Jernbane og jernbanetransport

Bevilgningene til jernbaneformål skal gi folk og næringsliv et godt jernbanetilbud. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

  • Jernbaneverket har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Togstyring og tildeling av ruteleier på det norske jernbanenettet er også Jernbaneverkets ansvar.
  • Statens jernbanetilsyn har ansvaret for tilsyn med sikkerheten for de ulike deler av jernbanevirksomheten og gir tillatelser til jernbanevirksomheter, medregnet sporveg, tunnelbane, forstadsbane og godkjenner også kjøreveg og rullende materiell.
  • Statens havarikommisjon for transport undersøker blant annet jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser.
  • Samferdselsdepartementet kjøper persontransporttjenester med tog.
  • De statlige aksjeselskaper NSB AS og Baneservice AS er underlagt Samferdselsdepartementet.
Jernbane

Kjøp av persontransporttjenester

Staten, ved Samfersdelsdepartementet, kjøper persontransporttjenester fra NSB AS og Gjøvikbanen AS.


Sist publisert om temaet

Regjeringen prioriterer jernbanen

Innlegg i Dagbladet 31. oktober 2014

Raskere og mer effektiv utbygging av transportsystemet

– Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av veg og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

Vegvesenet og Jernbaneverket skal vurdere raskere byggestart for Ringeriksbanen og E16 mot Hønefoss

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i dag fått føringer for det videre arbeidet med prosjektene E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

Dampen holdes oppe i jernbaneinvesteringene

- Det er viktig for regjeringen å bidra til at toget blir mer attraktivt for pendlere inn og ut av de største byene. I 2015 starter arbeidene med å bygge Follobanen, det største fastlandsprosjektet i Norge de kommende åra. Sammen med de andre utbyggingsprosjektene på InterCity-strekningene skal Follobanen gi et mye bedre togtilbud på Østlandet. Vi bygger også nye jernbanespor i Trondheim og Bergen og nye perronger på Jærbanen. Dette skal gi pendlerne i disse byområdene en enklere reisehverdag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Høyt tempo i planleggingen av InterCity-strekningene

– Ambisjonen er at InterCity-strekningene skal være fullt utbygd i 2030. I fjor besluttet regjeringen at InterCity-prosjektet også skal omfatte den framtidige Ringeriksbanen. Med de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig å ha fullt trykk på planleggingen. Regjeringen foreslår derfor 540 millioner kroner i planleggingsmidler til InterCity-prosjektet i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Veg og jernbane – styrket innsats til drift og vedlikehold

– Det er viktig å bygge nytt, men det er minst like viktig å ta godt vare på veger og baner som vi allerede har. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksvegene bli redusert i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ruster samferdsels-Norge for fremtiden

- Økte investeringer i vei og jernbane, vedlikeholdsetterslepet i sektoren reduseres for første gang på tiår og storsatsning i kystforvaltningen. H/FrP-regjeringens budsjettforslag inneholder 54,6 milliarder til samferdsel. Det er 14,1 prosent over budsjettforslaget for 2014 fra rødgrønn regjering. Men like viktig er det at sektoren nå omorganiseres for å bli langt mer effektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om statsbudsjettet for 2015.

Mer effektiv pengebruk

Regjeringen foreslår en betydelig vekst i bevilgningene, men legger samtidig stor vekt på mer effektiv bruk av pengene.

Eit styrkt tilbod gjer det enklare å velje toget

– Regjeringa vil leggje til rette for at fleire vel toget i dei store byområda. Vi føreslår difor å styrkje togtilbodet i 2015, mellom anna ved å auke frekvensen på fleire strekningar. Slik kan fleire pendlarar reise kollektivt inn og ut av dei største byane. Folk på Austlandet, sør for Trondheim og langs Sørlandsbanen kan sjå fram til eit betre togtilbod i 2015, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Transportreform skal gi raskare utbygging og meir effekt ut av ressursbruken

– Vi vil kombinere auka løyvingar til samferdsel med ein gjennomgripande reform av sektoren for å kutte tidsbruken og få meir igjen for pengane, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. I budsjettet blir det løyvd pengar til utgreiing og førebuing av reformene.

Flere dokumenter om temaet

Samferdselsdepartementet
Transportklagenemda

Eiermelding om NSB AS