Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes på Slottet hver fredag.

I "Offisielt fra statsråd" omtales beslutningene kort. Publikasjonen inneholder ikke beslutninger som er unntatt fra offentlighet. Fullstendige tekster til lover og forskrifter finnes på Lovdata.no.

Regjeringen Solberg i statsrådsalen på Slottet
Erna Solbergs regjering i Statsrådsalen på Slottet 16. oktober 2013. Foran til høyre HM kong Harald V med statsminister Solberg ved sin høyre side, foran til venstre HKH kronprins Haakon.
(Foto: Cornelius Poppe/NTBscanpix)

Offisielt fra statsråd 21. november 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere Norges helhetlige innsats i Afghanistan i perioden 2001-2014.


Offisielt frå statsrådet 14. november 2014

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke at fylkesmannsembetet i Vest-Agder vert slått saman med fylkesmannsembetet i Aust-Agder frå 1. januar 2016.


Offisielt fra statsråd 7. november 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i yrkestransportloven.


Offisielt frå statsrådet 31. oktober 2014

I Statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke framlegg til ny lov om utanrikstenesta.


Offisielt fra statsråd 24. oktober 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet for 2014 som følge av håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014, og bruk av skogbrannhelikopter i forbindelse med de mange skogbrannene tidligere i år.


Offisielt frå statsrådet 17. oktober 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit ekspertutval som skal vurdere praktiseringa av retningslinene for bruk av oljeinntekter i ljos av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland og utfordringane for norsk økonomi på kort og lang sikt.


Offisielt fra statsråd 10. oktober 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder, og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Det ble også fastsatt en forskrift som skjerper de restriktive tiltakene mot Russland.


Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2015

Fra statsråd 12. september, 19. september, 26. september og 3. oktober 2014 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2015.


Offisielt frå statsrådet 3. oktober 2014

I statsrådet i dag vart mellom anna lova om forbod mot profesjonell boksing foreslått oppheva.


Offisielt fra statsråd 26. september 2014

I statsråd i dag ble det gitt fullmakt til å delta med norske bidrag i den internasjonale koalisjonen av stater som skal bekjempe ISIL i Irak.


Offisielt frå statsrådet 19. september 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna oppnemnt eit utval som skal sjå på modernisering av rekneskaplovgivinga. Det vart òg oppnemnt eit utval som skal handsame lover, tiltak og ordningar for dei samiske språka.


Offisielt fra statsråd 12. september 2014

I statsråd i dag ble assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen konstituert i vikariatet som fylkesmann i Troms inntil Elisabeth Aspaker tiltrer embetet høsten 2017.


Offisielt frå statsrådet 29. august 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna vedtatt endringar i yrkestransportlova om rettane til busspassasjerar.


Offisielt fra statsråd 15. august 2014

I statsråd i dag ble det vedtatt å utvide de restriktive tiltakene vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. I samme statsråd ble det også oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene og et annet som skal fremme forslag til grønne skatteskift.


Offisielt frå statsrådet 20. juni 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om statleg eigarskap i norske selskap.


Offisielt fra statsråd 13. juni 2014

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om utdanning i utviklingspolitikken.


Offisielt frå statsrådet 6. juni 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om differensiert arbeidsgivaravgift.


Offisielt fra statsråd 23. mai 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om jordbruksoppgjøret for 2014, og Aslak Sira Myhre ble utnevnt til direktør for Nasjonalbiblioteket.


Offisielt frå statsrådet 14. mai 2014

Revidert nasjonalbudsjett for 2014 vart i dag lagt fram i statsråd.


Offisielt fra statsråd 9. mai 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse.


Offisielt frå statsrådet 25. april 2014

I statsrådet i dag vart administrerande direktør Tom Remlov beskikka på åremål som riksteatersjef for ein periode på fem år. Det vart også fremja proposisjonar om endringar i politiloven, og erstatning for naturskadar.


Offisielt fra statsråd 11. april 2014

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Det ble også vedtatt at 1 859 704 000 kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2013 skal fordeles til idrettsformål.


Offisielt frå statsrådet 4. april 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2013.


Offisielt fra statsråd 28. mars 2014

I statsråd i dag ble direktør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør i Statens kartverk for en periode på seks år.


Offisielt frå statsrådet 21. mars 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om restriktive tiltak mot personar som undergrev Ukrainas territoriale integritet.


Offisielt fra statsråd 14. mars 2014

I statsråd i dag ble blant annet en forskrift om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge fastsatt.


Offisielt frå statsrådet 7. mars 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om samtykke til ratifikasjon av avtale om Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).


Offisielt fra statsråd 28. februar 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.


Offisielt frå statsrådet 14. februar 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2017. Det vart også vedteke føreskrifter om vern av 30 skogsområde i 12 fylke.


Offisielt fra statsråd 7. februar 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en kommisjon for å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og foreslå konkrete tiltak som kan øke produktiviteten.


Offisielt frå statsrådet 24. januar 2014

I statsrådet i dag vart generalmajor Robert Mood utnemnd til generalløytnant i Hæren og sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse frå det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Offisielt fra statsråd 10. januar 2014

I statsråd i dag ble det vedtatt å utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakkssalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. I mellomtiden vil departementet utrede forslag til en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som erstatning for bevillingsordningen.


Offisielt frå statsrådet 17. desember 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna sanksjonert endringar i utlendingslova i samband med Dublin III-forordninga.


Offisielt fra statsråd 13. desember 2013

I statsråd i dag ble det besluttet at Norge deltar i en felles dansk-norsk maritim operasjon til støtte for gjennomføringen av FNs og OPCWs krav om destruksjon av syriske kjemiske våpen i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118.


Offisielt frå statsrådet 6. desember 2013

I statsrådet i dag vart det gitt samtykke til bygging av kraftverka Fjellet og Godal i Luksefjell i Skien kommune.


Offisielt fra statsråd 29. november 2013

Bente Nyland fortsetter som oljedirektør. Hun er i statsråd i dag åremålsbeskikket til direktør for Oljedirektoratet for en periode på seks år.


Offisielt frå statsrådet 22. november 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2013. Regjeringa vil mellom anne auke løyvinga til veg og jernbane med i alt 750 millionar kroner.


Offisielt fra statsråd 15. november 2013

I statsråd i dag ble Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon utnevnt til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren, og general i Luftforsvaret.


Offisielt frå statsrådet 8. november 2013

I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014. Det vart også lagt fram endringar i skatte, avgifts og tollforslaga for 2014.


Offisielt fra statsråd 1. november 2013

I statsråd i dag ble brigader Tor Rune Raabye utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret som generalinspektør for Heimevernet. Raabye tiltrer fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.


Offisielt frå statsrådet 25. oktober 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd nye statssekretærer til kommunal- og moderniseringsministeren, arbeids- og sosialministeren, justis- og beredskapsministeren og kunnskapsministeren.


Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00

I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Erna Solbergs regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.


Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2013 kl. 10.00

I statsrådet kl. 10 i dag fekk Jens Stoltenbergs andre regjering innvilga sin avskjedssøknad samstundes som Erna Solbergs regjering ble utnemnd. Begge vedtaka gjeld frå kl. 12 i dag.


Offisielt fra statsråd 14. oktober 2013

Regjeringen har i ekstraordinært statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.


Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2014

Fra statsråd 20. september, 27. september og 4. oktober 2013 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2014.


Offisielt frå statsrådet 4. oktober 2013

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ein proposisjon om ny uførepensjonsordning og ein proposisjon om tenestepensjon.


Offisielt fra statsråd 27. september 2013

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland.


Offisielt frå statsrådet 20. september 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om politiregister. Det vart også fremja ein proposisjon om utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord - Åmot i Telemark.


Offisielt fra statsråd 13. september 2013

I statsråd i dag ble blant annet forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde fastsatt.


Offisielt frå statsrådet 23. august 2013

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt dei store sjøar i Afrika.