Planforslag: Nasjonal transportplan 2010-2019 - hovedside

Etatenes planforslag

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Regjeringen vil legge fram en NTP for perioden 2010-2019 13. mars 2009.

Som grunnlagsmateriale utarbeider de statlige transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) samt Avinor AS i fellesskap et planforslag til NTP, basert på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Transportetatenes og Avinors grunnlagsmateriale NTP 2010-2019 ble overlevert Samferdselsdepartementet 17. januar 2008 og deretter sendt på høring med høringsfrist 30. april 2008. Les høringsuttalelsene her.


Sist oppdatert: 30.06.2011
Illustrasjon: Nasjonal transportplan (transportformer og reisende)

Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019

Temaside for stortingsmeldingen om NTP 2010-2019.