Søk: Marine ressurser i nord

Meld. St. 7 (2014–2015)


Prop. 1 S (2013–2014)


Meld. St. 1 (2013 – 2014)


NOU 2013: 10


Meld. St. 37 (2012–2013)


Meld. St. 22 (2012–2013)


Prop. 1 S (2012–2013)


Meld. St. 7 (2011–2012)


Prop. 1 S (2011–2012)


Meld. St. 10 (2010–2011)


Meld. St. 1 (2010–2011)


Meld. St. 1 (2009 – 2010)


St.meld. nr. 37 (2008-2009)


Regjeringens nordområdestrategi


NOU 2008: 5


NOU 2007: 14


Forurensingstrusselen mot økosystemene langs norskekysten og utfordringer for norsk utenrikspolitikk


St.meld. nr. 30 (2004-2005)


St.meld. nr. 12 (2001-2002)


NOU 1999: 9


Banner - Nordområdeportalen