Jernbane og jernbanetransport

Bevilgningene til jernbaneformål skal gi folk og næringsliv et godt jernbanetilbud. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

  • Jernbaneverket har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Togstyring og tildeling av ruteleier på det norske jernbanenettet er også Jernbaneverkets ansvar.
  • Statens jernbanetilsyn har ansvaret for tilsyn med sikkerheten for de ulike deler av jernbanevirksomheten og gir tillatelser til jernbanevirksomheter, medregnet sporveg, tunnelbane, forstadsbane og godkjenner også kjøreveg og rullende materiell.
  • Statens havarikommisjon for transport undersøker blant annet jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
  • Samferdselsdepartementet kjøper persontransporttjenester med tog.
  • De statlige aksjeselskaper NSB AS og Baneservice AS er underlagt Samferdselsdepartementet.
Jernbane

Kjøp av persontransporttjenester

Staten, ved Samfersdelsdepartementet, kjøper persontransporttjenester fra NSB AS og Gjøvikbanen AS.


Sist publisert om temaet

Nytt tidspunkt: Samferdselsministeren prøvekjører jernbanestrekning med nytt signal- og sikringssystem

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal tirsdag 19. august prøvekjøre en jernbanestrekning med nytt signal- og sikringssystem, kalt ERTMS. (European Rail Traffic Management System)

Starter utredningen for Grenlandsbanen

Jernbaneverket har nå fått i oppdrag å starte arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (Grenlandsbanen).

Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna

Rapporten "Kapasitetsutfordringer Narvik – Kiruna" er utarbeidet av Trafikverket og Jernbaneverket i fellesskap på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet. Oppdraget ble gitt høsten 2012.

Samferdselsministeren har mottatt rapport om økt kapasitet på Ofotbanen

- Rapporten som Jernbaneverket og det svenske Trafikverket har utarbeidet er et nyttig og interessant innspill til en mer helhetlig infrastrukturutvikling på tvers av landegrensene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Follobanen – Nordens lengste jernbanetunnel: Samferdselsministeren fyrte av første salve

- Politikere har i mange år jobbet for å få dette til, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som i dag fyrte av første salven i forbindelse med det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss: Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

Notat om viktige grenseflater mellom prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss, utarbeidet av Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Samferdselsdepartementet forlenger avtalen med NSB Gjøvikbanen AS

- NSB Gjøvikbanen AS har hittil gjennomført driften på en svært tilfredsstillende måte, og vi ser det derfor som naturlig å benytte oss av opsjonen i kontrakten om forlenget drift etter 10 år. I tiden som kommer vil regjeringen arbeide med å konkurranseutsette større deler av jernbanenettet, som del av reformen av norsk jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Viktig avklaring rundt godsterminal i Drammensområdet

– Det har lenge pågått utredning av mulig ny godsterminal i Drammensområdet. Svært mange alternativer har vært vurdert, noe som har båndlagt store områder i regionen for annen vekst og utvikling. Regjeringen har nå vedtatt å beholde et begrenset antall lokaliseringer, slik at kommuner i nedre Buskerud får frigitt viktige områder.

Ny grunnrutemodell trinn to: Flere togavganger fra desember 2014

- De største og viktigste endringene i trinn to av ny grunnrutemodell i Østlandsområdet gjennomføres som planlagt fra desember 2014. Det betyr et bedre eller like godt togtilbud for de aller fleste passasjerene i området, til tross for de varslede forsinkelsene i den nødvendige infrastrukturutbyggingen.

Regjeringen anbefaler oppstart av Follobaneprosjektet

Regjeringen har fremmet forslag om endelig kostnadsramme for Follobanen - nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. - Såfremt Stortinget slutter seg til forslaget, gir vi med dette klarsignal for oppstart av et av de aller største og viktigste samferdselsprosjekt de siste tiårene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere dokumenter om temaet

Samferdselsdepartementet
Transportklagenemda

Eiermelding om NSB AS