Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenelig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

  • Staten har det overordnede ansvaret for løyveordningen for riksvegferjer og for personruter som krysser fylkesgrenser. Myndigheten er delegert til Vegdirektoratet og fylkeskommunene, med unntak for kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Vegdirektoratet administrerer ordningen med fellesskapstillatelser for internasjonal veitransport.
  • Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene for godstransport, drosjer, turbiler for persontransport i rute innenfor fylkets grenser og for fylkesvegferjer.
Yrkestransport

Løyver

Informasjon, vilkår og regelverk om løyver.

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Kjøreseddel

Informasjon om kjøreseddel for fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede

Nye busser med mer enn 23 passasjerplasser som skal gå i rute i Norge skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede, eller universelt utformet.

Avtale mellom Norge og Sverige om internasjonal drosjetransport på veg

Drosjetransport er ikke regulert gjennom EØS-regelverket. Norge har imidlertid undertegnet en avtale med Sverige om grenseoverskridende drosjetransport. Avtalen trådte i kraft 5. november 2010.


Sist publisert om temaet

Lov om innenlands transport i EØS-avtalen

Kongen kan gi forskrifter om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen, herunder regler om generelle retningslinjer, infrastruktur, konkurranseregler, statsstøtte, grenselettelser og kombinert transport.

Loven i fulltekst

Endringslov til yrkestransportlova

Endringslov til yrkestransportlova.

Loven i fulltekst

Yrkestransportlova

Lova gjeld for transport med motorvogn eller fartøy i Noreg.

Loven i fulltekst

Kollektivtransporten: Meir kundevenlege løysingar for elektronisk betaling og billettering

- Elektronisk billettering, basert på bruk av reisekort eller løysingar der ein nyttar mobiltelefon, er i sterk vekst. Dette viser at arbeidet på dette feltet har vore nyttig og må halde fram, seier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Bedre busstilbud med konkurransedyktige ekspressbusser

- Lettest mulig omstiging fra bil til buss, bedre fremkommelighet for buss i trafikken og utbygging av innfartsparkering er blant tiltakene som kan gjøre det mer attraktivt å reise med ekspressbuss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ja til ny ekspressbussrute mellom Notodden/Kongsberg og Oslo/Gardermoen

Samferdselsdepartementet har bestemt at en ny ekspressbussrute fra Notodden/Kongsberg til Gardermoen får kjøre gjennom Oslo og bruke stoppesteder der.

Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

- Regjeringen vil innføre krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport. Vi bidrar til konkurranse på mer like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring.

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner. Høringsfrist: 4. september 2014.

Høringsfrist: 4. september 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014: Tunge køyretøy: 12,5 millionar kroner meir til kontroll

Fleire og meir målretta kontrollar av tunge køyretøy er viktig for å gjere vegtrafikken enda tryggare. Regjeringa foreslår difor ei tilleggsløyving på 12,5 millionar kroner over 2014-budsjettet til slik kontroll.

Påbud om vinterdekk på tunge tilhengere

- Krav om vinterdekk på tunge tilhengere vil sikre tryggere ferdsel på norsk vinterføre. Målet er å ha dette klart neste vintersesong, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo

Samferdselsdepartementet

Kontaktinformasjon

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 82 41

Adresse:

Post:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøk:
Akersgata 59 (R5), Oslo