Folkerett

Folkeretten gir først og fremst regler for staters rettigheter og forpliktelser. Noen regler gjelder uten videre for alle stater (folkerettslig sedvanerett), men de fleste regler gjelder kun for stater som har sagt seg villig til å bli bundet.

Dette gjøres ved å inngå folkerettslig bindende avtaler. Oversikt over avtalene som gjelder for Norge finnes i Utenriksdepartementets traktatdatabase (se høyre marg).

Regjeringen arbeider for at Norge skal være en aktiv bidragsyter i å bevare og styrke den internasjonale rettsordenen. 


Foto: M.Kopstad/UD

Delelinjeavtalen

Norge og Russland undertegnet 15. september 2010 overenskomsten om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Overenskomsten ble undertegnet i Murmansk av tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands Sergej Lavrov. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Russlands daværende president Dimitrij Mevdejev overvar undertegningseremonien.


Nyeste dokumenter om folkerett

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. september 2014

Ved utgangen av september 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 625 varsler om mistanke om misligheter, hvorav 428 har status avsluttet og 197 fortsatt er under behandling.

Vest-afrikanske land dokumenterer kontinentalsokkelen ved hjelp av norsk bistand

Sju vest-afrikanske kyststater har overlevert dokumentasjon på sin kontinentalsokkel til FNs havrettskontor i New York. Landenes sokkelrettigheter i disse områdene er dermed sikret. Norsk havrettsekspertise har gjort dette mulig.

Innlegg på FNs kontinentalsokkelinitiativ

- This is an historic event, which I am personally pleased to witness, sa ekspedisjonsssjef Margit F. Tveiten i forbindelse med at sju vest-afrikanske kyststater overleverte dokumentasjon på sin kontinentalsokkel til FNs havrettskontor i New York.

Et forsvar for Folkeretten

Norge står sammen med våre allierte og partnere i håndteringen av Russlands opptreden i Ukraina. Dette er Ivan Kristoffersen kritisk til, i en kommentar i Nationen 19. august. Statssekretærene Ingvild Næss Stub og Bård Glad Pedersen svarer Kristoffersen.

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. juni 2014

Ved utgangen av juni 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 596 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 412 har status avsluttet og 184 fortsatt er under behandling.

Svar på spørsmål om Norges samarbeidsavtaler med Israel

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om Norges forhandlinger om samarbeidsavtaler med Israel.

Prop. 120 L (2013–2014)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Ajourføring av rapport om økonomiske misligheter pr 31. mars 2014

Ved utgangen av mars 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 558 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 373 har status avsluttet og 185 fortsatt er under behandling.

Veileder om folkerettslige avtaler

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler. Utenriksdepartementets rettsavdeling bistår hele statsforvaltningen i arbeidet med folkerettslige avtaler og gir regjeringen råd i folkerettslige spørsmål.

Tiltak mot ytterligere tolv personer som truer Ukrainas suverenitet

Utenriksdepartementet har besluttet å utvide listen over personer som rammes av restriktive tiltak for handlinger som undergraver eller truer Ukrainas suverenitet og territorielle integritet med tolv nye personer.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Folkerett

Pågåande rettssaker i EFTA og EU

Her fylgjer eit oversyn over verserande rettssaker for EFTA- og EU-domstolen der Noreg er involvert.

Les mer

Tvistesaker i WTO

Tvisteløysingssystemet til WTO vart oppretta i 1995, samstundes med WTO. WTO sitt tvisteløysingssystem avløyste tvisteløysingssystemet under Gatt (Generalavtala for toll og handel).

Les mer

Les også

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Rettsavdelingen

Telefon: 23 95 09 03

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7