Jernbane og jernbanetransport

Bevilgningene til jernbaneformål skal gi folk og næringsliv et godt jernbanetilbud. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

  • Jernbaneverket har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Togstyring og tildeling av ruteleier på det norske jernbanenettet er også Jernbaneverkets ansvar.
  • Statens jernbanetilsyn har ansvaret for tilsyn med sikkerheten for de ulike deler av jernbanevirksomheten og gir tillatelser til jernbanevirksomheter, medregnet sporveg, tunnelbane, forstadsbane og godkjenner også kjøreveg og rullende materiell.
  • Statens havarikommisjon for transport undersøker blant annet jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
  • Samferdselsdepartementet kjøper persontransporttjenester med tog.
  • De statlige aksjeselskaper NSB AS og Baneservice AS er underlagt Samferdselsdepartementet.
Jernbane

Kjøp av persontransporttjenester

Staten, ved Samfersdelsdepartementet, kjøper persontransporttjenester fra NSB AS og Gjøvikbanen AS.


Sist publisert om temaet

Det skal bygges jernbanestasjon i Horten-området

- Når vi skal bygge nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, skal det fortsatt være med jernbanestasjon i Horten-området. Dette skal ligge til grunn for det videre planarbeidet for denne strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lov om BaneTele AS

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet BaneTele til aksjeselskap.

Loven i fulltekst

Lov om NSB AS og Posten Norge AS

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper.

Loven i fulltekst

Lov om BaneService som AS

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

Loven i fulltekst

COTIF-loven

Loven gjennomfører Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (samt Protokoll om privilegier og immunitet for Den mellomstatlige organisasjon for internasjonal jernbanetrafikk (OTIF).

Loven i fulltekst

Jernbaneundersøkelsesloven

Lovens formål er å forbedre sikkerheten og forebygge jernbaneulykker gjennom undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Loven i fulltekst

Jernbaneloven

Loven gjelder anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane og lignende sporbundet transportmiddel. Loven gjelder også faste og løse innretninger og all aktivitet knyttet til jernbane.

Loven i fulltekst

Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger

Taubaner, herunder skitrekk, skal ikke kunne anlegges eller tas i bruk uten tillatelse av Kongen og på vilkår som deri fastsettes.

Loven i fulltekst

Godskorridor Stockholm–Palermo utvidet til Oslo

- En ny godskorridor på jernbanen gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge jernbanen når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft.

Nytt tidspunkt: Samferdselsministeren prøvekjører jernbanestrekning med nytt signal- og sikringssystem

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal tirsdag 19. august prøvekjøre en jernbanestrekning med nytt signal- og sikringssystem, kalt ERTMS. (European Rail Traffic Management System)

Flere dokumenter om temaet

Samferdselsdepartementet
Transportklagenemda

Eiermelding om NSB AS