Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen

Metier AS og Møreforsking Molde AS har fullført kvalitetssikring fase 1 (KS1 konseptvalg) for transportsystemet i Tønsbergregionen.

Samferdselsministeren i brev til EU: Foreslår nye kompetansekrav for kjøring på vinterføre for yrkessjåfører

- Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prop. 32 S (2014–2015)

Samferdselsdepartementet foreslår endra løyvingar til veg, jernbane, kystforvalting og post og telekommunikasjon. Løyvingsendringane gjeld m.a. midlar til riksvegar og jernbane etter flaum på Vestlandet i oktober 2014. Vidare blir det orientert om fleire vegsaker, som forlenga bompengeinnkrevjing på E18 gjennom Vestfold.

Tilleggsforslag statsbudsjettet 2014: Auka løyvingar til veg og jernbane

- Regjeringa føreslår auka løyvingar til veg og bane over statsbudsjettet for 2014. Mellom anna vil vedlikehald av jernbanen få eit ekstraløft, og vi løyver midlar til å utbetre skadar på veg- og jernbanenettet etter flaumen på Vestlandet tidlegare i haust, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren fekk KVU for kryssing av Oslofjorden

- Moderne og meir effektive transportløysingar for kryssing av Oslofjorden er viktig for framtida. Det handlar om betre å knyte saman bu- og arbeidsregionar på begge sider av fjorden.

Auka kunnskap om sikker bruk av hest i trafikken

- Det er viktig å betre tryggleiken for dei som bruker hest i trafikken. Å auke kunnskapsnivået om dette hos både ryttar og andre trafikantar, er eit godt tiltak, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bybussene får lavere fartsgrense

– De typiske bybussene er ikke konstruert for å tåle kollisjon eller velt i stor fart. Derfor reduserer vi maksimalt tillatt fart på disse bussene fra 80 km/t til 70 km/t. Dermed vil vi både redusere sannsynligheten for en trafikkulykke og begrense skadene dersom en ulykke skjer.

Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk

Transportøkonomisk institutt, TØI, fikk sommeren 2013 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet å utarbeide rapporten, med sikte på å få fram og oppdatere tidligere beregninger av miljø- og samfunnsmessige kostnader ved vegtrafikken i Norge.

E6-turen og budsjettet

Sammen med FrP/H kollegaer i Samferdselsdepartementet kjørte jeg E6 i sommer. Fra Svinesund til Kirkenes i løpet av ni hektiske dager.

Prop. 8 S (2014–2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstra

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo