Underliggende etater

Jernbaneverket

Et forvaltningsorgan med ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Har også ansvaret for trafikkstyringen, fordeling av kapasiteten på sporet og innkreving av kjørevegsavgift.

Nettsiden til

Kystverket

Kystverket er rådgivende og utøvende organ for Samferdselsdepartementet i havne- og farvannsforvaltningen. Kystverkets hovedkontor ligger i Ålesund, men består i tillegg av en beredskapsavdeling, som ligger i Horten. Kystverket er organisert i fem regioner med regionkontor i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.

Nettsiden til

Luftfartstilsynet

Et forvaltningsorgan med ansvar for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Fører tilsyn med at regelverk og fastsatte vilkår følges.

Nettsiden til

Post- og teletilsynet

Et forvaltningsorgan som har til oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og sørge for konkurranseregulering. Fastsetting og oppfølging av forskrifter, tilsyn med aktører på post- og teleområdet, standardisering, tildeling og kontroll med konsesjoner og frekvensforvaltning.

Nettsiden til

Statens havarikommisjon for transport

Et forvaltningsorgan med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane). Undersøkelsene har til formål å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker innenfor transportsektoren. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Nettsiden til

Statens jernbanetilsyn

Et forvaltningsorgan som har til formål å ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål på jernbanen. Fører tilsyn med utøverne og behandler søknader om tillatelse til å drive jernbanevirksomhet.

Nettsiden til

Statens vegvesen

Et forvaltningsorgan som består av Vegdirektoratet og fem regioner (Region nord, Region midt, Region vest, Region sør og Region øst) og som har 72 trafikkstasjoner og 5 vegtrafikksentraler fordelt over landet.

Nettsiden til

Taubanetilsynet

Taubanetilsynet gir driftstillatelser til og fører tilsyn med tau- og kabelbaner, herunder skitrekk, som er gitt konsesjon etter taubaneloven og jernbaneloven. Statens jernbanetilsyn har fra 2012 ansvaret for Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet.

Nettsiden til

Vegtilsynet

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementets fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med Statens vegvesens virksomhet underlagt veglovgivingen. Vegtilsynet er direkte underlagt vegdirektøren. Vegtilsynet skal føre tilsyn med Statens vegvesens arbeid med riksvegene. Tilsynet er markant skilt fra Statens vegvesen når det gjelder organisasjon, styring og bruk av faglige ressurser.

Nettsiden til

Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 70

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 70

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo