Beredskap i energisektoren

Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret både for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og for landets kraftforsyning.

OED er ansvarlig for å utforme et ressursforvaltningssystem som blant annet skal ivareta hensynet til leveransesikkerhet av petroleumsprodukter. Leveransesikkerhet er først og fremst knyttet til gass.

 

OED har som vannressursmyndighet et overordnet ansvar for å forebygge flom og vassdragsrelaterte skred og fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg. Departementet har også et overordnet statlig ansvar for forebygging av øvrige typer skred.

Oljevernberedskap

Beredskap i petroleumssektoren

Olje- og energidepartementet har som sektordepartement et overordnet ansvar for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Departementet er ansvarlig for å utforme et ressursforvaltningssystem (rammeverk), som blant annet skal ivareta hensynet til leveransesikkerhet. Leveransesikkerhet er først og fremst knyttet til gass.

Flom og skred

Flom og skred

Som vassdragsmyndighet etter vannressursloven er Olje- og energidepartementet (OED) ansvarlig departement for forvaltning av landets vannressurser. OED har også det overordnede ansvaret for forebygging av alle typer flom og skred.

Kraftforsyningen

Olje og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskap er delegert til NVE, som er beredskapsmyndighet etter energilovens kapittel 6. NVE leder Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), der alle enheter i kraftforsyningen deltar.

Beredskapslagring av petroleumsprodukter

Norske myndigheter har ved lov pålagt produsenter og importører av petroleumsprodukter å holde beredskapslager tilsvarende 20 dagers normalforbruk i Norge. Lagringspliktige kan finne rapporteringsskjema her.

Olje- og energidepartementet

Eksterne virksomheter