Handelspolitikk

Norge har en stor utenrikshandel, og vår velstand og sysselsetting er avhengig av handel med andre land. Råolje og naturgass er de enkeltvarene som utgjør størst andel av eksportinntektene, men Norge har også stor eksport av fisk og varer fra metallindustrien. Fiskeeksporten har steget kraftig de siste årene. Størstedelen av Norges handel er med EU. Sverige er vår største handelspartner. De tre største importlandene er Sverige, Tyskland og Kina.

Foto: Tinagent/Knut Bry

Norge har også en betydelig handel med tjenester. Utenriks sjøfart bidrar mest til inntektene fra tjenestehandelen. Det blir gitt preferanser (lavere tollsatser) til utviklingsland for å øke importen fra disse landene etter visse regler. Norge er også en betydelig bidragsyter til handelsrelatert bistand. Vår utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varen eller tjenesten kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvar for handelspolitikken.

Nyeste saker om handelspolitikk

Møte mellom Canada og EFTA, 29.-30. oktober 2014

EFTA ønsker å videreutvikle frihandelsavtalen med Canada fra 2009, blant annet med sikte på å få inkludert handel med tjenester. EFTA reiste dette spørsmålet med Canada og spørsmålet om hvordan EFTA kunne sikre seg like gode vilkår som det EU har oppnådd i sin nye frihandelsavtale med Canada.

Tjenestemøter med Tyrkia

Andre runde i tjenesteforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 21.–24. oktober 2014.

Solberg og Brende på toppmøte mellom Asia og Europa

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltok denne uken på toppmøtet mellom asiatiske og europeiske land (ASEM) i Milano. Statsministeren vektla i sitt innlegg hvor viktig samarbeid mellom Norge og Asia er for handel og økonomisk vekst.

Frihandelsavtale med Guatemala

Norge har sammen med de andre EFTA-landene blitt enige med Guatemala om en frihandelsavtale.

Utfordringer og muligheter i Colombia

Colombia opplever økonomisk vekst, og har nå regionens tredje største økonomi etter Brasil og Mexico. Samtidig står arbeideres rettigheter svakt. – Fagorganiserte i Colombia har vår støtte, understreket statssekretær Morten Høglund under sitt besøk forrige uke.

Dilek Ayhan (NFD) og Ingvild Stub (UD) møtte Ignacio Garcia Bercero, i Brussel 6.10.14

Regelmessig dialog med EU om TTIP

En transatlantisk handelsavtale mellom EU og USA vil kunne få betydelige konsekvenser for Norge. – Det er derfor positivt at EU har imøtekommet Norges ønske om å ha en regelmessig dialog om forhandlingene, sier statssekretærene Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet og Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

Ser på EU som Norges hjemmemarked

– På grunn av EØS-avtalen ser vi på EU som vårt hjemmemarked, sier Roald Gulbrandsen. Dette semesteret har han startet jobben som leder av NHOs Brussel-kontor.

Møte med Samarbeidsrådet for Gulfen (GCC) om implementering av frihandelsavtalen med EFTA

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet i Gulfen (GCC) trådte i kraft 1. juli i år, men implementeringen av avtalen i GCC har vært ufullstendig. Etter rapporter om at toll ilegges på import av varer fra EFTA, til tross for at frihandelsavtalen har trådt i kraft, ble det avholdt et møte med GCC den 25. september for å drøfte situasjonen.

Første forhandlingsrunde om utvidelse av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia

Første forhandlingsrunde om utvidelse og modernisering av frihandelsavtalen mellom EFTA og Tyrkia ble avholdt i Ankara 16.-17. september. Avtalen med Tyrkia fra 1992 er EFTAs eldste avtale.

Andre forhandlingsrunde mellom EFTA og Malaysia

EFTA og Malaysia gjennomførte andre forhandlingsrunde om en frihandelsavtale i Kuala Lumpur 2.-5. september 2014. Det ble oppnådd god fremdrift og partene er godt i gang med å forhandle om avtaletekst.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

EØS/Efta-seksjonen inkludert enhet for EØS-oversettelse

Telefon: 23 95 05 10

Adresse:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

Utenriksdepartementet

Næringslivssamarbeid

Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å fremme norske næringsinteresser i utlandet.

Les mer

Aktuelle Regjeringspublikasjoner

Meld. St. 5 (2014–2015)

Meld. St. 50 (2012–2013)

Meld. St. 49 (2012–2013)

Meld. St. 42 (2012–2013)

Meld. St. 39 (2012–2013)

Flere

Kontaktinformasjon

EØS/Efta-seksjonen inkludert enhet for EØS-oversettelse

Telefon: 23 95 05 10

Adresse:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303