NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor

Norges avtaler med EU

Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 (Europautredningen)

Avgitt til Utenriksdepartementet 17. januar 2012