WTO - Laksesaken

Rapporten til WTO-panelet slår fast at EUs anti-dumpingtiltak mot norsk oppdrettslaks er i strid med WTOs regelverk på 22 punkter. Dette er det største antall brudd på anti-dumpingregelverket som et panel har funnet i noen tilsvarende sak. Bruddene er så mange og substansielle at selve grunnlaget for anti-dumpingtiltaket faller bort. Rapporten ble offentliggjort den 16. november 2007 og er på 337 sider.
 

Rapporten ble vedtatt av WTOs tvisteløsningsorgan (Dispute Settlement Body) den 15. januar 2008.  Etter vedtakelsen vil EU få en såkalt "gjennomføringsperiode" til å fjerne/endre sitt regelverk.  Denne perioden kan variere fra "straks" til maksimalt 15 måneder.  Dersom Norge og EU ikke blir enige om lengden på denne perioden innen 45 dager etter vedtakelsen, vil lengden bli fastsatt av WTO.
 

EUs anti-dumpingtiltak mot norsk oppdrettslaks ble vedtatt 17. januar 2006.  Dette etterfulgte de midlertidige anti-dumpingtiltakene mot norsk laks fra april 2005, som igjen avløste ”beskyttelsestiltak” mot norsk laks iverksatt i 2004.  Historisk sett har det vært tiltak eller trussel om tiltak mot norsk laks fra EUs side hvert eneste år siden 1989. Norge åpnet tvisteløsningssaken i WTO mot EU den 17. mars 2006 etter en rekke forsøk på å komme frem til en minnelig løsning om avvikling av tiltakene med EU.

NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor


Tvisteløsning – WTOs ”tenner”

Tvisteløsning er en av de sentrale pilarene i organisasjonens virke, og et område med høyt aktivitetsnivå uavhengig av forhandlingenes opp- og nedturer.


Prop. 1 S (2009–2010)


EUs forbud mot handel med selprodukter – hva skjer nå?

EU vil innføre et generelt forbud mot omsetning, import og eksport av selprodukter i EU. Hva innebærer dette for Norge? Hvorfor er saken prinsipielt viktig?


St.prp. nr. 1 (2008-2009)


WTO-panel gir Norge medhold i laksesaken

I rapporten som ble offentliggjort fredag ga WTOs tvisteløsningspanel Norge medhold i at EUs anti-dumpingtiltak mot norsk oppdrettslaks er i strid med WTOs regelverk.


WTO-panelets rapport av 16. november 2007

WTO-panelets rapport på 337 sider ble forelagt partene 10. august i år. Rapporten ble først offentliggjort 16. november etter oversettelse til WTOs tre offisielle språk.


Laksesaken mot EU i WTO. Vanlige spørsmål og svar

Dette notatet forsøker å forklare de vanligste begreper knyttet til anti-dumping, og spørsmål til prosessen i saken.


St.prp. nr. 1 (2007-2008)


Status i laksesaken mot EU i WTO

Informasjonsark – Laksesaken mot EU i WTO – Status per 13. mars 2007

Informasjonsark – Laksesaken mot EU i WTO. Status per 13. mars 2007


Norges innlegg i laksesaken mot EU i WTO

Norges sak mot EU i WTO har en egen side på WTO’s hjemmeside, hvor offisielle dokumenter i saken er oppført. Vedlagt følger lenker til Norges innlegg i saken.


Første høring i WTO om laksesaken mellom Norge og EU

Den første høringen i WTO-panelsaken Norge har anlagt om EUs anti-dumpingtiltak mot norsk laks ble gjennomført 12. og 13. desember i Genève. I det norske innlegget kritiseres EUs anti-dumpingundersøkelse og de anti-dumpingtiltakene som er innført fra EUs side. Norges syn er at EUs tiltak bryter med WTOs regelverk på flere områder. (13.12.06)


WTO. Dagsrapport fra andre dag av ministermøtet i Geneve. Fredag 30. juni 2006

Forhandlingene er i full gang på ministermøtets andre dag, både i fellesmøter og i bilaterale samtaler. Landene posisjonerer seg med kjente standpunkter. Mange land har signalisert villighet til å forhandle. EU og Sør-Afrika (på vegne av en gruppe av 11 utviklingsland) ga konkret uttrykk for vilje til bevegelse. USA på sin side har til nå bare gjentatt tidligere kjente standpunkter. (30.06.06)


Laksesaken i forhold til EU


St.prp. nr. 3 (2003-2004)

Om samtykke til ratifikasjon av avtale om Den tsjekkiske republikks, Republikken Estlands, Republikken Kypros', Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Slovenias og Den slovakisk


St.meld. nr. 19 (2002-2003)

En verden av muligheter


St.meld. nr. 27 (2001-2002)

Om EØS-samarbeidet 1994-2001


St.meld. nr. 12 (2000-2001)

Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre


Utenriksdepartementet