Utredning av høyhastighetsjernbane

Samferdselsdepartementet ga 19. februar 2010 Jernbaneverket mandat for denne utredningen. Utredningen ble sendt på høring 13. februar 2012.

Les rapporten på Jernbaneverkets nettsted

Mer om høringen (Jernbaneverket)

Spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Norge ble behandlet i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 og Innst. 450 S (2012-2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014-2023.

Arbeidet med utredningen
Arbeidet med utredningen ble organisert som et eget prosjekt i Jernbaneverket.

Informasjon om prosjektet og delutredninger - Jernbaneverkets temaside

Se også:

Tidligere utredninger
Samferdselsdepartementet har sammen med Jernbaneverket tidligere gjennomført en utredningsprosess for å belyse potensialet for høyhastighetsbaner i Norge. Jernbaneverket engasjerte blant annet et tysk utredningskonsortium til å gjennomføre utredningsarbeidet i 2006 og 2007. Konklusjonen fra det tyske utredningsarbeidet var at høyhastighetsbaner under visse forutsetninger kunne være interessant også i Norge. Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket igangsatte i 2008 ytterligere delutredninger knyttet til noen av de mest kritiske faktorene i analysene. Disse er vurdert i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 (kapittel 10.1.2.4 Utredning av høyhastighetsbaner).

Sist oppdatert: 21.10.2013