NOU 1999: 28

Gardermoprosjektet

3 Personer evalueringsgruppen har intervjuet

Aftreth, PerAdm. dir.AF-Gruppen ASA
Andresen, Antti-JussiBydelslegeHellerud bydel
Andersen, EinarTiltakskonsulentNannestad kommune
Andreassen, FritjofOveringeniørAas-Jacobsen A/S
Andreassen, Harald MagnusTidl. konsulentLuftfartsverket
Arge, NjålTidl. konsulentMiljøverndepartementet
Arnkværn, ErikSeksjonslederFylkesmannen Oslo og Akershus
Balkøy, MajAss. rådmannUllensaker kommune
Balstad, JanNestlederLO
Bendheim, JonTidl. økonomidirektørNSB-GMB
Bjordal, RoarTidl. prosjektdirektørLuftfartsverket
Bysveen, TorSeksjonslederAkershus fylkeskommune
Christensen, Jon H.KoordinatorFylkesmannen i Oslo og Akershus
Dahl, MortenTidl. direktørOSL
Davidsen, FrodePlankoordinator miljøFylkesmannen i Oslo og Akershus
Dolve, IngeTidl. direktørLandsforeningen for bygg og anlegg
Dørum, Odd EinarStatsråd (97-98)Samferdselsdepartementet
Ekenes, Hans-Chr.Adm.sjefHellerud bydel
Enger, Anne JohanneTidl. prosjektlederNaturvernforbundet
Ettre, EspenDirektørOSL
Evjent, AndersSeksjonslederFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fredriksen, Ole FalchKonsulentAsplan Viak
Fridstrøm, LasseForskerTØI
Furuseth, ErikPlansjefVegdirektoratet
Færgestad, AsbjørnProsjektlederNSB-GMB
Førsund, Finn R.ProfessorUniversitetet i Oslo
Gaut, AmundAvdelingssjefJordforsk
Gundersen, Lars MorkEiendomssjefLuftfartsverket
Hagen, Kåre P.ProfessorNorges Handelshøyskole
Henriksen, Arent M.StyreformannNSB BA
Hersløv, JosefRådmannNannestad kommune
Hervik, ArildForskningssjefØKAN, Møreforskning
Hoelsæter, SveinTidl. rådmannUllensaker kommune
Høye, SigvaldProsjektlederNSB-GMB
Haadem, Anne CathrineØkonomidirektørNSB-GMB
Johansen Kjell WernerForskerTØI
Johannessen, SteinarDaglig lederSRG
Jordbakke, AndersProsjektlederNaturvernforbundet
Junge, Tom R.KonsulentNORCONSULT
Killi, SteinarProsjektdirektørGAROL/GARPRO
Korslund, OleOrdførerUllensaker
Kraft, PerForskerJordforsk
Lereim, JonProfessorBI
Liavaag, OveLuftfartsdirektørLuftfartsverket
Major, RobertTidl. lederNorsk hovedflyplass forum
Moe, EspenAdvokatVeidekke ASA
Møglestue, ChristenSenior ingeniørEiendomsdiv. NSB
Møll, ArvidKonsern-controllerLuftfartsverket
Nes, Stein O.Tidl. prosjektlederGARPRO
Neuman, Hans JacobTidl. prosjektlederMiljøverndepartementet
Nilsen, LeifVassdragsforvalterFylkesmannen Oslo og Akershus
Nordby, Knut ErikLeder prosjektstyringOSL
Nordmeland, KasperAdm. dirAF Spesialprosjekt AS
Opedal, DagfinnKonsulentAF-Gruppen
Opseth, KjellStatsråd (93-96)Samferdselsdepartementet
Plathe, ErikKonsulentAsplan Viak
Ramlo, MagneAvd. lederReinertsen Engineering
Remman, OttarTidl. adm. dirNSB-GMB
Roseth, RogerForskerJordforsk
Røiseland, Karin MoeFung. fylkesmannFylkesmannen i Oslo og Akershus
Rønbeck, SisselStatsråd (96-97)Samferdselsdepartementet
Saghaug, TorTidl. ass. utbyggingsdirektørNSB-GMB
Saghaug, SteinarLederØstmarkas venner
Sandal, JanTidl. ekspedisjonssjefMiljøverndepartementet
Schanke, SteinProsjektlederSRG
Schei, ViggoProsjektlederSelmer ASA
Schjetne, TrondUtbyggingsdirektørNSB-GMB
Skogstad, Hans PetterKonsulentECON
Slapgård, SnorreAvdelingslederAas-Jacobsen A/S
Snekkerbakken, MargreteMiljøsjefOSL
Solnørdal, KnutTidl. fagleder miljøLuftfartsverket
Stabæk, KnutTidl. ProsjektdirektørLuftfartsverket
Steffensen, JohanSiv. ing.OSL
Steigen, ToreProsjektlederReinertsen Engineering
Sund, BjørnTidl. adm. dirOSL
Svegaarden, GeirØkonomi/adm. dir.OSL
Sæther, ÅsmundMiljøvernsjefFylkesmannen i Oslo og Akershus
Thorvik, Svein OlavUtbyggingssjefStatens vegvesen
Thune-Larsen, HaraldForskerTØI
Tønsberg, OlavBU-lederHellerud bydel
Ueland, OsmundStyreformann og tidl. adm.dir.NSB-GMB
Westrum, EinarByggeleder tunnelNSB-GMB
Wilhelmsen DagMiljøkoordinatorNSB-GMB
Ødemarkbakken, FredrikSeksjonsleder areal- og næringsseksjonenNannestad kommune
Østmoe, KnutInstituttsjefTØI
Øvstedal, EirikProsjektlederStatens vegvesen

Referanseliste

Arbeidsmiljøloven - lov av 4. februar 1977 nr. 4.

Asheim, Geir (1988): «Hovedflyplass - delt løsning: Bra for flypassasjerer, dårlig for flyselskaper?», Sosialøkonomennr. 2, 1988.

Bakken, Svein Erik, Tore Holtet og Elisabeth Lunder (1998): Makt på liv og død. Oslo: Forlaget Oktober.

Budsjett-innst. S. nr. 14 (1991-92) Innstilling fra Samferdselskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 vedkommende Samferdselsdepartementet m.v.

Budsjett-innst. S. nr. 14. Tillegg nr. 1 (1990-91) Innstilling fra Samferdselskomiteen om bevilgning til planlegging av hovedflyplass på Gardermoen.

Christensen, Tom og Morten Egeberg (1997): Forvaltningskunnskap. Oslo: Tano Aschehoug.

ECON – Senter for økonomisk analyse (1997): Gardermoprosjektets planprosess etter Stortingets utbyggingsvedtak. Rapport 59/97.

Forsvarets Gardermoutredning (1991): Hovedflyplass på Gardermoen. Konsekvenser for Forsvaret. N-505/4. 15. desember 1991.

Forurensningsloven – lov av 13. mars 1981 nr. 6.

Grøner AS og VBB Anläggning AB (1999): Romeriksporten. Kvalitetssikring av tettearbeidene i Romeriksporten, oktober 1997 – januar 1999. Sluttrapport.

Innst. S. nr. 223 (1995-96) Innstilling fra Samferdselskomiteen om stamvegnettets omfang og økte bevilgninger til NSB Gardermobanen AS.

Innst .S. nr. 1 (1992-93). Innstilling fra Samferdselskomiteen om utbygging og finansiering av hovedflyplass på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem og konsekvenser for Forsvaret.

Innst. S. nr. 190 (1989-90) Innstilling frå Samferdselskomiteen om stans i planlegginga av Hurumprosjektet og forslag til vidare arbeid med hovudflyplass for Oslo-området

Kommunehelsetjenesteloven – lov av 19. november 1982 nr. 66.

Luftfartsverket (1991): Gardermoen som hovedflyplass. Luftfartsverkets hovedrapport. Desember 1991. N-505/1.

Moum, Knut (red.) (1992): Klima, økonomi og tiltak (KLØKT). Rapporter 92/2, Statistisk sentralbyrå. (Kløkt-rapporten).

Norges Geotekniske Institutt (1991): Jernbane til Gardermobanen. Delrapport geoteknikk.

Norsk Standard: NS 3403 om «Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgivning».

NSB (1990): Forstudie for strekningen Oslo – Lillestrøm – Gardermoen.

NSB (1991a): Gardermobanen Hovedrapport. NSB Hovedkontoret, Strategi- og miljøavdelingen. Desember 1991.

NSB (1991b): Jernbane til Gardermoen - Forstudie, trasé- og konsekvensutredning.

NSB Banedivisjon (1991): Tekniske forutsetninger for trasé og jernbanetekniske installasjoner. 8. juni 1991.

NSB, SVA og Luftfartsverket (1991): Gardermoen-prosjektet. Program for konsekvensutredning. Miljø- og samfunnsmessige virkninger av ny hovedflyplass.

NSB-GMB AS (1993): Gardermobanen. Budsjett rev. 1 (august 1993).

NSB-GMB AS (1997a): Organisasjonshåndbok.

NSB-GMB AS (1997b): Romeriksporten. Evaluering av konseptstudium for gjenoppretting av grunnvannsbalansen i Lutvann-Puttjern-området. 24. november 1997.

NSB-GMB AS (1997c): Romeriksporten – Historikk mht. valg av hovedtrasé og vurdering av geologiske forhold. 19. oktober 1997.

NSB-GMB AS (1997d): Romeriksporten - Metode for permanent tetting. 25. november 1997.

NSB-GMB AS (1997e): Romeriksporten. Handlingsplan. Rev. 1.

NSB-GMB AS (1998a): Rapport. Uavhengig gjennomgang av injiseringsprosessen ved sikring av tunnel i Romeriksporten. (Gjennomgangsrapporten).

NSB-GMB AS (1998b): Prosjekt Gardermobanen. Rapport avgitt 27.03.98 til generalforsamlingen i NSB Gardermobanen AS fra et uavhengig utvalg oppnevnt 15.12.97. (Tønne-utvalget).

