Tørre skrubberanleggFjerner sure forbindelser med kalk og organiske mikroforurensninger med kulladsorbent
Termiske etterbrennereFjerner VOC (flyktige organiske forbindelser), organiske mikro-forurensninger og CO
Katalytisk forbrenningFjerner VOC, organiske mikro- forurensninger og CO
Katalytiske reduksjonsanlegg (Selective Catalytic Reduction (SCR))Fjerner NOX ved å redusere NOX til N2 ved å tilsett NH3, eller urea, samt reduserer dioksinutslipp
Ikke-katalytiske reduksjonsanlegg (Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR))Fjerning av NOX ved å tilsette reduserende kjemikalier

Kilde: SINTEF

1

Forskrift om svovelinnhold i ulike oljeprodukter, Miljøverndepartementet 20. juni 1995.