Kollektivtransport

Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammebetingelser for kollektivtransporten.

Staten har et særskilt ansvar for jernbanens infrastruktur, kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme persontransporttjenester innen jernbane og luftfart, sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes og infrastrukturtiltak på riksvegnettet for kollektivtransport med buss.

Kollektivtransport

Kollektivtransport i distriktene

Hensikten med tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) er å vise hvordan kollektivtransporttilbudet i distriktene kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

Belønningsordningen

Her finner du mer informasjon om belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Lokal kollektivtransport - ansvarsforhold, rabattordninger og TT-kjøring

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og gjelder som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som står for transporten.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.


Framtidens byer - logo

Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Framtidensbyer.no skal vise de beste eksemplene på hvordan byer kan kutte sine utslipp, og gi lett tilgang til kunnskap som trengs for å gjøre det.


Sist publisert om temaet

Bedre busstilbud med konkurransedyktige ekspressbusser

- Lettest mulig omstiging fra bil til buss, bedre fremkommelighet for buss i trafikken og utbygging av innfartsparkering er blant tiltakene som kan gjøre det mer attraktivt å reise med ekspressbuss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Belønningsordningen: 65 millioner kroner ekstra til kollektivtransport i de tre største byene

Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim får til sammen 65 millioner kroner ekstra til økt innsats for kollektivtransport.

Ja til ny ekspressbussrute mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen

Samferdselsdepartementet har bestemt at en ny ekspressbussrute fra Notodden/Kongsberg til Gardermoen får kjøre gjennom Oslo og bruke stoppesteder der.

Ny rapport: Bedre statistikk om kollektivtransport

For å utvikle kollektivtransporten trengs bedre statistikk. En ny rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet for Samferdselsdepartementet, viser hvordan dette bør gjøres.

Bedre data for kollektivtransporten

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt utarbeidet en rapport om statistikk og datagrunnlag knyttet til kollektivtransport.

Prop. 119 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) og overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån

Belønningsordningen: 812 millioner kroner til kollektivtransport i storbyområder

- Seks storbyområder som har forpliktet seg til å arbeide for fremkommelighet og miljø, belønnes nå for innsatsen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

17,8 millioner kroner til effektiv kollektivtransport i distriktene

13 fylker som selv bidrar med minst halvparten av kostnadene, får nå støtte til å utvikle nye løsninger for kollektivtransport.

Handlingsplan for kollektivtransport legges fram første halvår 2014

- Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport. Vi legger opp til å presentere planen i løpet av første halvår 2014. Dette sikrer at punktene i regjeringsplattformen blir tatt hensyn til på en god måte i handlingsplanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Gjeldende retningslinjer for Belønningsordningen videreføres

Da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet den forrige regjeringen endrede retningslinjer fra og med 1. januar 2014 for Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nye forutsetninger gjør at regjeringen ikke går inn for å endre retningslinjene.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo