Løyver

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende.

Et løyve er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form. Et løyve gir dermed markedsadgang.

Når man etter søknad får tildelt løyve, får man samtidig utstedt ett eller flere løyvedokument som bekrefter at man har løyve.

 

Løyvedokumentet skal følge med i motorvognen ved løyvepliktig transport for å muliggjøre kontroll. Hvis kriteriene for å få løyve ikke lenger er oppfylt eller andre krav til næringsvirksomhet ikke oppfylles, kan løyvet tilbakekalles av løyvemyndigheten. Fra 1. januar 2010 kan kontrollør fra Statens vegvesen eller Politiet gi gebyr dersom løyvedokumentet og andre nødvendige kontrolldokumenter ikke er med under transporten.

Ordningen med løyve for yrkesmessig person- og godstransport med motorvogn (bil, buss, lastebil) og fartøy skal bidra til at:

 • Transporten skjer på en sikker måte
 • Publikum, kunder og brukere får et godt transporttilbud, med tilfredsstillende kvalitet og god service
 • Transporten skjer på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen.

Løyvepliktige

Enhver som skal drive transport mot vederlag må ha løyve.

Med ”drive” menes her all transport med unntak av det rent sporadiske. Det vil si at du som privatperson eller et idrettslag kan gjennomføre et transportoppdrag uten løyve når det kun er et enkeltstående tilfelle.

Vederlagsbegrepet favner vidt og omfatter enhver form for godtgjørelse man selv eller andre mottar som følge av at transportoppdraget blir utført. Det omfatter vederlag i form av penger eller naturalytelser, og uavhengig av om det gir fortjeneste.

Selv om man faller inn under hovedregelen om løyveplikt, finnes det unntak fra kravet til løyvet. Disse unntakene er det redegjort nærmere for under.

Ved godstransport må motorvognen ha tillatt totalvekt over 3500 kg for å komme inn under løyveplikten. Tilhenger skal inkluderes ved beregning av samlet totalvekt.” For persontransport er det ingen størrelsesbegrensning eller krav til antall seter, men løyvekategorien varierer med typen motorvogn.

For å få løyve må man oppfylle visse vilkår. Disse er det redegjort for nedenfor.

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende.

Løyvekategorier

Godsløyve
Et godsløyve gir innehaveren rett til å drive godstransport med motorvogn over 3500 kg. Enhver som oppfyller kravene til å få oppfylt løyve har krav på tildeling av godsløyve.

Turvognløyve
Et turvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for over åtte personer i tillegg til sjåføren (minibuss eller buss).

Ruteløyve
Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen.

Drosjeløyve
Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at det er fylkeskommunen som utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i det aktuelle distriktet. Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet. For utlysning av nye løyver er det løyvemyndigheten i det enkelte løyvedistrikt som avgjør på hvilke vilkår tildelingen skal finne sted.

Selskapsvognløyve
Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Det stilles krav om at motorvognen som skal brukes er eksklusiv. Løyvet er behovsprøvd.

Løyve for transport for funksjonshemmede
Et slikt løyve gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om tekniske krav til motorvognen som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede. Løyvet er behovsprøvd. 

Unntak fra løyveplikten

Egentransport av gods
Med egentransport av gods menes transport av eget gods når transporten er ledd i annen næringsvirksomhet. Slik transport trenger ikke løyve. Vær oppmerksom på hvilke kriterier som må oppfylles for at transporten kan anses som egentransport:

 • Transporten må være ledd i annen næringsvirksomhet, dvs. hovedformålet med virksomheten kan ikke være å drive transport. Transporten må være en hjelpefunksjon i forhold til virksomhetens hovedaktivitet.
 • Føreren må eie eller være ansatt i virksomheten ved egentransport.
 • Virksomheten må selv ha disposisjonsrett over lastebilen, dvs. eie, leie eller lease den. Hvis ikke virksomheten står oppført i vognkortet som eier eller leietaker, må leie- eller leasingkontrakt tas med under transport.
 • Fra 2011 vil det ikke lenger være krav om egentransporterklæring. 

Andre unntak
Andre transporter som ikke er underlagt løyveplikt eller unntatt fra yrkestransportloven, er:

 • Transport med beltekjøretøy.
 • Transport med traktor.
 • Bilberging og fjerning av feilparkerte kjøretøy (men annen transport som foretas med bergingsbil eller borttauingsbil kan være løyvepliktig).
 • Transport av husholdningsavfall med en kommunes egne biler.
 • Transport av post utelukkende innenfor Posten Norge AS leveringsplikt.
 • Hoteller og lignende virksomheters transport av egne overnattingsgjester.
 • Transport av egne arbeidstakere til og fra arbeidsplassen.
 • Ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren når de transporterer personer innenfor statens satser for kilometergodtgjørelse.
 • Transport av syke eller skadde personer med godkjent ambulanse.
 • Transport av naboer eller kolleger til og fra arbeid.

Se nærmere yrkestransportloven kapittel 4 og yrkestransportforskriften § 2.

Vilkår for å få løyve

Adgangen til å få løyve innenfor samtlige løyvekategorier er underlagt krav til vandel, økonomi og faglige kvalifikasjoner.

Hvem må oppfylle kravene?

 • I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet. Er selskapet nyopprettet må både daglig leder og selskapet oppfylle kravet til økonomi.
 • I aksjeselskap, kommandittselskap, samvirkelag og interkommunale selskap er det daglig leder i selskapet som må fylle kravene. Hvert enkelt selskap behandles som et selvstendig rettssubjekt. Det er ikke tilstrekkelig at et morselskap oppfyller kravene.
 • I selskap av en viss størrelse, kan Vegdirektoratet innvilge dispensasjon slik at den som har ansvaret for selskapets transportvirksomhet oppfyller kravene. Det er her en forutsetning at transportvirksomheten, uten å være utskilt som eget rettssubjekt, likevel er å regne som en selvstendig enhet.
 • I ansvarlig selskap (ANS, DA) er det tilstrekkelig at en av deltakerne oppfyller kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner. Selskapet kan også ansette en daglig leder. Som for aksjeselskaper er det da tilstrekkelig at denne personen oppfyller kravene.
 • En stiftelse forvaltes av et styre som øverste organ, og det er styrets leder eller den som har ansvar for transportvirksomheten som må oppfylle kravene.

Dersom en godkjent daglig leder slutter i sin stilling, faller løyvene bort dersom det ikke innen tre måneder dokumenteres at det er ansatt en ny daglig leder som oppfyller kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner.

Vandel

Vandelskravet dokumenteres ved at en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder legges ved søknaden om løyve. Politiattest får du ved å kontakte politiet der du bor. Vær forberedt på at det kan ta noe tid å få utstedt en politiattest.

Vandelskravet må dokumenteres hvert femte år. Ny politiattest skal derfor oversendes løyvemyndigheten hvert femte år fra sist utstedte politiattest. Du vil få beskjed fra løyvemyndigheten i god tid før du må forelegge ny politiattest.

For en personlig løyvehaver/enkeltpersonforetak er det vedkommende selv som må fremlegge politiattest. Det er ikke anledning til å la daglig leder i et enkeltpersonforetak fremlegge politiattest.

Kravet til vandel anses ikke å være oppfylt dersom søkeren er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet eller er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse innen visse rettsområder

For nærmere informasjon om kravet til vandel, se yrkestransportforskriften § 6.

Økonomi

Kravet til økonomi oppfylles ved at søknaden vedlegges følgende:

 • en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap
 • attest fra kommunekasserer
 • attest fra skattefogd
 • utskrift fra konkursregisteret

Attestene må ikke være eldre enn tre måneder.

Garanti fra bank eller forsikringsselskap (garantist) skal være utstedt på fastsatt blankett og sendes direkte fra garantisten til løyvemyndigheten. Fra 1. januar 2010 til 31. desember 2014 er garantisummen kr 77 000 for det første løyvet innen en løyvekategori, og kr 43 000 for de øvrige løyver i samme løyvekategori. Frem til 31. desember 2009 var garantisummen for det første løyvet kr 75 000, og for de øvrige løyver innen samme løyvekategori kr 42 000. For nærmere detaljer om fastsetting av garantibeløp, se rundskriv N-4/2009 og rundskriv N-1/2010

Økonomikravet anses ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlig forfalte, men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser. Det er ikke satt noen fast beløpsgrense og vurderingen om hvorvidt kravet er oppfylt eller ikke er overlatt til den enkelte løyvemyndighet. Se for øvrig rundskriv N-3/2003.

Kreditorer må henvende seg til garantisten for å melde krav i henhold til garantien. Opplysninger om hvem som er garantist er tilgjengelige fra nettstedet www.transportloyve.no.

Faglig dyktighet

Den som søker om løyve anses å være faglig kvalifisert når han kan legge frem vitnemål for bestått eksamen godkjent av departementet eller allerede innehar løyve for den løyvetype det søkes om.

Rundskriv N-1/2008 og N-4/2002 angir hvilke krav som stilles og hvilke fag som må være gjennomført. Den norske modellen for løyveutdanning baserer seg på at man skal kunne ta utdanningen ved den videregående skolen. Etter innføringen av Kunnskapsløftet høsten 2007 består løyveutdanningen av følgende fem deler (fag):


1. Programfaget Bransjeteknikk fra Vg2 Transport og logistikk
2. Programfaget Transport og logistikk fra Vg2 Transport og logistikk
3. Programfaget Planlegging fra Vg1 Service og samferdsel
4. Programfaget Drift og oppfølging fra Vg1 Service og samferdsel
5. Teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1

Kandidater som tar Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Transport og logistikk vil ha oppfylt del 1 – 4 i løyveutdanningen. Kandidater som tar Vg1 Teknikk og industriell produksjon og Vg2 Transport og logistikk i kryssløp må i tillegg oppnå enkelte kunnskapsmål fra Vg1 Service og samferdsel. Det er også mulig å ta alternative utdanningsløp som realkompetansevurdering, privatskoleløp, høgskoleutdanning, Statens trafikklærerskole eller allmenne fag med fordypning i transportadministrasjon.

Eksamen i samtlige deler av løyveutdanningen må være bestått for å få godkjent løyveutdanningen. Denne løyveutdanningen kvalifiserer søkeren til å kunne ta ut løyve for alle løyvekategorier. Se nærmere fremstilling av fagenes plass på videregående skole på nettstedet www.vilbli.no.

Godkjent løyveutdanning etter læreplanverket for Reform 94 er angitt i rundskriv N-4/2002.

For voksne søkere kan det som alternativ til ”skoleløpet” foretas en realkompetansevurdering. Rett til realkompetansevurdering er regulert i Opplæringsloven § 4A-3. Retten gjelder fra og med det året man fyller 25 år. Søker kan da tildeles løyve på bakgrunn av tilstrekkelig dokumentert realkompetanse. Realkompetansevurderingen baserer seg på læreplanene til fagene listet opp ovenfor slik de ser ut etter gjennomføringen av kunnskapsløftet.

Søkere til drosjeløyve kan alternativt avlegge eksamen i NKI-skolens taxiløyvekurs eller taxiløyvekurset til Kompetanseteam Vest AS. Bestått eksamen i disse kursene gir bare tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner til å ta ut drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede.

Den som allerede har løyve innen en løyvekategori og ønsker å ta ut flere løyver innen samme løyvekategori i nytt selskap eller omdanne et enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak) til annen selskapsform, trenger ikke oppfylle nye krav til faglige kvalifikasjoner dersom han innehar løyve på søknadstidspunktet. Dersom søker har hatt opphold i den løyvepliktige virksomheten (en periode uten løyve) må han kvalifisere seg på nytt.

Behandlingsgebyr

Ved utstedelse av løyve eller duplikatdokument skal søker/løyvehaver betale fire ganger rettsgebyret avrundet nedad til nærmeste 100 kroner. Rettsgebyret er per januar 2012 kr. 860,-. Behandlingsgebyret i dag er kr. 3 400,-.

Ved innlevering av løyvedokument eller utstedt duplikatdokument tilbakebetales et returbeløp. Returbeløpet skal være 1,5 ganger høyere enn rettsgebyret som ble betalt da løyvet ble utstedt, eller det  beløp som gjaldt da løyvet ble utstedt.

Når løyvehaver dør, går konkurs eller løyvet blir tilbakekalt, utbetales ikke returbeløp.

For en nærmere redegjørelse for i hvilke tilfeller det skal betales gebyr i forbindelse med utstedelse av løyvedokument vises til rundskriv N-4/89.

Samferdselsdepartementet har endret gebyrsatsene for utstedelse av fellesskapstillatelser for godstransport og fellesskapslisenser for persontransport. Satsene er ikke lenger knyttet til rettsgebyret, men tilpasset et kostnadsriktig nivå. Gjeldende satser er for utstedelse av fellesskapstillatelse og fellesskapslisens kr. 1 880,-. For attesterte kopier av fellesskapstillatelse/fellesskapslisenser (vognlisenser) er den nye satsen kr. 400,-.

Gebyrsatsene gjelder fra 1. januar 2012.

Fastsettelsen av behandlingsgebyret knyttes til det tidspunkt løyvesøknaden er poststemplet, alternativt levert til løyvemyndigheten.

Kontroll

Politiet og Statens vegvesen utfører kontroll etter yrkestransportloven. Som regel utføres løyvekontrollen i tilknytning til annen kontroll på vegen. Under løyvepliktig transport og egentransport skal de dokumentene som er påkrevd å ha med vises frem til kontrolløren. Ved egentransport skal kontrolløren få tilgang til lasterom for å kunne avgjøre om vilkårene for egentransport er oppfylt. Dokumentene det dreier seg om er:

 • Løyvedokument for riktig løyvekategori. For buss i rute kreves turvognløyvedokument i original sammen med kopi av ruteløyvet.
 • Hvis ikke løyvehaver/transportør er oppført som eier eller leietaker i vognkortet, må kopi av leie- eller leasingavtale fremvises, slik at det fremgår at løyvehaver/transportør har disposisjonsrett over bilen.

 

På nettsiden transportloyve.no kan du søke etter informasjon om løyvehavere som har løyve for godstransport, turvogn, drosje, selskapsvogn og transport for funksjonshemmede og få mer informasjon om løyvetyper.

Sist oppdatert: 24.03.2014
Samferdselsdepartementet

Nyttige lenker