St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innleiing og oversikt

Kap. 1320 Statens vegvesen

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2005

1Saldert budsjett 2006

Forslag 2007

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. , kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

6 241 635

6 089 200

6 770 400

29

Vederlag til OPS-prosjekter , kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

190 016

258 400

340 000

30

Riksveginvesteringer , kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31, post 33, post 60 og post 72

5 209 641

4 420 100

4 696 700

31

Rassikring , kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60

309 877

265 200

321 000

33

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan over­føres, kan nyttes under post 30 og post 60

74 663

35

Vegutbygging i Bjørvika , kan overføres

21 527

382 000

390 000

60

Forsøk , kan overføres, kan nyttes under post 30, post 31 og post 33

492 229

885 400

867 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester , kan overføres, kan ­nyttes under post 23 og post 30

1 232 013

1 355 000

1 464 400

Sum kap. 1320

13 771 601

13 655 300

14 849 500

1 Det er senere gjort følgende endringer i forhold til saldert budsjett 2006, jf. St.prp. nr. 66/Innst. S. nr. 205 (2005-2006): Post 23 er økt med 292,2 mill. kr, post 29 er økt med 75 mill. kr, post 30 er økt med 108 mill. kr, post 31 er økt med 40 mill. kr og post 72 er økt med 1 mill. kr.

Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m.

Det foreslås bevilget 6 770,4 mill. kr, en økning på 11,2 pst. fra saldert budsjett 2006. Den betydelige økningen går i hovedsak til å styrke vegvedlikeholdet. Etter en årrekke med redusert dekkestandard forventes dette budsjettforslaget å snu den negative utviklingen. Bevilgningen for 2006 og forslaget for 2007 utgjør 50,4 pst. av rammen i handlingsprogrammet 2006-2009.

Trafikktilsyn

Til trafikktilsyn er forslaget for 2007 på om lag 1,2 mrd. kr. Sammen med midlene for 2006 gir det en oppfølgingsprosent på 51,2 i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. I 2007 legges det opp til å styrke innsatsen til trafikksikkerhet innenfor trafikant- og kjøretøyområdene gjennom økt kontrollaktivitet og informasjons- og kampanjevirksomhet.

Statens vegvesen har i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009, fastsatt måltall for overholdelse av regelverk når det gjelder bilbeltebruk, bremser på tunge kjøretøy, overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og øvelseskjøring . Tiltak for å bidra til god måloppnåelse gis høy prioritet i Statens vegvesen. Kontrollvirksomheten vil også bli mer målrettet ved at kontrollene utføres på steder og til tider da de ventes å gi best trafikksikkerhetseffekt. Økt kvalitet på kontrollene prioriteres foran økt kvantitet.

I 2007 vil det også gjennom kampanjer gis informasjon rettet mot bruk av bilbelte, søvnrelaterte ulykker, sikrere sykling, fart og fartsgrenser samt barn på skoleveg.

For å sikre at den nye føreropplæringen gjennomføres i henhold til intensjonen, vil tilsynet med trafikkskoler og kursarrangører bli utvidet i 2007. Tilsynet skal påse at vilkårene for etablering og drift overholdes, og at den obligatoriske opplæringen gis etter de krav som følger av trafikkopplæringsforskriften. Tilsynet skal også bidra til å sikre like konkurransevilkår.

Gjennomføring i norsk rett av ny kjøre- og hviletidsforordning, nytt arbeidstidsdirektiv for sjåfører og nytt kontrolldirektiv, samt innføring av digital fartsskriver, vil gi behov for økte ressurser knyttet til opplæring, kontrolloppgaver og tilsyn fra og med 2007. For å sikre tilgang på nødvendig kompetanse vil det i 2007 bli opprettet et kjøretøy- og kontrollstudium på høgskolenivå.

Statens vegvesen vurderer nå både organiseringen av etatens tilsynsoppgaver og tjenestetilbudet på trafikkstasjonene. Formålet er å sikre bedre internkontroll, service og tilgjengelighet med hensyn til Vegvesenets tjenester. Som et ledd i dette arbeidet inngår oppfølging av en helhetlig plan for tilbudet på trafikkstasjonene.

En del tunge kjøretøy er for dårlig utrustet på norsk vinterføre, noe som medfører både økt risiko for ulykker og fremkommelighetsproblemer for andre trafikanter. Statens vegvesen skal sette ytterligere fokus på kontroll av tunge kjøretøy ved grenseovergangene og ved internasjonale fergeanløp samt når føreforholdene tilsier dette. Statens vegvesen skal også, i samarbeid med politiet, gjennomføre en streng og konsekvent bruk av de sanksjoner som står til rådighet ved brudd på de norske reglene, herunder nedlegging av bruksforbud og å ta pant i kjøretøy som blir stående til hinder for annen trafikk. Statens vegvesen vil også vurdere om det bør innføres krav om at dekk for tunge kjøretøy skal ha mønsterdybde på minst 3 millimeter i den perioden det er plikt til å medbringe kjetting. Det gjennomføres i tillegg informasjonsarbeid rettet særskilt mot tungtransportsjåfører for å bidra til tryggere kjøring på vinterføre.

Et stadig større antall eldre førerkortinnehavere medfører et økt behov for å sikre oppfyllelse av gjeldende helsekrav. Statens vegvesen vil i 2007 få utredet bedre ordninger for å vurdere helsemessig skikkethet til å kjøre bil.

Statens vegvesen vil videreføre satsingen på publikumsrettede tjenester via internett og telefoni. Målsettingen er at etatens tjenester skal bli mer tilgjengelige og i mindre grad kreve fysisk fremmøte på etatens besøkssteder. En omfattende markeds- og tjenesteanalyse som ble foretatt i 2006, understøtter dette behovet sett fra publikums side.

Drift og vedlikehold av riksveger

I 2007 er det forutsatt brukt om lag 4,9 mrd. kr til drift og vedlikehold av vegnettet. Dette er en økning på 600 mill. kr eller 14 pst. i forhold til saldert budsjett 2006. Økningen går i hovedsak til å styrke vegvedlikeholdet. Det legges opp til at 2,4 mrd. kr brukes til drift og 2,5 mrd. kr til vedlikehold i 2007. I avsatte beløp inngår midler til forvaltningsoppgaver, administrasjon og ledelse knyttet til drift og vedlikehold av riksvegnettet. Sammen med midlene som er satt av i 2006 er oppfølgingsprosenten for drift og vedlikehold på 50,2 i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. Både innen drift og vedlikehold prioriteres trafikksikkerhet høyt i 2007.

Driften av vegnettet skal bidra til en god og sikker fremkommelighet for trafikantene hele året. Det er blant annet viktig å legge til rette for forutsigbar transport for næringslivet. For å sikre at vegsystemet oppfyller slike forventninger, må driften være rettidig og utføres med riktig kvalitet.

Driftsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten har høyest prioritet. Dette gjelder spesielt vinterdriften der brøyting, salting og strøing er de viktigste oppgavene. I 2007 er det spesielt lagt opp til å prioritere oppfølgingen av driftsoppgaver rettet mot den delen av vegnettet med mange og alvorlige ulykker.

For å forbedre fremkommeligheten vil det blant annet bli iverksatt tiltak for å få en bedre oppfølging av hvordan entreprenørene gjennomfører driften av veg- og gang- og sykkelvegnettet i samsvar med inngåtte kontrakter. Det vil bli utredet mulige tiltak med sikte på å redusere kødannelser gjennom forbedret drift, trafikkstyring og informasjon.

Bruk av salt og sand i vinterdriften kan skade miljøet. Det arbeides med en strategi for å redusere de negative miljøpåvirkningene gjennom å optimalisere metoder ut fra miljøets tåleevne.

Budsjettforslaget innebærer en sterk økning i vedlikeholdsmidlene på om lag 500 mill. kr eller 25 pst. fra saldert budsjett 2006. Økningen skal i hovedsak gå til asfaltlegging og tiltak knyttet til vegkroppen som bidrar til å forlenge vegdekkenes levetid.

Det har de senere årene blitt benyttet for lite midler til dekkelegging, og dette har ført til forverring av spor og jevnheter på vegdekkene. Etterslepet knyttet til vegkroppen har økt over en årrekke. Den økte innsatsen i 2007 til dekkelegging, drenering m.m. vil innebære at den negative utviklingen spesielt for dekkestandarden nå snus, slik at det i 2007 vil være mulig å begynne å ta igjen etterslep. I 2007 er det forutsatt nyttet om lag 800 mill. kr til asfalt. Dette er en økning på om lag 200 mill. kr sammenlignet med saldert budsjett 2006.

De øvrige midlene til vedlikehold går til andre tiltak på vegkroppen, tunneler med utstyr og belysning, vegutstyr som skilt, signaler og rekkverk samt til bruer og ferjekaier.

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter

Det foreslås bevilget 340 mill. kr i 2007. Dette er i henhold til avtalene med OPS-selskapene.

Prosjektet Øysand - Thamshamn på E39 Klett - Bårdshaug i Sør-Trøndelag ble åpnet for trafikk i juni 2005. Det er gitt en nærmere omtale av vederlaget til OPS-selskapet i St.prp. nr. 1 (2004-2005). For 2007 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 250 mill. kr, som forutsettes finansiert med 200 mill. kr i statlige midler og 50 mill. kr i bompenger.

Prosjektet Handeland - Feda på E39 Lyngdal - Flekkefjord i Vest-Agder ble åpnet for trafikk i august 2006. Det er gitt en nærmere omtale av vederlaget til OPS-selskapet i St.prp. nr. 1 (2005-2006). For 2007 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 140 mill. kr, som forutsettes finansiert med statlige midler.

Kontrakt for OPS-prosjektet E18 Grimstad - Kristiansand i Aust- og Vest-Agder ble inngått i juni 2006. Deler av strekningen er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2008, mens hele prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2009.

Det skal foretas en evaluering av de tre OPS-prosjektene, jf. nærmere omtale i del III.

Post 30 Riksveginvesteringer og post 60 Forsøk

Det foreslås bevilget 4 696,7 mill. kr på post 30 og 867 mill. kr på post 60, til sammen 5 563,7 mill. kr. Dette er en økning på 258,2 mill. kr eller 4,9 pst. fra saldert budsjett 2006. Bevilgningen for 2006 og forslaget for 2007 for post 30 og post 60 samlet utgjør 47,4 pst. av rammen i handlingsprogrammet 2006-2009.

Etterfølgende tabell viser fordelingen av forslaget til bevilgninger på post 30 og post 60 for 2007, sammenlignet med handlingsprogrammet 2006-2009.

(i mill. 2007-kr)

Jevnt per år handlingsprogram 2006-2009

Forslag 2007

Oppfølging etter to år i pst.

Stamveger

3 210

3 192

49,1

Øvrige riksveger

2 218

1 921

44,3

- herav post 30

-

1 054

-

- herav post 60

-

867

-

Ikke rute-/fylkesfordelte midler1

424

450

51,1

Sum postene 30 og 60

5 852

5 564

47,4

1 Omfatter bl.a. midler til oppgradering av eksisterende tunneler, tiltak på nasjonale turistveger, reservebruprosjektet og FoU.

Pr. 01.01.2007 vil bindingene knyttet til fullføring av igangsatte prosjekter utgjøre om lag 22 mrd. kr, hvorav om lag 11 mrd. kr skal dekkes ved statlige midler (omfatter også post 31 og post 35). Med budsjettforslaget for 2007 utgjør bindingene knyttet til fullføring av igangsatte/vedtatte prosjekter om lag 14 mrd. kr, hvorav om lag 7,5 mrd. kr skal dekkes ved statlige midler. Inkl. refusjonsforpliktelser, vil de totale bindingene pr. 01.01.2008 utgjøre om lag 15 mrd. kr. I tillegg kommer statens forpliktelser knyttet til oppfølging av vedtatte bompengepakker, OPS-prosjekter og prosjekter der alternativ bruk av ferjetilskudd inngår.

På grunn av store bindinger må en vesentlig del av investeringsrammen i 2007 benyttes til å sikre rasjonell anleggsdrift av igangsatte prosjekter. Forskjellen i oppfølgingsgrad mellom stamveger og øvrige riksveger, jf. tabell foran, må ses i sammenheng med dette. Når bindingene på stamvegnettet blir redusert, skal også øvrige riksveger prioriteres i samsvar med handlingsprogrammet.

Det vil bli startet opp noen større prosjekter på øvrige riksveger i 2007, mens det ikke vil startes opp nye større prosjekter på stamvegnettet. Deler av den forutsatte satsingen på bl.a. særskilte trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende og kollektivtrafikktiltak må utsettes til siste del av handlingsprogramperioden. De store bindingene vil i tillegg medføre reduserte oppstartsbevilgninger og utsatt oppstart for enkelte større prosjekter.

Fra 01.01.2004 ble det iverksatt forsøk i enkelte byer med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet og forsøk i enkelte fylkeskommuner med oppgavedifferensiering knyttet til bl.a. samferdselsområdet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2003-2004). Forsøkene skal ha en varighet på fire år. Hovedformålet med forsøkene er å oppnå bedre samordnet areal- og transportpolitikk i byområdene og bedre samlet offentlig ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåene for veg- og kollektivtransport. De statlige midlene til forsøkene bevilges over post 60 Forsøk.

Til nå har det vært variable erfaringer med hvordan forsøkene fungerer i de ulike områdene. Det er viktig at forsøkene fungerer i tråd med forutsetningene. Samferdselsdepartementet vil på denne bakgrunn følge forsøkene nøye framover. Forsøk i by med alternativ forvaltningsorganisering skal evalueres. Evaluering av forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering ble igangsatt sommeren 2004. Evalueringen skal avsluttes høsten 2007.

Samtlige midler til forsøksområdene innenfor de fylkesfordelte rammene til øvrig riksvegnett på post 30 inngår i forsøkene, også forutsatte statlige midler til vedtatte større bompengeprosjekter og andre større prosjekter som det er knyttet bevilgningsvedtak til.

Etterfølgende tabell viser fordelingen av de statlige midlene til forsøkene over Samferdselsdepartementets budsjett i 2007. Ekstern finansiering inngår ikke i tabellen. Det er lagt til grunn at ekstern finansiering innenfor forsøksområdene BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold), Vestlandsrådet (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) og Bergen vil utgjøre henholdsvis 427 mill. kr, 808 mill. kr og 744 mill. kr i 2007. I Kristiansandsregionen og Trondheim er det ikke forutsatt ekstern finansiering.

(i mill. 2007-kr)

Statlige midler

Fylkes- kommunale midler

Totalt, ekskl. kommunale midler

BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold)

284,0

284,0

Vestlandsrådet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)

389,0

389,0

Kristiansandsregionen

20,0

8,71

28,73

Bergen

154,0

59,92

213,94

Trondheim

20,0

67,32

87,35

Sum

867,0

135,9

1 002,9

1 Foreløpige budsjettall.

2 Rammetilskuddet til Bergen og Trondheim over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett er basert på framskrivninger med en deflator på 3,6.

3 Inkluderer ikke kommunale midler. I følge Kostra har kommunene benyttet om lag 20 mill. kr til investeringer i kommunale veger i 2005.

4 Inkluderer ikke kommunale midler. I følge regnskapstall har kommunen benyttet om lag 161 mill. kr til transportformål i 2005.

5 Inkluderer ikke kommunale midler. I følge regnskapstall har kommunen benyttet 91,8 mill. kr til transportformål i 2005.

I det følgende gis en nærmere omtale av prioriteringene under mindre investeringstiltak m.m. i 2007. For å få et mer helhetlig bilde av satsingen innenfor de ulike områdene, omtales prioriteringene innenfor post 30 og post 60 samlet. I tillegg til de prioriteringene som er omtalt i det etterfølgende, gjennomføres det også slike tiltak i forbindelse med de strekningsvise prosjekter. Oppfølging i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009 for de enkelte stamvegruter og de enkelte fylker er nærmere omtalt i «Nærmere om investeringsprogrammet».

Trafikksikkerhetstiltak

Det er forutsatt benyttet om lag 500 mill. kr til særskilte trafikksikkerhetstiltak i 2007, hvorav om lag 460 mill. kr i statlige midler. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år på 37 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. Det er imidlertid opp til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene (post 60) avsatt til trafikksikkerhetstiltak faktisk skal brukes til dette. I tillegg vil det bli gjennomført strekningsvise tiltak med trafikksikkerhetsgevinster.

Tiltak rettet mot de alvorligste ulykkene som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med myke trafikanter prioriteres. Dette vil være tiltak som f.eks. midtrekkverk, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer, bedring av kryssingsmuligheter for fotgjengere og syklister, fjerning av hindringer utenfor vegbanen, montering av rekkverk, automatisk trafikkontroll m.m. Gjennomføring av strakstiltak på grunnlag av trafikksikkerhetsinspeksjoner vil bli gitt høy prioritet. Mangel på forbikjøringsmuligheter er et problem. Det vil i løpet av 2007 bli gjennomført en utredning om muligheten for å etablere forbikjøringsfelt på utvalgte deler av stamvegnettet.

Tiltak for gående og syklende

Det er lagt til grunn at det totalt vil bli benyttet om lag 310 mill. kr til tiltak for gående og syklende i 2007, hvorav om lag 240 mill. kr i statlige midler. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år på 34 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. Det er imidlertid opp til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene (post 60) avsatt til tiltak for gående og syklende faktisk skal brukes til dette. I tillegg vil det bli gjennomført strekningsvise tiltak som medfører bedre forhold for gående og syklende.

Utbygging av sammenhengende sykkelnett i utvalgte byområder prioriteres. I tillegg prioriteres skoleveger og andre strekninger der det ferdes mange mindreårige. Skoleveger langs trafikkerte veger vil fremover bli prioritert høyere. Arbeidet med å inspisere og forbedre eksisterende sykkeltraséer i forhold til trafikksikkerhet, utforming og opplevelse vil bli videreført i 2007. Videre vil Statens vegvesen formidle kunnskap om sykling og sykkeltiltak gjennom Sykkelbynettverket og gjennom samarbeid med universiteter og høyskoler om undervisning i miljøvennlig bytransport. I 2007 vil trafikkreglene bli gjennomgått med sikte på å gjøre sykling tryggere og mer attraktivt.

Tiltak for kollektivtransport

Det er lagt til grunn at det totalt vil bli benyttet om lag 1 040 mill. kr til kollektivtrafikktiltak i 2007, hvorav om lag 170 mill. kr i statlige midler. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år på 38 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. Det er imidlertid opp til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene (post 60) avsatt til kollektivtransport faktisk skal brukes til dette. I tillegg vil det bli gjennomført strekningsvise tiltak som medfører bedre forhold for kollektivtransporten.

Den største satsingen på kollektivtrafikktiltak er i Oslo og i Bergen. Det forutsettes benyttet om lag 410 mill. kr, inkl. bompenger, til kollektivtrafikktiltak i Oslo/Akershus i 2007, hvorav om lag 300 mill. kr i Oslo og om lag 110 mill. kr i Akershus. I Bergensområdet forutsettes det benyttet om lag 520 mill. kr, inkl. bompenger. De største prosjektene er bygging av Bybanen i Bergen og opprusting av Kolsåsbanen i Oslo. Profilen på satsingen i 2007 preges av disse baneinvesteringene. For øvrig er det forutsatt nærmere 200 mill. kr til framkommelighetstiltak for buss og trikk, primært i Oslo og i Stavanger. Tilrettelegging av knutepunkt og holdeplasser vil også være en viktig del av satsingen i 2007.

Arbeidet for å bedre tilgjengeligheten til kollektivsystemet for personer med nedsatt funksjonsevne er et prioritert område. Det er avsatt 50 mill. kr til tilskuddsordningen for universell utforming og oppfølging av BRA-programmet i 2007, jf. nærmere omtale under kap. 1330, post 60 Særskilte tilskudd til kollektivtransport. Statens vegvesen forvalter tilskuddsordningen.

I tillegg innarbeider Statens vegvesen hensynet til tilgjengelighet for alle i vegnormaler og faglige veiledere, og det er et krav at hensynet ivaretas ved alle nyinvesteringer og ombygginger. Den største utfordringen ligger i å få til en gjennomgående enhetlig transportstandard, spesielt på stamrutene for kollektivtransporten. Dette vil kreve mange år med systematisk innsats.

Miljøtiltak

Det er lagt til grunn at det totalt vil bli benyttet om lag 140 mill. kr til særskilte miljø- og servicetiltak i 2007, hvorav om lag 130 mill. kr i statlige midler. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år på 47 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. Det er imidlertid opp til det lokale forsøksorgan om forsøksmidlene (post 60) avsatt til miljøtiltak faktisk skal brukes til dette. I tillegg kommer miljø- og servicetiltak som inngår i strekningsvise tiltak.

I 2007 vil det bli gjennomført støytiltak på enkelte boliger der Statens vegvesen har fått innvilget forlengelse av tidsfristen i forurensningsforskriften. I tillegg gjennomføres tiltak på nye boliger som kommer over grenseverdien på 42 dBA. Det vil bli arbeidet med kartlegging i forhold til nytt støyregelverk, og utvikling av tiltak rettet mot støykilden. Arbeidet med å prøve ut støysvake vegdekker blir videreført.

I Oslo, Lillehammer, Drammen, Grenland, Trondheim og Tromsø vil det i 2007 bli gjennomført tiltak for å redusere nivået av svevestøv. Forsøkene med spredning av saltløsning og økt renhold vil fortsette.

Nye veganlegg skal ha god estetisk kvalitet. Det gjennomføres årlig tiltak langs eksisterende veg som har problemer knyttet til estetikk, natur- og kulturmiljø. Bygging av miljøgater gjennom tettsteder prioriteres.

Statens vegvesens verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner vil bli fulgt opp med vern og forvaltning av objektene i 2007. Gjennomføringstakten for formelt vern avhenger blant annet av ressursene hos antikvariske myndigheter og i Statens vegvesen.

St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Statens vegvesen har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning utviklet en metode for kartlegging av problemomfanget. På bakgrunn av kartleggingen vil det bli utarbeidet regionale tiltaksplaner. Det er et mål for Regjeringen å redusere nedbygging av dyrket jord.

Fra 2007 vil det bli rapportert på antall dekar dyrka jord som blir bygd ned. Det skal utarbeides bedre måleparametre til bruk ved planlegging og utbygging av infrastrukturen.

I henhold til EUs rammedirektiv for vann gjennomføres en kartlegging av konflikter i forhold til vannforurensning i 2006. På bakgrunn av denne kartleggingen skal det innen 2009 utarbeides tiltaksprogrammer og forvaltningsplaner. Dette arbeidet vil starte opp i 2007. Ny saltingsstrategi vil trolig bidra til å redusere negativ påvirkning på vannforekomster.

Rassikringstiltak

Se samlet omtale av rassikringstiltak under post 31.

Opprusting av tunneler

Det foreslås bevilget 175 mill. kr til utbedring av eksisterende tunneler i 2007. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad etter to år på 50 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009. I tillegg kommer midler som prioriteres innenfor de rute- og fylkesfordelte investeringsrammene.

En vesentlig del av midlene vil bli benyttet til å sluttføre pålagt utskifting av vann- og frostsikring i tunnelene mellom Ålesund og Ellingsøy og mellom Ellingsøy og Valderøy på rv 658 i Møre og Romsdal. I tillegg prioriteres oppfølging av det sentrale programmet for oppgradering av eksisterende tunneler med basisutstyr for brannsikkerhet innen utgangen av 2011. I den forbindelse vil også EU-direktivet om minimum sikkerhetskrav til tunneler bli fulgt opp, samt ev. behov for andre utbedringer i de aktuelle tunnelene.

Nødnett for utrykningsetatene er i utgangspunktet forutsatt finansiert over Justis- og politidepartementets budsjetter, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 95. Kommunikasjonsnett for utrykningsetatene som er eldre enn 12-15 år, forutsettes imidlertid dekket over Samferdselsdepartementets budsjetter, jf. nærmere omtale under «Andre saker».

Nasjonale turistveger

Den vedtatte satsingen på Nasjonale turistveger omfatter utvalgte vegstrekninger, som spesielt skal tilrettelegges og markedsføres for vegfarende turister. Opplevelser av unik natur fra vegen og spennende stoppesteder i kombinasjon med gode kulturopplevelser, service og informasjon forventes å gi flere turister, økt oppholdstid og økte inntekter for næringslivet. Dette gjelder særlig i distriktene. Prosjektene er utarbeidet og gjennomføres i samarbeid med kommuner og næringslivet.

Satsingen på Nasjonale turistveger innebærer mange enkelttiltak på de utvalgte strekningene. Disse enkelttiltakene må ses i sammenheng. Dette er nødvendig for å oppnå hensikten med Nasjonale turistveger.

Det foreslås bevilget 100 mill. kr til prosjektet i 2007 for å ivareta statens innsats i de pågående prosjektene. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad på 57 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009.

I 2007 prioriteres tiltak som skal gi E10 i Lofoten og rv 550 Jondal - Utne i Hardanger status som nasjonale turistveger. Videre prioriteres tiltak med sikte på turistvegstatus for Geiranger - Trollstigen og Aurlandsfjellet i 2008 samt Rondane og Havøysund i 2009. Den foreslåtte rammen vil også benyttes til tiltak på øvrige strekninger.

Post 31 Rassikring

Det foreslås bevilget 321 mill. kr i 2007, en økning på 55,8 mill. kr eller 21 pst. fra saldert budsjett 2006. Samlede statlige midler i 2006 og 2007 gir en oppfølgingsgrad på 49,7 pst. i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009.

I tillegg er det lagt til grunn at det vil bli benyttet til sammen om lag 160 mill. kr i statlige midler til prosjekter og tiltak med rassikringsgevinst på andre budsjettposter (postene 30 og 60). Samlede statlige bevilgninger til rassikringsinnsats i 2007 vil utgjøre om lag 480 mill. kr. I tillegg kommer ekstern finansiering, slik at det totalt vil bli benyttet om lag 560 mill. kr til rassikring i 2007.

Følgende større prosjekter (over 100 mill. kr) med rassikringsgevinst foreslås prioritert i 2007, med finansiering dels over post 30, dels post 31 og dels post 60:

  • Rv 43 Aunevik - Bukkesteinen, Lyngdal kommune i Vest-Agder

  • E39 Gammelseter - Nipetjørn, Lindås kommune i Hordaland

  • Rv 5 Langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrova - Stølsneset) i Jølster kommune i Sogn og Fjordane

  • Rv 55 Fatlaberget, Leikanger/Sogndal kommuner i Sogn og Fjordane

  • Rv 55 Stedjeberget, Sogndal kommune i Sogn og Fjordane

  • Rv 617 Gotteberg - Kapellneset, Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane

  • Rv 62 Fresvika - Jordalsgrenda, Nesset/Sunndal kommuner i Møre og Romsdal

  • E10 Gjennom Fjøsdalen, Flakstad kommune i Nordland

  • Fv 347 Arnøya, Skjervøy kommune i Troms

Midlene som bevilges over post 31 Rassikring, kan nyttes til rassikringstiltak både på riks- og fylkesvegnettet.

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika

Det foreslås bevilget 390 mill. kr i 2007. Av forslaget er 53 mill. kr innenfor rammen i handlingsprogrammet 2006-2009. Sammen med bevilgningen i 2006 gir dette en oppfølgingsgrad på 50 pst. i forhold til planrammen i handlingsprogrammet. I tillegg er det lagt til grunn at det skal benyttes 480 mill. kr i bompenger fra Oslopakke 1 og 165 mill. kr i tilskudd fra Oslo kommune i 2007.

Prosjektet er tidligere omtalt i blant annet St.meld. nr. 28 (2001-2002), St.meld. nr. 24 (2003-2004), side 108, St.prp. nr. 96 (1987-88), St.prp. nr. 50 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 96.

Første etappe av prosjektet omfatter ny E18 i en om lag 1 200 meter lang tunnel under Bjørvika og Bispevika mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen, hvorav om lag 700 meter som senketunnel. Det skal bygges kryss ved Havnelageret og på Sørenga. I tillegg inngår etablering av en ny vegforbindelse, Østre tangent, i bru over sporområdet ved Oslo S med tilkobling til Schweigaardsgate. I andre etappe skal det bygges nytt lokalt vegsystem i området. Anleggsarbeidene startet i august 2005 med sikte på at første etappe åpnes for trafikk i 2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i 2012.

Bompenger, forskudd og refusjoner

Ekstern finansiering (forskudd, tilskudd og bompenger) i 2006 og 2007 ventes å utgjøre om lag 48 pst. av det som er lagt til grunn i handlingsprogrammet 2006-2009. For 2007 ventes dette å utgjøre 5 300 mill. kr, hvor tilskudd utgjør om lag 400 mill. kr og forskudd utgjør om lag 150 mill. kr.

Bompenger

Trafikantene betalte 4 300 mill. kr i bompenger i 2005. Dette er om lag 240 mill. kr mer enn året før. Totalt ble 3 560 mill. kr i bompenger stilt til rådighet til investeringer. Pr. 01.01.2006 var det 49 bompengeprosjekter som enten var i drift eller vedtatt bygd. Det ble vedtatt ett nytt prosjekt i 2005 og fem prosjekter ble avviklet.

For 2006 er det anslått at om lag 4 300 mill. kr vil bli stilt til rådighet fra bompengeselskapene. Dette er om lag 26 pst. mer enn forutsatt i St.prp. nr. 1 (2005-2006). For 2007 forutsettes om lag 4 800 mill. kr stilt til rådighet fra bompengeselskapene.

Forskudd og refusjoner

Innbetalte forskudd medførte at statens gjeld ved utgangen av 2005 var på 669 mill. kr. I 2006 ventes det innbetalt om lag 150 mill. kr i forskudd, mens det er forutsatt refundert om lag 100 mill. kr. I 2007 er det ventet innbetalt om lag 150 mill. kr, mens det er forutsatt refundert om lag 140 mill. kr. Statens gjeld ved utgangen av 2007 ventes å utgjøre om lag 700 mill. kr. Videre innebærer ordningen med betingede refusjoner at staten pr. 01.01.2007 har påtatt seg et ansvar for eventuelt å refundere om lag 380 mill. kr innenfor rammene til øvrige riksveger for det enkelte fylke. I tillegg kommer statens forpliktelser til å betale vederlag til OPS-prosjektene og prosjekter der alternativ bruk av ferjetilskudd inngår.

Det foreslås at Statens vegvesen for 2007 gis en fullmakt til å inngå forskutteringsavtaler, men slik at de totale refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 800 mill. kr, noe som innebærer at det kan inngås avtaler for inntil 500 mill. kr i 2007.

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester

Det foreslås bevilget 1 464,4 mill. kr til kjøp av riksvegferjetjenester i 2007, en økning på 8,1 pst. fra saldert budsjett 2006. Økningen forklares bl.a. av at det i budsjettforslaget er innarbeidet kompensasjon for innføring av en NOx-avgift. Bevilgningen for 2006 og forslag 2007 utgjør 54,9 pst. av planrammen i handlingsprogrammet 2006-2009. Bl.a. ut fra den store økningen i tilskudd til ferjedriften de senere årene er det svært viktig med effektivisering på dette området.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at rutetilbudet i 2007 skal opprettholdes på samme nivå som i 2006. I forbindelse med anbudskonkurranser fristilles det ferjer. Dette gir muligheter for økt kapasitet i enkelte samband. Det endelige rutetilbudet vil imidlertid avhenge av resultatet av forhandlingene for 2007.

Samferdselsdepartementet vil gjennomgå situa­sjonen med NTP-standard på riksvegferjesambandene, og evt. komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak. Høy oljepris, innføring av obligatorisk tjenestepensjonsordning, overgangskostnader knyt­tet til anbud, inntektsbortfall ved innføring av en ny felles rabattordning, fjerning av dobbeltakst for farlig gods, økt rutetilbud i sambandet Stavanger - Tau samt ny forskrift om redningsredskaper på passasjerskip, gir utfordringer mht. å opprettholde tilbudet i ferjedriften. Samferdselsdepartementet legger til grunn en takstøkning fra 01.01.2007 på 3,8 pst.

Det er lagt opp til konkurranseutsetting av vel 20 ferjesamband i 2006 og noen flere ferjesamband i 2007. Det settes krav om gassferjer i forbindelse med utlysingen av sambandet Molde - Vestnes. Regjeringen vurderer også bruk av gassferjer i andre riksvegferjesamband.

I 2007 vil to riksvegferjesamband bli avløst av fast vegsamband. Dette er sambandene Aukan-Vinsternes i Møre og Romsdal og Hufthamar-Austevollhella i Hordaland. En vurdering av sambandet Svolvær - Skutvik vil bli gjennomført når fastlandsforbindelsen til Lofoten åpnes for trafikk, som er planlagt åpnet for trafikk i slutten av 2007.

I Budsjett-innst. S. nr. 13 (2005-2006) ble Samferdselsdepartementet bedt om å foreta en vurdering om det er ferjesamband som bør omklassifiseres til riksvegferjesamband, f.eks. Randsfjordferja og ferjesambandet i Kragerø-skjærgården. Om et ferjesamband klassifiseres som fylkesvegferjesamband eller som et riksvegsamband avhenger i all hovedsak av trafikkgrunnlaget og hvilke trafikkrelasjoner som skal betjenes, dvs. om det betjener trafikk av regional eller av mer lokal karakter. Det er ikke grunnlag for å omklassifisere de nevnte ferjesambandene til riksvegferjesamband ut fra dagens kriterier. Departementet vil komme tilbake til spørsmålet om klassifisering av ferjesamband i forbindelse med den varslede forvaltningsreformen i 2010.

Som Samferdselsdepartementet varslet i St.prp. nr. 65 (2005-2006), vil det bli innført en felles billetterings- og rabattordning basert på bruk av verdikort i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fra 01.01.2007. Trafikantene vil da få samme rabattordning på alle reiser innen regionen basert på ett kort. De tre fylkene har i dag like billettmaskiner og kort, og vil dermed kunne benytte eksisterende billetteringsutstyr ved en samordning.

Det er ikke mulig med en felles rabattordning for hele landet fra 01.01.2007 da de forskjellige ferjeselskapene har ulikt billetteringsutstyr. Ordningen vil kunne utvides til å omfatte hele riksvegferjedriften fra 01.01.2008, slik at alle med verdikort kan reise med full rabatt i alle riksvegferjesamband. Forutsetningen for en slik samordning er at alle ferjeselskapene får et felles og nytt billetteringsutstyr i løpet av 2007. Innføringen medfører et investeringsbehov for riksvegferjedriften på om lag 50 mill. kr i 2007.

Møreforsking har blitt tildelt et utredningsoppdrag om gratis ferjer, og skal komme med tilbakemelding til Samferdselsdepartementet innen utløpet av 2006. Oppdraget omfatter utredning av virkninger for bosetting/næringsliv og økonomiske konsekvenser av gratis ferjer. Utredningen skal i denne sammenheng også vurdere flere alternativer, herunder kriterier for valg av samband hvor det ev. skal bli gratis å reise. Departementet tar sikte på å komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet 2008.

Statsgaranti for 2. prioritets pantelån til nye ferjer og ombygging av eksisterende ferjer i tilskuddsberettiget riksvegferjedrift, skal ikke overstige en totalramme på 950 mill. kr. Totalrammen inkluderer 10 pst. til dekning av eventuelle inndrivelseskostnader.