FN

"Sammen for en bedre verden". Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetning å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

Andre hovedprinsipper for FN er å verne om alle menneskerettighetene. Norge ønsker et globalt verdenssamfunn basert på aktive stater som respekterer internasjonal rett og de grunnleggende menneskerettighetene. Norge skal være en tydelig fredsnasjon, og skal bidra til å forebygge, dempe og løse konflikter. Norge skal også være en internasjonal pådriver for økonomisk utjevning mellom nord og sør. Les mer her

Norges deltakelse på årets høynivåuke i FNs generalforsamling

Åpningen av FNs 69. generalforsamling blir markert med én uke med høynivåmøter, fra mandag 22. til fredag 26. september. I løpet av denne uka vil statsledere, utenriksministere og andre politiske og faglige ledere og eksperter i New York samles til et hundretalls møter.

Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

I Meld. St. nr. 33 om Norge og FN, understreker regjeringen hvor avgjørende FN har vært – og fortsatt er – for å fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier.


Nyeste saker om FN

Ungdommens utfordringer

Et rekordstort ungdomskull på 1,8 milliarder mennesker er tema i FNs årlige rapport om situasjonen for verdens befolkning, som ble lansert globalt og i Oslo i dag. - Alle disse unge menneskene skal ha noe å leve av og leve for, sa statssekretær Morten Høglund, som talte på lanseringen hos FN-sambandet.

Lansering av UNFPA State of World Population rapport

-Ungdom må skånes for vold og skadelige skikker som kjønnslemlestelse og barneekteskap. Norsk satsing på synergien mellom helse og utdanning tar nettopp inn i seg disse utfordringene, sa statssekretær Morten Høglund bl.a. i sin tale under lanseringen av UNFPA State of World Population rapporten i Oslo 18. november.

Om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll

- En tilslutning til barnekonvensjonens individklageordning reiser imidlertid bredere, prinsipielle spørsmål knyttet til maktfordeling og demokratihensyn. Høringsrunden etter utredningen som ble gjort i 2013 viste at slike spørsmål ikke var tilstrekkelig vurdert, sa utenriksminister Børge Brende da forslaget om tiltredelse ble diskutert.

Ingen generasjon å miste

Innlegg i Vårt Land, 24. oktober 2014

Human rights in the new development goals

- Human rights and good governance are so much more than items on an agenda. They are the pillars of human dignity, security and prosperity – and the foundations upon which meaningful lives and successful societies rest, sa utenriksminister Børge Brende da han innledet på et seminar i forbindelse med FN-dagen 24. oktober.

Nora Sveaass valgt inn i FNs underkomité for forebygging av tortur

I dag ble Norge og Nordens kandidat, Nora Sveaass, valgt som medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. - Jeg vil gratulere Nora Sveaass, som har utmerket seg som en av de ledende internasjonale eksperter i kampen mot tortur og umenneskelig behandling, sier utenriksminister Børge Brende.

Svar på spørsmål om restrukturering av gjeld

Utanriksminister Børge Brende har svart på eit spørsmål frå Sveinung Rotevatn (V) om korleis Noreg vil følgje opp arbeidet i FN om eit juridisk rammeverk for restrukturering av gjeld.

Vest-afrikanske land dokumenterer kontinentalsokkelen ved hjelp av norsk bistand

Sju vest-afrikanske kyststater har overlevert dokumentasjon på sin kontinentalsokkel til FNs havrettskontor i New York. Landenes sokkelrettigheter i disse områdene er dermed sikret. Norsk havrettsekspertise har gjort dette mulig.

FN-vedtak styrker seksuelle minoriteters rettigheter

- Jeg er glad for at FNs menneskerettighetsråd nå har vedtatt en viktig resolusjon for å fremme menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, sier utenriksminister Børge Brende.

Verdenskonferansen for urfolk vedtar et ambisiøst sluttdokument

Verdenskonferansen for urfolk, som ble holdt i New York 22. og 23. september vedtok enstemmig et ambisiøst sluttdokument, hvor statene forplikter seg til å fremme urfolks rettigheter. Dette har vært en krevende prosess, både når det gjelder å få støtte til å avholde konferansen, og å få fremforhandlet et sluttdokument med forpliktelser, som alle medlemsstater kunne godta.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

FN

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Seksjon for FN-politikk

Telefon: 23 95 08 15

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7