Jernbane og jernbanetransport

Bevilgningene til jernbaneformål skal gi folk og næringsliv et godt jernbanetilbud. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

  • Jernbaneverket har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Togstyring og tildeling av ruteleier på det norske jernbanenettet er også Jernbaneverkets ansvar.
  • Statens jernbanetilsyn har ansvaret for tilsyn med sikkerheten for de ulike deler av jernbanevirksomheten og gir tillatelser til jernbanevirksomheter, medregnet sporveg, tunnelbane, forstadsbane og godkjenner også kjøreveg og rullende materiell.
  • Statens havarikommisjon for transport undersøker blant annet jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
  • Samferdselsdepartementet kjøper persontransporttjenester med tog.
  • De statlige aksjeselskaper NSB AS og Baneservice AS er underlagt Samferdselsdepartementet.
Jernbane

Kjøp av persontransporttjenester

Staten, ved Samfersdelsdepartementet, kjøper persontransporttjenester fra NSB AS og Gjøvikbanen AS.


Sist publisert om temaet

Regjeringa vil utvikle Gjøvikbanen

- Omlandet til Gjøvikbanen har store tilgjengelege areal som kan ta sin del av folkeauken på Austlandet. Det er òg positivt at togstasjonane ligg sentralt plassert i tettstadene på strekninga mellom Oslo og Gjøvik. Men for å gjere det attraktivt for folk å flytte til områda rundt tettstadene, er det naudsynt med eit betre togtilbod. Vi vil difor ha ei grundig vurdering av kva som er mogleg å gjere for å betre togtilbodet på Gjøvikbanen, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Trønderbanen: Lokaltog helt til Melhus gir et bedre tilbud til de reisende

- Regjeringen vil at flere skal benytte jernbanen i og rundt de store byene. Den 14. desember i år forlenges rutetilbudet på Trønderbanen fra Lerkendal til Melhus. Forbedringen åpner et nytt lokaltogmarked sør for Trondheim. Det nye rutetilbudet vil forhåpentlig gi en sterk økning i antall reisende. Samtidig kan dette bidra til å dempe presset på vegtrafikken i Trondheimsregionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sørlandsbanen og Arendalsbanen: Bedre togtilbud med flere avganger

- Jernbanen skal bli mer attraktiv for de reisende. Fra 14.desember i år forbedres derfor rutetilbudet på både Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Økt frekvens gir jobbpendlerne en bedre hverdag, og styrker bo- og arbeidsregionene langs Sørlandsbanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prop. 133 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer

Startskudd for nye Ulriken tunnel

– Bergensregionen er et område der det er forventet betydelig befolkningsvekst i årene som kommer. Det må derfor tas grep for å sørge for et godt transporttilbud for befolkningen i regionen. Det sa statssekretær John-Ragnar Aarset da han lørdag 30. august markerte startskuddet for bygging av et nytt tunnelløp gjennom Ulriken.

Norsk-svensk samarbeid om utredning av jernbanetrafikken mellom Oslo og Göteborg

- Potensialet for å øke person- og godstrafikken på bane mellom Oslo og Göteborg må vurderes nærmere. Norske og svenske myndigheter er derfor enige om at Jernbaneverket og det svenske Trafikverket skal utrede forutsetningene for å utvikle jernbanetrafikken mellom de to byene på kort og lang sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det skal bygges jernbanestasjon i Horten-området

- Når vi skal bygge nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, skal det fortsatt være med jernbanestasjon i Horten-området. Dette skal ligge til grunn for det videre planarbeidet for denne strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lov om BaneTele AS

Formålet med denne loven er å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet BaneTele til aksjeselskap.

Loven i fulltekst

Lov om NSB AS og Posten Norge AS

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av statens jernbanetrafikkselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper.

Loven i fulltekst

Lov om BaneService som AS

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

Loven i fulltekst

Flere dokumenter om temaet

Samferdselsdepartementet
Transportklagenemda

Eiermelding om NSB AS