Handelspolitikk

Norge har en stor utenrikshandel, og vår velstand og sysselsetting er avhengig av handel med andre land. Råolje og naturgass er de enkeltvarene som utgjør størst andel av eksportinntektene, men Norge har også stor eksport av fisk og varer fra metallindustrien. Fiskeeksporten har steget kraftig de siste årene. Størstedelen av Norges handel er med EU. Sverige er vår største handelspartner. De tre største importlandene er Sverige, Tyskland og Kina.

Foto: Tinagent/Knut Bry

Norge har også en betydelig handel med tjenester. Utenriks sjøfart bidrar mest til inntektene fra tjenestehandelen. Det blir gitt preferanser (lavere tollsatser) til utviklingsland for å øke importen fra disse landene etter visse regler. Norge er også en betydelig bidragsyter til handelsrelatert bistand. Vår utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varen eller tjenesten kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvar for handelspolitikken.

Nyeste saker om handelspolitikk

Møte med Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) om implementering av frihandelsavtalen med EFTA

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet i Gulfen (GCC) trådte i kraft 1. juli i år, men implementeringen av avtalen i GCC har vært ufullstendig. Etter rapporter om at toll ilegges på import av varer fra EFTA, til tross for at frihandelsavtalen har trådt i kraft, ble det avholdt et møte med GCC den 25. september for å drøfte situasjonen.

Første forhandlingsrunde om utvidelse av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia

Første forhandlingsrunde om utvidelse og modernisering av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 16.-17. september. Avtalen med Tyrkia fra 1992 er EFTAs eldste avtale.

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia

EFTA og Malaysia gjennomførte andre forhandlingsrunde om en frihandelsavtale i Kuala Lumpur 2.-5. september 2014. Det ble oppnådd god fremdrift og partene er godt i gang med å forhandle om avtaletekst.

Niende forhandlingsrunde mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger om en frihandelsavtale i Hanoi 26. - 29. august 2014. Under møterunden ble det lagt vekt på handel med varer samt handel med tjenester.

Mæland møtte næringsorganisasjonene om Russland

Næringsminister Monica Mæland møtte i dag flere norske næringsorganisasjoner. Tema var hvilke konsekvenser de nye restriktive tiltakene mot Russland kan få for næringslivet.

Norge innfører restriktive tiltak mot Russland

Det er i statsråd i dag vedtatt at Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reaksjon på landets folkerettsstridige handlinger i Ukraina.

WTO klarte ikke å vedta avtale om handelsforenkling

- Det er svært beklagelig at man ikke ble enige i går. Dette setter hele forhandlingsresultatet fra Bali i fare og vi risikerer at de multilaterale handelsforhandlingene blir lagt på is, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge med på opprop om WTO-avtale

Norge og en gruppe industri- og utviklingsland har samlet seg bak et opprop for at arbeidet med avtalen om handelsforenkling, vedtatt på Bali i desember 2013, blir fullført innen fristen 31. juli.

Norge deltar i forhandlinger om friere handel med miljøvarer

I dag lanseres forhandlinger om en ny internasjonal avtale om friere handel med miljøvarer. Avtalen skal legge til rette for økt handel med varer som bidrar til grønn vekst og bærekraftig utvikling.

Stødig fremgang i Tisa-forhandlingene

Det var god fremgang i den sjette forhandlingsrunden om en avtale om handel med tjenester, Tisa, som fant sted 23.-27. juni. Norge var særlig fornøyd med den økende støtten til et vedlegg med særbestemmelser om internasjonal skipsfart.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

EØS/Efta-seksjonen inkludert EØS-sekretariatet

Telefon: 23 95 05 10

Adresse:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Utenriksdepartementet

Næringslivssamarbeid

Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å fremme norske næringsinteresser i utlandet.

Les mer

Aktuelle Regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Meld. St. 50 (2012–2013)

Meld. St. 42 (2012–2013)

Meld. St. 39 (2012–2013)

Meld. St. 34 (2012–2013)

Flere

Kontaktinformasjon

EØS/Efta-seksjonen inkludert EØS-sekretariatet

Telefon: 23 95 05 10

Adresse:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303