Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens formål er å bevare et lands suverenitet og politiske handlefrihet, og ivaretas gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Sikkerhetspolitikk - Øverlse pomor - (c) FMS - Bjørn Erik Larsen

Sikkerhetspolitikken henger nøye sammen med de øvrige utenrikspolitiske virkemidler. Ivaretakelsen av et lands sikkerhet har tradisjonelt vært nært knyttet til militære kapasiteter og militære strategier for forsvar av et lands territorium. Etter den kalde krigen har også et utvidet sikkerhetsbegrep i økende grad blitt lagt til grunn. Politiske, økonomiske og militære midler sys sammen innenfor rammene av en overordnet strategi innrettet mot forebygging og håndtering av kriser og utforming av varige og stabile løsninger på konflikter.

Les mer 

Nyeste saker om sikkerhetspolitikk

Security in the Arctic – a Norwegian perspective

"Arctic security is about maintaining the Arctic as an area of stability, predictability and international co-operation" sa statssekretær Bård Glad Pedersen bl.a. i sitt innlegg på Arctic Circle-konferansen i Reykjavik 2. november.

Konferanse om globale sikkerhetstrusler - ”A New Nexus of Global Threats”

Det globale sikkerhetspolitiske landskapet domineres av komplekse trusler i form av internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet, men også av rask utvikling når det gjelder konvensjonelle trusler og økonomisk krigføring. Hvordan påvirker dette norske interesser? Og hvordan bør Norge reagere?

Svar på spørsmål om salg av norske våpen

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Snorre S. Valen (SV) om hvordan Norge forholder seg til Stockholm Peace Research Institutes (Sipri) verktøy for at våpen ikke skal bli solgt til land som utfører brudd på menneskerettighetene.

Prop. 7 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Eksportkontroll: Norge overtar formannskap i kontrollregime

Norge leder an i kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen. I dag, 1. oktober, overtar Norge formannskapet i det internasjonale kontrollregimet for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Norge lover økt støtte til Irak

- Dagens møte i Sikkerhetsrådet sender et viktig signal om internasjonal støtte til Irak i deres kamp mot ekstremistorganisasjonen ISIL, sier utenriksminister Børge Brende.

Global Security, Transnational Threats and Norwegian Interests

- Transnational threats are intertwined with the challenges of yesterday. This conference will help us refine the tools we need to counter them, sa utenriksminister Brende da han åpnet konferansen “A Nexus of Global Threats. Concepts and Response” i Oslo.

Responding to the Nexus – The Case for NATO

Speech by Minister of Defence Ine Eriksen Søreide at the conferende "A New Nexus of global Threats? Concepts and Response" in Oslo Sept. 17 2014. The title of her speech was "Responding to the Nexus – The Case for NATO".

Regjeringen styrker arbeidet mot globale trusler

- