St.meld. nr. 11

(2007-2008)

På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 18. januar 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Utenriksdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.