Internasjonale menneskerettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Det finnes både globale og regionale menneskerettighetssystemer.

Åpningen av Folkeforbundet i 1920

For Norges del er de mest sentrale forpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN, Europarådet eller ILO. På disse sidene har vi samlet informasjon om de internasjonale menneskerettighetssystemene og de konvensjonene Norge er forpliktet etter. Vi har også lagt inn lenker til norske rapporter og anbefalinger til Norge fra de internasjonale overvåkingsorganene.

UN

FNs menneskerettighetssystem

FNs overordnede formål er å sikre internasjonal fred og sikkerhet. For å nå dette målet skal FN arbeide for å fremme og oppfordre til respekt for menneskerettigheter.

Det europeiske menneskerettighetssystemet

Europarådet arbeider for å styrke samarbeidet i Europa. Det overordnede formålet er å bidra til å realisere felleseuropeiske idealer og verdier og fremme sosial og økonomisk utvikling.

ILOs menneskerettighetssystem

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (International Labour Organization (ILO) ble etablert i 1919 gjennom Versailles-traktaten. ILOs formål er å fremme sosial rettferdighet og rettigheter i arbeidslivet.


Nyeste saker om internasjonale menneskerettighetssystemer

Norge ratifiserer endring av den europeiske menneskerettskonvensjon

Norge ratifiserte protokoll nr. 15 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon 17. juni 2014.

Prop. 120 L (2013–2014)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Prop. 30 LS (2013–2014)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven

Prop. 159 L (2012–2013)

Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme)

Ny FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter vedtatt

FNs menneskerettighetsråds spesialsesjon om Darfur

Ny FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter vedtatt

FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge

FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge ble offentliggjort 18. august. (24.08.06)

FNs rasediskrimineringskomités anbefalinger til Norge

FNs menneskerettighetskomités anbefalinger til Norge

Alle land som er part til FNs Menneskerettskonvensjon har påtatt seg å sende regelmessige rapporter til FN. Den rutinemessige rapporten fra Norge ble eksaminert i Menneskerettighetskomiteen 14. mars. Her finner du konklusjonene, og de norske kommentarene som er sendt til komiteen. (30.03.06)

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Menneskerettigheter

Norsk gjennomføring

Kontaktinformasjon

Seksjon for menneskerettigheter og demokrati

Telefon: 23 95 14 88

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7