Jernbane og jernbanetransport

Bevilgningene til jernbaneformål skal gi folk og næringsliv et godt jernbanetilbud. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

  • Jernbaneverket har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Togstyring og tildeling av ruteleier på det norske jernbanenettet er også Jernbaneverkets ansvar.
  • Statens jernbanetilsyn har ansvaret for tilsyn med sikkerheten for de ulike deler av jernbanevirksomheten og gir tillatelser til jernbanevirksomheter, medregnet sporveg, tunnelbane, forstadsbane og godkjenner også kjøreveg og rullende materiell.
  • Statens havarikommisjon for transport undersøker blant annet jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
  • Samferdselsdepartementet kjøper persontransporttjenester med tog.
  • De statlige aksjeselskaper NSB AS og Baneservice AS er underlagt Samferdselsdepartementet.
Jernbane

Utredning av høyhastighetsjernbane

Samferdselsdepartementet ga 19. februar 2010 Jernbaneverket mandat for denne utredningen. Utredningen ble sendt på høring 13. februar 2012.

Kjøp av persontransporttjenester

Staten, ved Samfersdelsdepartementet, kjøper persontransporttjenester fra NSB AS og Gjøvikbanen AS.


Sist publisert om temaet

Vil ha bedre tilbud for pendlere i Sør-Trøndelag

Samferdselsdepartementet ønsker å legge til rette for et bedre togtilbud på Trønderbanen. Departementet har bedt NSB se på muligheten for et gjennomgående togtilbud fra Steinkjer til Melhus, som gir forbindelse til Trondheim Lufthavn Værnes uten togbytte.

Vil øke antall avganger på Sørlandsbanen

Regjeringen vil ha flere avganger mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og har bedt NSB om å legge til rette for å øke frekvensen på Sørlandsbanen med avganger tilnærmet hver andre time. Målet er å øke fra fire til åtte avganger på hverdager mellom Oslo og Kristiansand , og fra fire til sju gjennomgående avganger mellom Oslo og Stavanger.

Ønsker innspill til reform av jernbanen

Regjeringen vil gjennomføre en reform av jernbanesektoren slik at den blir mer effektiv og kan gi et enda bedre tilbud enn i dag. Samferdselsdepartementet inviterer nå berørte aktører til å komme med synspunkter og innspill på utvalgte områder.

5,5 millionar kroner i bonus til NSB Gjøvikbanen

NSB Gjøvikbanen viste i fjor svært gode resultat i talet på reisande og fekk derfor ein bonus på 5,5 millionar kroner i 2013. Bonusordninga er ein del av trafikkavtalen NSB Gjøvikbanen har med Samferdselsdepartementet.

Regjeringen går inn for ny godsterminal sør for Trondheim

– Etter flere tiår med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Konseptvalgutredning (KVU) for Voss - Arna

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for Voss - Arna.

Presseinvitasjon (Voss): Samferdselsministeren tek imot KVU Arna – Voss 1. april

Priv. til red.: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tek tysdag 1. april imot konseptvalutreiing (KVU) for Arna – Voss. Statens vegvesen og Jernbaneverket overleverer tilrådinga si på Fleischers hotell, Voss.

Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

- En slik sammenkobling vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Prosjektet er også interessant for godstransporten, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Statssekretær Bård Hoksrud fyrte av siste salve i jernbanetunnel

- Et samlet politisk miljø mener Holm - Nykirke er et viktig prosjekt. I dag kommer vi et viktig skritt nærmere ferdigstilling.

Flere dokumenter om temaet

Samferdselsdepartementet
Transportklagenemda

Eiermelding om NSB AS