CO2-håndtering

Menneskeskapte klimaendringer er en av våre største utfordringer. Kraftproduksjon og annen bruk av fossil energi er den største kilden til utslipp av klimagasser. Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at verdens energietterspørsel vil øke med over 50 prosent frem til 2030 og at fossilt brensel i 2030 vil dekke over 80 prosent av det globale energibehovet.

tema gasskraft

FNs klimapanel har anslått at fangst og lagring av CO2 kan utgjøre opptil halvparten av utslippskuttene i dette hundreåret, men at det er mange utfordringer som må løses, blant annet er teknologi for CO2-fangst svært kostbart.

Fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra Mongstad

Norge skal være et foregangsland på fangst og lagring av CO2, og bidra til teknologiutvikling og reduserte kostnader for slik teknologi.

Foto: Unni Claussen

Internasjonalt arbeid for fangst og lagring av CO2

Norge er ett av foregangslandene når det gjelder å fremme fangst og lagring av CO2 som klimatiltak internasjonalt. Olje- og energidepartementet koordinerer og følger opp regjeringens internasjonale satsing på fangst og lagring av CO2.

Illustrasjon: Statoil ASA

Fangst, transport og lagring av CO2

Kraftproduksjon og annan bruk av fossil energi er den største kjelda til utslepp av klimagassar. Fangst av CO2 og lagring av CO2 i geologiske formasjonar peikar seg ut som eit viktig mogleg tiltak for å redusera globale utslepp.

Foto: StatoilHydro

Teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad (TCM)

Kampen mot klimaendringer og utfordringene knyttet til å dekke verdens energibehov er bakgrunnen for regjeringens satsing på fangst og lagring av CO2. Gjennom kunnskap og erfaring opparbeidet fra egne prosjekter vil Norge være et foregangsland i denne sammenheng.

Illustrasjon: Faktaheftet 2007

Bruk av CO2 for å auke oljeutvinninga

Oljedirektoratet har estimert eit betydeleg teknisk potensial for auka oljeutvinning ved hjelp av CO2 i oljefelt på norsk kontinentalsokkel. Regjeringa har ambisiøse mål for å realisere CO2 -handtering og skape ei kjede for transport og injeksjon av CO2 .

Olje- og energidepartementet