Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Sikker og god veg i Oppdølsstranda

- Sjelden tror jeg en ny tunnel har vært så tiltrengt og så etterlengtet. Forhistorien har vært til dels mørk og vond, og hendelsene dramatiske. Men nå er tunnelen, og dermed tryggheten, her. Og den fortjener dere!

Samferdselsministeren kjører E39, E18 og besøker Arendalsuken

- Jeg gleder meg til en ny biltur. Denne gangen kjører vi E39 og E18. Det blir en ny mulighet til å teste vegen, motta faglige innspill, samtidig som jeg får snakket med mange mennesker langs reiseruten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E18 mellom Tønsberg og Sandefjord offisielt åpnet i dag

- I dag åpner vi 24 km ny firefelts veg nesten fire måneder før planlagt. Den intense sommertrafikken med mer enn 30 000 kjøretøy i døgnet får dermed en helt annen framkommelighet – på en mye sikrere vei. Det er det all grunn til å feire.

Samferdselsministeren tar fatt på siste E6-etappe

- Denne turen gir meg nyttige erfaringer og mange gode innspill. Nå er jeg i gang med siste etappe, fra Bodø til Kirkenes. Jeg ser frem til å møte engasjerte mennesker langs vegen og bli bedre kjent med denne viktige hovedstrekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E39 Svegatjørn – Rådal et steg nærmere oppstart

– Jeg er svært glad for det nå er fattet nødvendige lokalpolitiske vedtak i Hordaland, slik at vi nå snart kan ferdigstille en stortingsproposisjon for vegstrekningen E39 Svegatjørnm-Rådal. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Hordaland fylkesting i juni fattet sine nødvendige vedtak.

Setter inn ekstra ferge på E39-sambandet Halsa-Kanestraum i Møre og Romsdal

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag bedt Statens vegvesen om snarest mulig sette inn ekstra fergekapasitet på Halsa-Kanestraum.

Samferdselsministeren åpnet ny trasé på riksveg 7 Sokna - Ørgenvika

- Dette er en svært viktig vegstrekning, som er av stor betydning for lokalbefolkningen, og som også gir betydelig innspart reisetid mellom vest og øst, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med vegåpningen i dag.

Strindheimtunellen åpnet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjorde i dag et stopp på sin E6-tur for å åpne Strindheimtunnelen i Trondheim sammen med statsminister Erna Solberg.

Samferdselsministeren reiseklar – skal kjøre over 2000 km på E6

- Jeg gleder meg til å sette meg bak rattet på mandag for å kjøre E6 fra Oslo til Kirkenes. Jeg får testet vegen, motta en rekke faglige innspill både om veg, havn, luftfart, jernbane og telekom - samtidig som jeg får snakket med mange mennesker langs vegen.

Bypakke Bodø: Anleggsstart høsten 2014, regjeringen åpner for endringer i bompengeopplegg

- Bodø får et tryggere og mer effektivt transportsystem, som vil bidra til bedre bymiljø, økt framkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gående og syklister. Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av Bypakke Bodø.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo