St.prp. nr. 72 (1999-2000)

Om delvis bompengefinansiering av T-forbindelsen - Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner i Rogaland

2.6 Samspillet mellom rv 47 og T-forbindelsen

Nord-sør elementet i T-forbindelsen er i hovedsak begrunnet med behovet for avlastning av rv 47 som i dag har en årsdøgntrafikk stigende fra 12 000 kjøretøy ved T-forbindelsens tilknytningspunkt til 19 000 kjøretøy på Karmsundbroen. Dette innebærer at det i dag er kapasitetsproblemer på strekningen. Utførte trafikkberegninger viser at rv 47 kan avlastes med om lag 3-4000 kjøretøy når T-forbindelsen er ferdigstilt. På vanlige yrkedager vil avlastningen være større på grunn av rushtrafikken.

Tyngdepunktet både for bosetting og næringsvirksomhet ligger sentralt på Midt-Karmøy. Medregnet Sør-Karmøy er om lag 25 000 av Karmøy sine 36 000 innbyggere bosatt i denne delen av kommunen. Den største trafikken nord-sør, er mellom Midt-Karmøy og Haugesund/fastlandssiden. Ettersom reisetiden langs T-forbindelsen vil være sammenlignbar med å kjøre langs rv 47, vil nord-sør forbindelsen mellom Fosen og Ragnamyr kunne fange opp trafikk fra ovennevnte relasjon når det oppstår avviklingsproblem på rv 47. Den fremtidige arealutviklingen på Karmøy er planlagt å bli i områder sør for T-forbindelsens tilknytningspunkt, slik at økning i trafikken som følge av denne arealutviklingen kan gå via T-forbindelsen. Fremtidig årsdøgntrafikk på rv 47 er beregnet til 15 000-16 000 kjøretøy når T-forbindelsen er etablert. I Transportplan for Nord-Rogaland er rv 47 planlagt som kollektivtrase. Dette medfører også behovet for å avlaste rv 47 slik at regulariteten for kollektivtrafikken kan opprettholdes.

Statens vegvesen og Karmøy kommune er godt i gang med trafikksikkerhets- og miljøtiltak på eksisterende rv 47 på Karmøy. Disse tiltakene inngår i en strategi hvor T-forbindelsens nord-sør element vil være den fremtidige gjennomgående hovedvegen. I handlingsplan 1998-2007 for Transportplan Nord-Rogaland, som kommunene i Nord-Rogaland sluttet seg til våren 1998, er det forutsatt at videre miljø- og trafikksikkerhetstiltak skal prioriteres på den aktuelle strekningen. Tiltakene er forutsatt finansiert med statlige midler, midler til trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og spesielle miljøtiltak innenfor Rogalands ramme i handlingsprogrammet i NVVP 1998-2007, og tilskudd fra Karmøy kommune. Alle disse tiltakene finansieres utenom T-forbindelseprosjektet.