Kollektivtransport

Ansvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammebetingelser for kollektivtransporten.

Staten har et særskilt ansvar for jernbanens infrastruktur, kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme persontransporttjenester innen jernbane og luftfart, sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes og infrastrukturtiltak på riksvegnettet for kollektivtransport med buss.

Kollektivtransport

Kollektivtransport i distriktene

Hensikten med tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) er å vise hvordan kollektivtransporttilbudet i distriktene kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

Belønningsordningen

Her finner du mer informasjon om belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Lokal kollektivtransport - ansvarsforhold, rabattordninger og TT-kjøring

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og gjelder som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som står for transporten.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.


Framtidens byer - logo

Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Framtidensbyer.no skal vise de beste eksemplene på hvordan byer kan kutte sine utslipp, og gi lett tilgang til kunnskap som trengs for å gjøre det.


Sist publisert om temaet

Handlingsplan for kollektivtransport legges fram første halvår 2014

- Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport. Vi legger opp til å presentere planen i løpet av første halvår 2014. Dette sikrer at punktene i regjeringsplattformen blir tatt hensyn til på en god måte i handlingsplanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Gjeldende retningslinjer for Belønningsordningen videreføres

Da Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram våren 2013, varslet den forrige regjeringen endrede retningslinjer fra og med 1. januar 2014 for Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Nye forutsetninger gjør at regjeringen ikke går inn for å endre retningslinjene.

22 millioner kroner til universell utforming i kollektivtrafikken

- For at flere skal kunne reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å bruke kollektivsystemet. Universell utforming bidrar til å heve kvaliteten på kollektivtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringa vil styrkje rettane til busspassasjerane

- Regjeringa vil styrkje rettane til busspassasjerar, og vil difor endre yrkestransportlova og etablere ei nasjonal klageordning, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regional variasjon i verdien av reisetid

På oppdrag av Samferdselsdepartementet har Transportøkonomisk institutt undersøkt hvordan verdien av reisetid varierer regionalt for ulike transportmidler.

Belønningsordningen

Her finner du mer informasjon om belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Rapport om Belønningsordningen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Urbanet Analyse og Nivi Analyse laget en rapport om Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

Kvalitetssikring (KS1) av regionpakke Bergen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalget for regionpakke Bergen.

Langpendling innenfor intercitytriangelet

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt presenterer en analyse av langpendling til Osloområdet innenfor intercitytriangelet på Østlandet. Analysene er basert på registerdata og en egen spørreskjemaundersøkelse på Internett foretatt i juni 2011.

Honnørrabatt — 50 prosent rabatt i forhold til vanleg personbillett

Brosjyre om honnørrabatt – 50 prosent rabatt i forhold til vanleg enkeltbillett.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo