Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Lov om statlig aksjeselskap for vegproduksjon

Loven regulerer visse overgangsspørsmål i forbindelse med omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.

Loven i fulltekst

Lov om omklassifisering av veg

Formålet med loven er å regulere visse overgangsspørsmål som oppstår ved omklassifiseringen av veg i forbindelse med at ansvaret for øvrig riksvegnett overføres fra staten til fylkeskommunene fra 1. januar 2010.

Loven i fulltekst

Endringslov til vegtrafikkloven

Endringslov til vegtrafikkloven.

Loven i fulltekst

Veglova

Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles.

Loven i fulltekst

Vegtrafikkloven

Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Loven i fulltekst

Sikker og god veg i Oppdølsstranda

- Sjelden tror jeg en ny tunnel har vært så tiltrengt og så etterlengtet. Forhistorien har vært til dels mørk og vond, og hendelsene dramatiske. Men nå er tunnelen, og dermed tryggheten, her. Og den fortjener dere!

Samferdselsministeren kjører E39, E18 og besøker Arendalsuken

- Jeg gleder meg til en ny biltur. Denne gangen kjører vi E39 og E18. Det blir en ny mulighet til å teste vegen, motta faglige innspill, samtidig som jeg får snakket med mange mennesker langs reiseruten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E18 mellom Tønsberg og Sandefjord offisielt åpnet i dag

- I dag åpner vi 24 km ny firefelts veg nesten fire måneder før planlagt. Den intense sommertrafikken med mer enn 30 000 kjøretøy i døgnet får dermed en helt annen framkommelighet – på en mye sikrere vei. Det er det all grunn til å feire.

Samferdselsministeren tar fatt på siste E6-etappe

- Denne turen gir meg nyttige erfaringer og mange gode innspill. Nå er jeg i gang med siste etappe, fra Bodø til Kirkenes. Jeg ser frem til å møte engasjerte mennesker langs vegen og bli bedre kjent med denne viktige hovedstrekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

E39 Svegatjørn – Rådal et steg nærmere oppstart

– Jeg er svært glad for det nå er fattet nødvendige lokalpolitiske vedtak i Hordaland, slik at vi nå snart kan ferdigstille en stortingsproposisjon for vegstrekningen E39 Svegatjørnm-Rådal. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Hordaland fylkesting i juni fattet sine nødvendige vedtak.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo