Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenelig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

  • Staten har det overordnede ansvaret for løyveordningen for riksvegferjer og for personruter som krysser fylkesgrenser. Myndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Vegdirektoratet administrerer ordningen med fellesskapstillatelser for internasjonal veitransport.
  • Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene for godstransport, drosjer, turbiler for persontransport i rute innenfor fylkets grenser og for fylkesvegferjer.
Yrkestransport

Løyver

Informasjon, vilkår og regelverk om løyver.

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Kjøreseddel

Informasjon om kjøreseddel for fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.

Avtale mellom Norge og Sverige om internasjonal drosjetransport på veg

Drosjetransport er ikke regulert gjennom EØS-regelverket. Norge har imidlertid undertegnet en avtale med Sverige om grenseoverskridende drosjetransport. Avtalen trådte i kraft 5. november 2010.


Sist publisert om temaet

Bedre busstilbud med konkurransedyktige ekspressbusser

- Lettest mulig omstiging fra bil til buss, bedre fremkommelighet for buss i trafikken og utbygging av innfartsparkering er blant tiltakene som kan gjøre det mer attraktivt å reise med ekspressbuss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ja til ny ekspressbussrute mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen

Samferdselsdepartementet har bestemt at en ny ekspressbussrute fra Notodden/Kongsberg til Gardermoen får kjøre gjennom Oslo og bruke stoppesteder der.

Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

- Regjeringen vil innføre krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport. Vi bidrar til konkurranse på mer like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring.

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner. Høringsfrist: 4. september 2014.

Høringsfrist: 4. september 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014: Tunge køyretøy: 12,5 millionar kroner meir til kontroll

Fleire og meir målretta kontrollar av tunge køyretøy er viktig for å gjere vegtrafikken enda tryggare. Regjeringa foreslår difor ei tilleggsløyving på 12,5 millionar kroner over 2014-budsjettet til slik kontroll.

Påbud om vinterdekk på tunge tilhengere

- Krav om vinterdekk på tunge tilhengere vil sikre tryggere ferdsel på norsk vinterføre. Målet er å ha dette klart neste vintersesong, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prop. 85 L (2013–2014)

Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)

Busspassasjerer får bedre rettigheter og ny klageordning

- Regjeringen vil gi busspassasjerer utvidede rettigheter, og vi vil etablere en nasjonal klageordning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Europeisk konferanse om konkurranse og arbeidsforhold i transportsektoren

Hva må til for at europeiske land skal få en mer effektiv og samordnet regulering og kontroll innenfor transportsektoren, med sikte på konkurranse på mer like vilkår? Dette er ett av spørsmålene som skal drøftes ved en europeisk konferanse i Paris 16. april. Konferansen arrangeres av franske myndigheter.

Regjeringen går inn for ny godsterminal sør for Trondheim

– Etter flere tiår med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo