Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenelig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

  • Staten har det overordnede ansvaret for løyveordningen for riksvegferjer og for personruter som krysser fylkesgrenser. Myndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Vegdirektoratet administrerer ordningen med fellesskapstillatelser for internasjonal veitransport.
  • Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene for godstransport, drosjer, turbiler for persontransport i rute innenfor fylkets grenser og for fylkesvegferjer.
  • Merk: Ny ordning for løyver og løyvemyndighet fra 2015.
Yrkestransport

Løyver

Informasjon, vilkår og regelverk om løyver.

Løyver og løyvemyndighet – planlegger ny ordning fra 2015

Fra 1. januar 2015 vil det bli endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og i selve løyveordningen.

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Kjøreseddel

Informasjon om kjøreseddel for fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.

Avtale mellom Norge og Sverige om internasjonal drosjetransport på veg

Drosjetransport er ikke regulert gjennom EØS-regelverket. Norge har imidlertid undertegnet en avtale med Sverige om grenseoverskridende drosjetransport. Avtalen trådte i kraft 5. november 2010.


Sist publisert om temaet

Prop. 8 S (2014–2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstra

Høyring - framlegg om endring av yrkestransportlova - lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg om endring av yrkestransportlova som gjeld lovbrotsgebyr for brot på EØS-regelverket ved tildeling av tenestekonsesjonskontraktar.

Høringsfrist: 20. januar 2015

Fra 1. januar 2015: Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

- Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge. Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i. Vi innfører fra 1. januar 2015 krav om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen vegtransport.

Løyver og løyvemyndighet – planlegger ny ordning fra 2015

Fra 1. januar 2015 vil det bli endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og i selve løyveordningen.

Modulvogntogordningen blir permanent

- Vi holder det vi lovet i Sundvolden-erklæringen og gjør nå modulvogntogordningen permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bussreisande får fleire rettar og betre klageordning

Passasjerar med buss får nye og utvida rettar. Ei landsomfattande klageordning kjem også på plass, slik at det vert enklare for reisande å klage når dei meiner seg feil behandla av busselskapa.

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen, herunder regler om generelle retningslinjer, infrastruktur, konkurranseregler, statsstøtte, grenselettelser og kombinert transport.

Loven i fulltekst

Endringslov til yrkestransportlova

Endringslov til yrkestransportlova.

Loven i fulltekst

Yrkestransportlova

Lova gjeld for transport med motorvogn eller fartøy i Noreg.

Loven i fulltekst

Kollektivtransporten: Meir kundevenlege løysingar for elektronisk betaling og billettering

- Elektronisk billettering, basert på bruk av reisekort eller løysingar der ein nyttar mobiltelefon, er i sterk vekst. Dette viser at arbeidet på dette feltet har vore nyttig og må halde fram, seier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo