Nasjonal transportplan 2002-2011

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2002-2011 ble lagt fram 29. september 2000.

Planarbeidet
Et viktig grunnlag for utarbeidelsen av Nasjonal transportplan er planarbeidet utført av transportetatene. Etatenes arbeid er styrt av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet.

Retningslinje 1 for etatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2002-2011 (juni 1998)

Retningslinje 2 for etatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2002-2011 (november 1998)

 

Høring av planforslagene
Planforslag fra de fire transportetatene, Luftfartsverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket er gjenstand for fylkeskommunal høring.

Høringsdokumenter - Sekretariatet for Nasjonal transportplan som besto av representanter fra Luftfartsverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket hadde ansvaret for å utarbeide arbeidsdokumentene for Nasjonal transportplan.

Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan 2002-2011Stortingsmelding nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 (29.09.2000)

 

 

Strategiplan Trafikksikkerhet 2002-2011Strategiplanen Trafikksikkerhet på veg 2002-2011 (29.09.2000)

Stortingets behandling av Nasjonal transportplan

Spørsmål fra Samferdselskomiteen med svar fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med komiteens behandling av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011

Stortingsrepresentantenes spørsmål til samferdselsministeren om Nasjonal transportplan


Innst.S.nr.119 (2000-2001) Innstilling fra Samferdselskomiteen til stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2002-2011 (08.02.2001)

Oppfølging av Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan følges opp med mer detaljerte handlingsprogram. Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet gir retningslinjer for etatenes arbeid med sine respektive handlingsprogram.

Retningslinjer for transportetatenes sektorvise handlingsprogram for perioden 2002-2011 (oktober 2000)

Retningslinjer for transportetatenes sektorvise handlingsprogram for perioden 2002-2011 – supplerende føringer (februar 2001)

 

Kontaktinformasjon

Planseksjonen

Telefon: 22 24 81 11
Faks: 22 24 56 11

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 12.01.2008