Kollektivtransport

Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammebetingelser for kollektivtransporten.

Staten har et særskilt ansvar for jernbanens infrastruktur, kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme persontransporttjenester innen jernbane og luftfart, sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes og infrastrukturtiltak på riksvegnettet for kollektivtransport med buss.

Kollektivtransport

Kollektivtransport i distriktene

Hensikten med tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) er å vise hvordan kollektivtransporttilbudet i distriktene kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

Belønningsordningen

Her finner du mer informasjon om belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Lokal kollektivtransport - ansvarsforhold, rabattordninger og TT-kjøring

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og gjelder som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som står for transporten.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.


Framtidens byer - logo

Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Framtidensbyer.no skal vise de beste eksemplene på hvordan byer kan kutte sine utslipp, og gi lett tilgang til kunnskap som trengs for å gjøre det.


Sist publisert om temaet

Rekordstor kollektivsatsing - 22 milliarder kroner

– Regjeringen vil i 2015 satse mer på kollektivtrafikk enn noen gang før. På mindre enn ett år har vi fått til en budsjettvekst på nær 12 prosent sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Vi prioriterer tydelige satsinger som bedrer hverdagsreisen for pendlerne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fylkesvis oversikt – forslag og tiltak i samferdselssektoren

Ønskjer reduserte kostnader i ferjedrifta

- Drifta av riksveg- og fylkesvegferjene er inne i ei utvikling med sterk trafikkauke og vekst i kostnadene, samtidig som det blir meldt om behov for å auke løyvingane til offentleg kjøp av ferjetenester. Uviklinga gjer det nødvendig å få fram nærmare opplysningar og vurderingar for å gjennomføre tiltak for meir effektiv drift og meir effektiv bruk av offentlege midlar til kjøp av ferjetenester.

Kollektivtransport: 65 millionar kroner fordelt til Oslo/Akershus, Bergen og Trondheim

I revidert nasjonalbudsjett i juni la regjeringspartia, Venstre og Kristeleg folkeparti inn ei ekstraløyving på 65 millionar kroner til kollektivtransport i dei største byområda. Samferdselsdepartementet har no fordelt desse pengane, slik at Oslo/Akershus får 25 millionar kroner og Bergen og Trondheim 20 millionar kroner kvar.

Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransportselsdepartementet er utarbeidd av Samferdselsdepartementet. Planen gjev eit bilete av korleis regjeringa vil arbeide for å styrkje miljøvennlege og arealeffektive transportløysingar.

Gjennomgangstrafikken kan bli tatt ut av belønningsavtalene

Samferdselsdepartementet vil nå vurdere om gjennomgangstrafikk skal unntas i Belønningsordningen. Stavanger er utpekt som pilotområde.

Handlingsplan for kollektivtransport: Sterkare og meir heilskapleg satsing

- Vekst i folketal og trafikk, miljøutfordringar og folks behov for rask og effektiv pendling til og frå jobb og fritidsaktivitetar, er viktige utfordringar som må løysast betre. Regjeringa legg difor opp til at det skal satsast meir på kollektivtrafikk enn nokon gong, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Startskudd for nye Ulriken tunnel

– Bergensregionen er et område der det er forventet betydelig befolkningsvekst i årene som kommer. Det må derfor tas grep for å sørge for et godt transporttilbud for befolkningen i regionen. Det sa statssekretær John-Ragnar Aarset da han lørdag 30. august markerte startskuddet for bygging av et nytt tunnelløp gjennom Ulriken.

Bussreisande får fleire rettar og betre klageordning

Passasjerar med buss får nye og utvida rettar. Ei landsomfattande klageordning kjem også på plass, slik at det vert enklare for reisande å klage når dei meiner seg feil behandla av busselskapa.

Bedre parkeringstilbud gjør det lettere å velge kollektivtransport

- Bedre parkeringstilbud ved kollektivknutepunkter kan føre til at flere bilister går over til å bruke kollektive transportmidler på deler av reisen mellom hjem og arbeid.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo