Veg og vegtrafikk

Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett er en viktig forutsetning for verdiskaping og bosetting.

Staten har ansvaret for å planlegge, bygge og drifte riksvegnettet, og fastsette nødvendig regelverk. Utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet er i hovedsak rettet mot biltrafikk og kollektivtrafikk, men også utbygging og tilrettelegging for gang- og sykkel er viktig.

  • Statens vegvesen er departementets fagetat, og også fagetat for fylkeskommunen i fylkesvegsaker.
  • Finansiering av riksvegnettet er i utgangspunktet et statlig ansvar. Bompenger har blitt et supplement til ordinære bevilgninger. Alle bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslutning.
  • Vegloven - en ”infrastruktur-lov” som regulerer utbygging, drift og vedlikehold av offentlig og private veger.
  • Vegtrafikkloven - omfatter blant annet regler for trafikant og kjøretøy. I tillegg inneholder den regler om håndhevelse og sanksjoner for brudd på regelverket.
Veg og vegtrafikk

Sist publisert om temaet

Europeisk konferanse om konkurranse og arbeidsforhold i transportsektoren

Hva må til for at europeiske land skal få en mer effektiv og samordnet regulering og kontroll innenfor transportsektoren, med sikte på konkurranse på mer like vilkår? Dette er ett av spørsmålene som skal drøftes ved en europeisk konferanse i Paris 16. april. Konferansen arrangeres av franske myndigheter.

Ferjefri E39 i Møre og Romsdal

- For regjeringa er det svært viktig å få god framdrift i arbeidet med ferjefri E39. Vi lovde rask avklaring av traséval. No er det opp til lokale styresmakter å posisjonere traséane inn mot neste Nasjonal transportplan. Eg har sjølv vore på synfaring og hatt møte med ordførarar, folk og næringsliv. Frå alle har eg fått klare meldingar om kor viktig denne vegen er. - Somme vil vere mer nøgde enn andre når det gjeld dei valde traséane, men no er valet gjort. Det legg til rette for realisering av ferjefri E39, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Framskynder arbeidet med E18 Arendal - Tvedestrand

- Regjeringen går inn for en økning på 80 millioner kroner i år til prosjektering og andre forberedende arbeider i prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal. Dette gir raskere framdrift i prosjekteringen enn tidligere antatt og kan dermed legge til rette for at selve utbyggingen skjer raskere og mer sammenhengende over lengre strekninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Innlegg - Mer vei, mindre bompenger

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i VG 11. april 2014.

Konseptvalgutredning (KVU) for Voss - Arna

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for Voss - Arna.

Skredsikring av fylkesvegar 2014-2017: 2,6 milliardar kroner i statlege tilskott

- Sikring av skredutsette strekningar og punkt på vegnettet er ein viktig del av arbeidet for tryggare trafikk og eit meir effektivt transportsystem. Slike tiltak er også med på å få bort noko av den uvissa mange opplever når ein dagleg må ferdast langs vegar med fare for skred, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Presseinvitasjon (Voss): Samferdselsministeren tek imot KVU Arna – Voss 1. april

Priv. til red.: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tek tysdag 1. april imot konseptvalutreiing (KVU) for Arna – Voss. Statens vegvesen og Jernbaneverket overleverer tilrådinga si på Fleischers hotell, Voss.

Prop. 55 S (2013–2014)

Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

E6 Korgen – Bolna: Same entreprenør skal stå for utbygging, drift og vedlikehald

- Med å gi ein entreprenør ansvaret for utbygging, drift og vedlikehald av ei lengre vegstrekning, kan vi mange stader oppnå stordrifts- og samordningsgevinstar. Dei mange store oppgåvene vi står framfor på vegsektoren krev at vi prøver ut slike nye løysingar.

Mer til asfalt på riksvegene

- I alt 1,1 milliarder kroner skal i år brukes til å legge ny asfalt på riksvegene. Med ny regjering økes innsatsen på asfaltlegging, og styrkingen betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke lenger øker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Vegseksjonen

Telefon: 22 24 81 97
Faks: 22 24 56 08

Adresse:

Besøk:
Akersgata 59 (R5),
Oslo

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo