Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes på Slottet hver fredag.

I "Offisielt fra statsråd" omtales beslutningene kort. Publikasjonen inneholder ikke beslutninger som er unntatt fra offentlighet. Fullstendige tekster til lover og forskrifter finnes på Lovdata.no.

Regjeringen Solberg i statsrådsalen på Slottet
Erna Solbergs regjering i Statsrådsalen på Slottet 16. oktober 2013. Foran til høyre HM kong Harald V med statsminister Solberg ved sin høyre side, foran til venstre HKH kronprins Haakon.
(Foto: Cornelius Poppe/NTBscanpix)

Offisielt fra statsråd 11. april 2014

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Det ble også vedtatt at 1 859 704 000 kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2013 skal fordeles til idrettsformål.


Offisielt frå statsrådet 4. april 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei melding til Stortinget om forvaltninga av Statens pensjonsfond i 2013.


Offisielt fra statsråd 28. mars 2014

I statsråd i dag ble direktør Anne Cathrine Frøstrup åremålsbeskikket som direktør i Statens kartverk for en periode på seks år.


Offisielt frå statsrådet 21. mars 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om restriktive tiltak mot personar som undergrev Ukrainas territoriale integritet.


Offisielt fra statsråd 14. mars 2014

I statsråd i dag ble blant annet en forskrift om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge fastsatt.


Offisielt frå statsrådet 7. mars 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ein proposisjon om samtykke til ratifikasjon av avtale om Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).


Offisielt fra statsråd 28. februar 2014

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.


Offisielt frå statsrådet 14. februar 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2017. Det vart også vedteke føreskrifter om vern av 30 skogsområde i 12 fylke.


Offisielt fra statsråd 7. februar 2014

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en kommisjon for å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og foreslå konkrete tiltak som kan øke produktiviteten.


Offisielt frå statsrådet 24. januar 2014

I statsrådet i dag vart generalmajor Robert Mood utnemnd til generalløytnant i Hæren og sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse frå det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.


Offisielt fra statsråd 10. januar 2014

I statsråd i dag ble det vedtatt å utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakkssalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. I mellomtiden vil departementet utrede forslag til en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som erstatning for bevillingsordningen.


Offisielt frå statsrådet 17. desember 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna sanksjonert endringar i utlendingslova i samband med Dublin III-forordninga.


Offisielt fra statsråd 13. desember 2013

I statsråd i dag ble det besluttet at Norge deltar i en felles dansk-norsk maritim operasjon til støtte for gjennomføringen av FNs og OPCWs krav om destruksjon av syriske kjemiske våpen i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118.


Offisielt frå statsrådet 6. desember 2013

I statsrådet i dag vart det gitt samtykke til bygging av kraftverka Fjellet og Godal i Luksefjell i Skien kommune.


Offisielt fra statsråd 29. november 2013

Bente Nyland fortsetter som oljedirektør. Hun er i statsråd i dag åremålsbeskikket til direktør for Oljedirektoratet for en periode på seks år.


Offisielt frå statsrådet 22. november 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram fleire proposisjonar om endringar i statsbudsjettet for 2013. Regjeringa vil mellom anne auke løyvinga til veg og jernbane med i alt 750 millionar kroner.


Offisielt fra statsråd 15. november 2013

I statsråd i dag ble Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon utnevnt til admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren, og general i Luftforsvaret.


Offisielt frå statsrådet 8. november 2013

I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014. Det vart også lagt fram endringar i skatte, avgifts og tollforslaga for 2014.


Offisielt fra statsråd 1. november 2013

I statsråd i dag ble brigader Tor Rune Raabye utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret som generalinspektør for Heimevernet. Raabye tiltrer fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.


Offisielt frå statsrådet 25. oktober 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd nye statssekretærer til kommunal- og moderniseringsministeren, arbeids- og sosialministeren, justis- og beredskapsministeren og kunnskapsministeren.


Offisielt fra statsråd 16. oktober 2013 kl. 12.00

I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Erna Solbergs regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.


Offisielt frå statsrådet 16. oktober 2013 kl. 10.00

I statsrådet kl. 10 i dag fekk Jens Stoltenbergs andre regjering innvilga sin avskjedssøknad samstundes som Erna Solbergs regjering ble utnemnd. Begge vedtaka gjeld frå kl. 12 i dag.


Offisielt fra statsråd 14. oktober 2013

Regjeringen har i ekstraordinært statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.


Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2014

Fra statsråd 20. september, 27. september og 4. oktober 2013 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2014.


Offisielt frå statsrådet 4. oktober 2013

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ein proposisjon om ny uførepensjonsordning og ein proposisjon om tenestepensjon.


Offisielt fra statsråd 27. september 2013

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland.


Offisielt frå statsrådet 20. september 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna fastsett ei forskrift om politiregister. Det vart også fremja ein proposisjon om utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord - Åmot i Telemark.


Offisielt fra statsråd 13. september 2013

I statsråd i dag ble blant annet forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde fastsatt.


Offisielt frå statsrådet 23. august 2013

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt dei store sjøar i Afrika.


Offisielt fra statsråd 9. august 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om norsk arbeidsliv: "Flere i arbeid".


Offisielt frå statsrådet 21. juni 2013

I statsrådet i dag vart viseadmiral Haakon Stephen Bruun-Hansen utnemnd til admiral i Sjøforsvaret og beordra til teneste som forsvarssjef. Bruun-Hanssen tiltrer frå det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.


Offisielt fra statsråd 14. juni 2013

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal gå igjennom eierseksjonsloven.


Offisielt frå statsrådet 11. juni 2013

I statsrådet vart det i dag lagt fram ein stortingsproposisjon om statens eigarskap i Cermaq ASA.


Offisielt fra statsråd 7. juni 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om næringspolitikk: «Mangfold av vinnere – Næringspolitikken mot 2020».


Offisielt frå statsrådet 31. mai 2013

I statsrådet i dag fekk ei rekkje offiserar tildelt dekorasjonar for teneste i internasjonale operasjonar. Det vart også lagt fram ein proposisjon om finansiering av Miljøpakke Trondheim, trinn 2.


Offisielt fra statsråd 24. mai 2013

I statsråd i dag ble avdelingsdirektør Audun Hågå beskikket som direktør for Statens legemiddelverk. Åremålet er for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.


Offisielt frå statsrådet 7. mai 2013 kl. 10.00

Revidert nasjonalbudsjett for 2013 vart i dag lagt fram i statsråd. Samstundes vart det lagt fram forslag til endringar i statsbudsjettet og ei melding til Stortinget om klimatilpassing i Noreg.


Offisielt fra statsråd 26. april 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om helse: «Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar.»


Offisielt frå statsrådet 19. april 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om framtidas helse- og omsorgstenester.


Offisielt fra statsråd 12. april 2013

I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 behandlet.


Offisielt frå statsrådet 5. april 2013

I statsrådet i dag fekk sju offiserar tildelt dekorasjonar for innsats ved operasjonar i Afghanistan. Av desse fekk to tildelt Krigskorset med sverd.


Offisielt fra statsråd 22. mars 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram stortingsmeldinger om sjømat, barnehager og IKT for vekst og verdiskapning.


Offisielt frå statsrådet 20. mars 2013

I ekstraordinært statsråd i dag vart det lagt fram ei stortingsmelding frå Justis- og beredskapsdepartementet om terrorberedskap. Meldinga presenterer ein overordna strategi mot terror, med ei rekkje konkrete tiltak. I tillegg vart det lagt fram ein proposisjon om endringar i statsbudsjettet for 2013. Endringane gjeld tiltak for å styrkje samfunnstryggleiken og politiberedskapen.


Offisielt frå statsrådet 15. mars 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding frå Kunnskapsdepartementet om kvalitet og mangfald i fellesskulen. Det vart også oppnemnd eit ekspertutval som skal vurdere selskapsskatten.


Offisielt fra statsråd 8. mars 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en stortingsmelding om forskningspolitikken og en stortingsmelding om boligpolitikken.


Offisielt frå statsrådet 1. mars 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken.


Offisielt fra statsråd 15. februar 2013

I statsråd i dag ble det blant annet besluttet å organisere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.


Offisielt frå statsrådet 8. februar 2013

I statsråd i dag vart mellom anna Perspektivmeldingen 2013, stortingsmelding 12 (2012-2013), lagt fram.


Offisielt fra statsråd 1. februar 2013

I statsråd i dag ble det blant annet besluttet forskriftsendringer som klargjør og effektiviserer saksbehandlingsreglene for klagebehandlingen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).


Offisielt frå statsrådet 25. januar 2013

I statsråd i dag vart det mellom anna oppnevnt eit utval som skal vurdere reglane i straffelova om utilreknelegheit og bruken av rettspsykiatrisk sakkunnige i straffesaker. Det vart også fremma ein proposisjon om rehabilitering av Slottsplassen.