Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren besøker Kvitsøy i Rogaland

Tirsdag 16. september tilbringer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen dagen i Rogaland. Han får omvisning på Sola lufthavn, blir med på båttur med skip som driver kjerneboring i Boknafjorden, besøker sjøtrafikksentralen og losformidlingen på Kvitsøy og drar på befaring der Rogfast-tunnelen kommer opp på Kvitsøy.

Ny firefelts E39 Os - Bergen: Tryggare trafikk og halvering av køyretida

- Etter mange tiår med diskusjon blir no ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen ein realitet. Regjeringa har i dag gitt grønt lys for å starte dette viktige prosjektet, som vil gjere trafikken tryggare og halvere reisetida mellom Os og Bergen. Anleggsarbeidet kan starte allereie i 2015, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prop. 134 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland

Bruer på fylkesvegene: Bygging og vedlikehold – med samme standard som for riksvegene

- Bruer på fylkesvegene skal bygges og vedlikeholdes i tråd med de krav og standarder som gjelder for bruer på riksvegene. Godkjenning, kontroll og inspeksjon av fylkesvegbruer skal også følge de samme bestemmelsene som for riksveger. Dette er hovedpunktene i en ny forskrift som nå er fastsatt av Samferdselsdepartementet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Lov om statlig aksjeselskap for vegproduksjon

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.

Loven i fulltekst

Lov om omklassifisering av veg

Formålet med loven er å regulere visse overgangsspørsmål som oppstår ved omklassifiseringen av veg i forbindelse med at ansvaret for øvrig riksvegnett overføres fra staten til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.

Loven i fulltekst

Endringslov til vegtrafikkloven

Endringslov til vegtrafikkloven.

Loven i fulltekst

Veglova

Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles.

Loven i fulltekst

Vegtrafikkloven

Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Loven i fulltekst

Sikker og god veg i Oppdølsstranda

- Sjelden tror jeg en ny tunnel har vært så tiltrengt og så etterlengtet. Forhistorien har vært til dels mørk og vond, og hendelsene dramatiske. Men nå er tunnelen, og dermed tryggheten, her. Og den fortjener dere!

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo