Handelspolitikk

Norge har en stor utenrikshandel, og vår velstand og sysselsetting er avhengig av handel med andre land. Råolje og naturgass er de enkeltvarene som utgjør størst andel av eksportinntektene, men Norge har også stor eksport av fisk og varer fra metallindustrien. Fiskeeksporten har steget kraftig de siste årene. Størstedelen av Norges handel er med EU. Sverige er vår største handelspartner. De tre største importlandene er Sverige, Tyskland og Kina.

Foto: Tinagent/Knut Bry

Norge har også en betydelig handel med tjenester. Utenriks sjøfart bidrar mest til inntektene fra tjenestehandelen. Det blir gitt preferanser (lavere tollsatser) til utviklingsland for å øke importen fra disse landene etter visse regler. Norge er også en betydelig bidragsyter til handelsrelatert bistand. Vår utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varen eller tjenesten kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvar for handelspolitikken.

Nyeste saker om handelspolitikk

Prop. 63 S (2013–2014)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008

Norge støtter Kinas TISA-deltakelse

- Jeg er glad for at Kina i dag har stadfestet sitt ønske om å delta i forhandlingene om en ny internasjonal avtale om handel med tjenester, sier utenriksminister Børge Brende.

Utredning om reduserte tollsatser på miljøvarer innen 2015

Vista Analyse A/S har på oppdrag av Utenriksdepartementet utført en utredning av listen over miljøvarer som Apec-landene (Asia-Pacific Economic Cooperation) har vedtatt å redusere tollsatsene på innen utgangen av 2015.

Prop. 52 S (2013–2014)

Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013

Næringsministeren i Vietnam

Næringsminister Monica Mæland er i Vietnam i anledning kronprinsparets offisielle besøk. Statssekretær Amund Ringdal (NFD), statssekretær Morten Høglund (UD) deltar også, sammen med en stor næringslivsdelegasjon med nesten 100 deltakere.

Ankehøring i selsaken

WTOs ankeorgan starter i dag en tre dagers høring i selsaken.

Syvende runde i forhandlinger om en frihandelsavtale mellom EFTA og Vietnam

EFTA og Vietnam møttes til forhandlinger i Hanoi 25.–28. februar 2014. Foruten møter på forhandlingsledernivå ble det gjennomført diskusjoner i de fleste ekspertgruppene.

Ellevte forhandlingsrunde med Russland, Hviterussland og Kasakhstan

Ellevte runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland, Hviterussland og Kasakhstan (RuBeKa)ble avholdt i Astana fra 27.-30. januar 2014.

Konferanse om næringspolitikk, landbruk og EU

- Vi skal føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU. Vi baserer oss på EØS-avtalen og vårt øvrige avtaleverk med EU, inkludert Schengen-avtalen. Dette avtaleverket har bred støtte i Stortinget. Nøkkelen i europaarbeidet ligger i sterk politisk forankring, sterkt engasjement og god samordning, sa statssekretær Ingvild Næss Stub bl.a. i sitt innlegg ved en konferanse om EU og næringspolitikk i Oslo 6. februar.

Norge anker WTO-avgjørelse i selsaken

Norge har besluttet å anke deler av WTO-panelets rapport i saken om handel med selprodukter. Anken gjelder blant annet avgjørelsen om at EUs forbud mot tiltak knyttet til slik handel kan ansees som nødvendig for å oppnå et legitimt formål og vurdering av hvorvidt selforordningen er nødvendig for å beskytte "offentlig moral".

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

EØS/Efta-seksjonen inkludert EØS-sekretariatet

Telefon: 23 95 05 10

Adresse:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

WTO/OECD-seksjonen

Telefon: 23 95 01 38

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Utenriksdepartementet

Næringslivssamarbeid

Det er en prioritert oppgave for utenrikstjenesten å fremme norske næringsinteresser i utlandet.

Les mer

Aktuelle Regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Meld. St. 50 (2012–2013)

Meld. St. 42 (2012–2013)

Meld. St. 39 (2012–2013)

Meld. St. 34 (2012–2013)

Flere

Kontaktinformasjon

EØS/Efta-seksjonen inkludert EØS-sekretariatet

Telefon: 23 95 05 10

Adresse:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90

Adresse:

Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Besøksadresser:

Kongens gate 8
Grubbegata 1

Pressevakt:

Telefon: 902 51 303

WTO/OECD-seksjonen

Telefon: 23 95 01 38

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7