OSL (1998a): Kvalitets- og ledelsessystem.

OSL (1998b): Økonomirapport – revisjon av hovedplan. September 1998.

OSL og Luftfartsverket (1999): Evaluering av flystøy og trasébruk.

Plan og Bygningsloven – lov av 14. juni 1985 nr. 77.

Prosjektet for styring av statlige investeringer (1999): Styring av statlige investeringer. Rapport avgitt 10.2 1999.

Riksrevisjonen (1998): «Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende hovedflyplassens og Gardermobanens bedriftsøkonomiske lønnsomhet», Dokument nr. 3:10, 1997-1998.

Samferdselsdepartementet (1991): Gardermoprosjektet. Samlet fremstilling av Hovedplaner for flyplass og tilbringersystem. Konsekvenser for natur, miljø og samfunn. Konsekvenser for forsvaret.

Samferdselsdepartementet (1996): Ekstern kvalitetsrevisjon av grunnervervet i Gardermoprosjektet. Sluttrapport. (Silkoset-rapporten).

Samferdselsdepartementet (1997): Forskrift om inn- og utflygingstraséer for Oslo Lufthavn Gardermoen. 16. desember 1997.

Scanpower (1997): Ekstern revisjon av miljøoppfølgingsarbeidet for Gardermoprosjektet. Oslo Lufthavn AS. 24. mars 1997.

Scanpower (1997): Ekstern revisjon av miljøoppfølgingsarbeidet for Gardermoprosjektet. Luftfartsverket. 24. mars 1997.

St.meld. nr. 35 (1992-93) Norsk jernbaneplan 1994-97.

St.meld. nr. 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007.

St.prp. nr. 1 (1992-93) Tillegg nr. 3 For Budsjettermin 1993. Om diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag m.v. for 1993.

St.prp. nr. 1 (1993-94) For budsjetterminen 1994. Samferdselsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (1994-95) For budsjetterminen 1995. Samferdselsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (1995-96) For budsjetterminen 1996. Samferdselsdepartementet.

St.prp. nr. 1 (1997-98) Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1998.

St.prp. nr. 1 (1997-98) For budsjetterminen 1998. Samferdselsdepartementet.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 9 (1994-95) For budsjetterminen 1995. Saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1995.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1992-93) Om diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag m.v. for 1993.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7 (1990-91) Om bevilgning til planlegging av hovedflyplass på Gardermoen.

St.prp. nr. 2 (1996-97) Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

St.prp. nr. 39 (1997-98) Om NSB Gardermobanen AS’ økonomi.

St.prp. nr. 40 (1997-98) Om tetting av Romeriksporten på Gardermobanen, beredskapsplan for tilbringersystemet til Oslo Lufthavn Gardermoen samt miljøtiltak i Groruddalen.

St.prp. nr. 42 (1994-95) Om endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 for Vegformål og Jernbaneformål.

St.prp. nr. 44 (1995-96) Om stamvegnettets omfang og økte bevilgninger til NSB Gardermobanen AS.

St.prp. nr. 64 (1996-97) Om ein del saker under Vegformål og Jernbaneformål.

St.prp. nr. 78 (1989-90) Om stans i planleggingen av Hurum-prosjektet og forslag til videre arbeid med hovedflyplass for Oslo-området.

St.prp. nr. 85 (1997-98) Om delvis bompengefinansiering av ny rv 35 Lunner - Gardermoen i Oppland og Akershus.

St.prp. nr. 90 (1991-92) Utbygging og finansiering av hovedflyplass for Oslo-området på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem og konsekvenser for Forsvaret.

St.prp. nr. 94 (1992-93) Om endret bevilgningsvedtak for 1993 for Sivil luftfart.

Statens vegvesen (1991): Gardermoen-prosjektet Hovedrapport vegsystem. N-505/3.

Taugbøl og Øverland (1991a): Jernbane til Gardermoen Delrapport geologi.

Taugbøl og Øverland (1991b): Jernbane til Gardermoen. Stasjonskatalog – rapport om aktuelle stasjoner.

Taugbøl og Øverland (1991c): Jernbane til Gardermoen. Trase- og konsekvensutredning.

Thune-Larsen, Harald (1991): Flypassasjerprognoser for Oslo 1990-2025. TØI rapport 0095/1991.

Thune-Larsen, Harald og Lasse Fridstrøm (1985): «Fremskriving av flytrafikken: Metoder og resultater», Sosialøkonomen, nr. 9 og 10, 1985.

TØI (1991): Etterspørsel etter kollektiv transport til Gardermoen. Vurdering av flypassasjerenes preferanser. TØI notat nr. 0971/91.

Vassdragsloven – lov av 15. mars 1940 nr. 3.

Verifiseringsgruppen for TA Gardermoen (1992a): Transportanalyse Gardermoen. Verifiseringsrapport, versjon 3.2. 20. mars 1992.

Verifiseringsgruppen for TA Gardermoen (1992b): Transportanalyse Gardermoen. Verifisering TA v 5.0 kontra 3.2. 21. september 1992.