Høringer

Hva er en høring?

Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (innbyggere, offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

På disse sidene presenterer vi de sakene som er ute på høring, saker som departementet har til behandling etter at høringsfristen har gått ut, og saker som er ferdigbehandlet, og har resultert i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

  • Bruk menyen til venstre for å velge underkategori. De siste sakene i hver kategori er også listet opp under.

 

 

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

Høring - gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 391/2013 (flysikringsavgifter for underveis- og terminalfasen)

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag om å ta inn i norsk rett en kommisjonsordning fra EU om flysikringsavgifter. Frist: 17. desember 2014.

Høring - forskrift om gjennomføring i norsk rett av EU-rettsakter knyttet til Single European Sky II

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forskriftsforslag om å ta inn i norsk rett EU-lovgivning som gjelder Det felles europeiske luftrom (Single European Sky II).

Høring av utkast til ny postlov

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til ny postlov og postforskrift. Høringsfristen er 26. januar 2015.

Høyring - framlegg om endring av yrkestransportlova - lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg om endring av yrkestransportlova som gjeld lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar.


Saker under behandling

Saker der høringsfristen er gått ut og som er til behandling i departementet.

Høyring – forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015. Høyringsfrist er 13. oktober 2014.

Høring – Anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016. Høringsinstansene er også bedt om å komme med ev. merknader og kommentarer til rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med forslag til anbudsopplegg. Høringsfrist: 31. oktober 2014.

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner. Høringsfrist: 4. september 2014.

Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Samferdselsdepartementet sender på høring et nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering. Høringsfristen er 1. september 2014.

Høring- Søknad fra Grimstad kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50

Grimstad kommune har søkt om fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven § 50. Det følger av bestemmelsens tredje ledd at berørte organisasjoner og etater skal høres før det treffes vedtak om fritak.

Høring - Forslag til nye årsavgifter og gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. 2014

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift til forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv med nye årsavgifts- og gebyrsatser for året 2014. Høringsfristen er 23. januar 2013.

Høyring - framlegg til endringar i yrkestransportlova

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg til endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestranssport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Høring - Utkast til lov om endringer i jernbaneloven bl.a. som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om etablering av et felles europeisk jernbaneområde

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om endringer i jernbaneloven. Høringsfristen er 5. mars 2014.

Høring - forslag til to endringer i vegtrafikkloven

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Høringsfrist er 15. januar 2014.

Høring - framlegg til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser m.v.

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser. Høringsfristen er 15. januar 2014.

Høring - Lufthavnsavgifter for Avinors lufthavner i 2014

Samferdselsdepartementet sendte 12. september 2013 et utkast til lufthavnsavgifter på høring, med høringsfrist 14. oktober 2013.

Høring - Utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter.

Høring - Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging; arbeidsgrupperapport

Samferdselsdepartementet har sendt på høring en rapport fra en arbeidsgruppe om om bruk av kompensasjon for dyrka mark og natur som virkemiddel ved bygging av samferdselsprosjekter.


Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

Høring - Endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Høringsfrist: 3. oktober 2014.

Høring - Endring i yrkestransportforskriften; overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i yrkestransportforskriften som gjelder overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen.

Høring – endring i ekomforskriften

Høring – endring i ekomforskriften § 2-7 om internasjonal gjesting i mobilnett, ny § 6-6 om tilgang til toppnivådomenet .eu og § 8-7 om ENISA. Høringsfrist er 26. april 2013.

Høyring - framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). Høyringsfrist er 8. februar 2012.

Høring - forslag om klargjøring og presisering av reaksjonsregelverk for miljøfartsgrenser

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om klargjøring og presisering av reaksjonsregelverk for miljøfartsgrenser.

Høring - Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen. Høringsfrist er 9. november 2012.

Høring - lufthavnavgifter for Avinors lufthavner 2013

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om avgift på lufthavnene til Avinor for 2013. Høringsfrist: 14. september 2012.

Høring - Oslo Lufthavn AS; Masterplan for 2012-2050

Samferdselsdepartementet har sendt på høring den nye Masterplanen for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) for 2012-2050. Høringsfrist: 2. november 2012.

Høyring - framlegg til nye føresegner om universell utforming av lufthamner og ombordstiginsløysningar

Samferdselsdepartementet har sendt på høying eit framlegg til nye føresergner om universell utforming av lufthamner og ombordsstigingsløysingar. Frist: 2. oktober 2012.

Høring - endring i ekomforskriften paragraf 2-7, internasjonal gjesting i mobilnett

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i ekomforskriften. Høringsfrist er 28. mai 2012.

Høring - kostnadsdelingsmodeller for datalagringsdirektivet

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til ulike modeller for kostnadsfordeling knyttet til datalgringsdirektivet.

Høring - Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble sendt på høring fra Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen med høringsfrist 29. juni 2012.

Høring - utredningsrapport om tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser (AFIS).

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet spørsmål rundt organiseringen av ordningen med tilskudd til flygeinformasjonstjenesten ved ikke-statlige flyplasser (AFIS). Rapporten er sendt på høring, med høringsfrist 21. mai 2012.

Høring - Høyastighetsutredningen 2010-12

Jernbaneverket sendte høyhastighetsutredningen på høring 9. februar 2012 med høringsfrist 29. juni 2012.

Høring - om endringer Postens plikt til å tilby banktjenster

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i Postens plikt til å tilby banktjenster.


Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 70

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 70

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo