Meld. St. 11

(2011–2012)
Melding til Stortinget

Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Tilråding fra Utenriksdepartementet 3. februar 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)