Lokal kollektivtransport - ansvarsforhold, rabattordninger og TT-kjøring

Det er fylkeskommunene og Oslo kommune som har ansvar for den lokale kollektivtransporten i fylket, herunder rutetilbudet, tilskudd og takster (billetter).

Ordningene med skole- og studentrabatt, ungdomskort, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT- kjøringen (tilrettelagt transport for funksjonshemmede) er også en del av den lokale kollektivtransporten og dermed også fylkeskommunens ansvar.

Statens rolle

Statens rolle, utover å fastsette de juridiske rammevilkår gjennom yrkestransportloven, er i utgangspunktet begrenset til de årlige bevilgningene til fylkeskommunene over budsjettet til Kommunal- og regionaldepartementet. Fra og med 2004 har staten bidratt med tilskudd til kollektivtransport i de ni største byområdene i Norge. Tilskuddene er gitt gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk. 

Statlige tilskudd og skatteinntekter (de såkalte frie midler) disponeres fritt av fylkeskommunene og Oslo kommune. Fylkeskommunale tilskudd til transportformål dekkes av de frie midlene, herunder skole- og studentrabatt, ungdomskort, de landsomfattende sosiale rabattordningene og transport for funksjonshemmede.

Ulike ordninger

Transport for funksjonshemmede (TT-kjøringen)

Ordningen er tiltenkt å dekke behovet for transport for de personer som ikke kan reise med den ordinære kollektivtransporten.

Honnørrabatt og andre landsomfattende sosiale rabattordninger

De landsomfattende sosiale rabattordningene med 50 prosent rabatt på enkeltbillett gjelder for honnørreisende, barn og vernepliktige/sivile vernepliktige. Ordningene gjelder kun for personer som reiser med tilskuddsberettiget kollektivtransport.

Ungdomskort

Fylkeskommunene har ansvaret for å gi et tilbud om ungdomskort. Ordningen retter seg generelt mot ungdom fra og med 16 til og med 19 år, dvs. mot ungdom som i all hovedsak er elever i den videregående skole.

Skole- og studentrabattordningen

Rabattordningen for studenter og skoleelever skal bidra til å gjøre kollektivtransport mer attraktiv for ungdom for dermed å skape gode reisevaner for denne målgruppen for fremtiden.

Sist oppdatert: 28.09.2013