Søk: Marine ressurser i nord

Meld. St. 7 (2014–2015)


Prop. 1 S (2013–2014)


Meld. St. 1 (2013 – 2014)


NOU 2013: 10


Meld. St. 37 (2012–2013)


Meld. St. 22 (2012–2013)


Prop. 1 S (2012–2013)


Meld. St. 7 (2011–2012)


Prop. 1 S (2011–2012)


Meld. St. 10 (2010–2011)


Meld. St. 1 (2010–2011)


Meld. St. 1 (2009 – 2010)


St.meld. nr. 37 (2008-2009)


Regjeringens nordområdestrategi


WWFs innspill til ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Regjeringen har framhevet miljø som ett av fire særlige satsingsområder. Dette er imidlertid et for snevert perspektiv siden miljøtrusler som klimaendringer og tap av biologisk mangfold har både drivere og konsekvenser innenfor alle samfunnssektorer. Det trengs derfor et nytt grunnlag for utviklingspolitikken, skriver WWF.


NOU 2008: 5


NOU 2007: 14


Forurensingstrusselen mot økosystemene langs norskekysten og utfordringer for norsk utenrikspolitikk


St.meld. nr. 30 (2004-2005)


St.meld. nr. 12 (2001-2002)


Banner - Nordområdeportalen