Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenelig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

  • Staten har det overordnede ansvaret for løyveordningen for riksvegferjer og for personruter som krysser fylkesgrenser. Myndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Vegdirektoratet administrerer ordningen med fellesskapstillatelser for internasjonal veitransport.
  • Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene for godstransport, drosjer, turbiler for persontransport i rute innenfor fylkets grenser og for fylkesvegferjer.
Yrkestransport

Løyver

Informasjon, vilkår og regelverk om løyver.

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Kjøreseddel

Informasjon om kjøreseddel for fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.

Avtale mellom Norge og Sverige om internasjonal drosjetransport på veg

Drosjetransport er ikke regulert gjennom EØS-regelverket. Norge har imidlertid undertegnet en avtale med Sverige om grenseoverskridende drosjetransport. Avtalen trådte i kraft 5. november 2010.


Sist publisert om temaet

Europeisk konferanse om konkurranse og arbeidsforhold i transportsektoren

Hva må til for at europeiske land skal få en mer effektiv og samordnet regulering og kontroll innenfor transportsektoren, med sikte på konkurranse på mer like vilkår? Dette er ett av spørsmålene som skal drøftes ved en europeisk konferanse i Paris 16. april. Konferansen arrangeres av franske myndigheter.

Regjeringen går inn for ny godsterminal sør for Trondheim

– Etter flere tiår med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Informasjonsmøte med transportnæringen om aktuelle EU/EØS-saker

Samferdselsdepartementet inviterer til informasjonsmøte om aktuelle EU/EØS-saker på landtransportområdet, torsdag 3. april kl.13.00-15.30.

Rapport om kabotasje på veg i Norge

Rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på utfordringer knyttet til kabotasje (transport i Norge utført av utenlandske transportører).

Ny rapport om kabotasje: Samferdselsministeren ber om innspill

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok i dag rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på utfordringer knyttet til transport i Norge utført av utenlandske transportører, såkalt kabotasje. – Jeg ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan vurdere mulige tiltak, sier samferdselsministeren.

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren mottar rapport om kabotasje i vegtransporten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar onsdag 26. mars en rapport om utfordringer og mulige tiltak knyttet til kabotasje (transport i Norge utført av utenlandske transportører).

Samferdselsministeren med tiltak mot dårlig skodde vogntog

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok tirsdag 4. mars i en interpellasjonsdebatt i Stortinget om tunge kjøretøy på norske vinterveger. Han pekte på at regjeringen på kort tid har satt i gang en rekke tiltak mot dette problemet og arbeider med flere.

Høring - Endring i yrkestransportforskriften; overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i yrkestransportforskriften som gjelder overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen.

Høringsfrist: 3. mai 2014

Motorsyklar og tilhengarar slepp framleis EU-kontroll

Norske synspunkt fekk gjennomslag i dei nye reglane for EU-kontroll. Det betyr at eldre køyretøy likevel ikkje må kontrollerast oftare og at motorsyklar, lette tilhengarar og traktorar som er nytta i landbruket framleis slepp periodisk køyretøykontroll.

Høyring - framlegg til endringar i yrkestransportlova

Samferdselsdepartementet sender på høyring eit framlegg til endringar i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestranssport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Høringsfrist: 26. februar 2014
Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo