Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Prop. 8 S (2014–2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstra

Tydeligere vikepliktregler for syklister

– Jeg vil be Vegdirektoratet å vurdere mulighetene for å forenkle vikepliktsreglene for syklende. I tillegg vil jeg be dem sørge for bedre samordning mellom regelverk og faktisk vegutforming og regulering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Dette fordi mange syklister i dag opplever det uklart når de har vikeplikt.

Ny strekning med 110 km/t

- Vi følger opp det vi har lovet i regjeringsplattformen, og øker fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Torsdag 23. oktober åpner også strekningen Solli-Årvoll i Østfold for 110 km/t, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Raskere og mer effektiv utbygging av transportsystemet

– Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av veg og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

Gang- og sykkelveger - raskere

– Regjeringen vil ha på plass flere gang og sykkelveger. Vi må sikre at vi får flere kilometer sykkelveg for pengene. Jeg har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å se på hvordan vi kan effektivisere utbyggingen og bedre tilbudet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegvesenet og Jernbaneverket skal vurdere raskere byggestart for Ringeriksbanen og E16 mot Hønefoss

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i dag fått føringer for det videre arbeidet med prosjektene E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

Fra 1. januar 2015: Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

- Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge. Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i. Vi innfører fra 1. januar 2015 krav om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen vegtransport.

Ferjefri E39 - god framdrift i planlegginga

– Ferjefri E39 er eit av dei store samferdselsprosjekta til regjeringa, og i budsjettet for 2015 stadfester vi dette. Etter raske traséval på fleire delar av strekninga, følgjer vi nå opp med midlar til planlegging av fleire prosjekt på E39. Vi finansierer også eit omfattande forskingsarbeid for å realisere satsing på ny bruteknologi. Dermed leverer vi på løfta våre.

Veg og jernbane – styrket innsats til drift og vedlikehold

– Det er viktig å bygge nytt, men det er minst like viktig å ta godt vare på veger og baner som vi allerede har. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksvegene bli redusert i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ruster samferdsels-Norge for fremtiden

- Økte investeringer i vei og jernbane, vedlikeholdsetterslepet i sektoren reduseres for første gang på tiår og storsatsning i kystforvaltningen. H/FrP-regjeringens budsjettforslag inneholder 54,6 milliarder til samferdsel. Det er 14,1 prosent over budsjettforslaget for 2014 fra rødgrønn regjering. Men like viktig er det at sektoren nå omorganiseres for å bli langt mer effektiv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om statsbudsjettet for 2015.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo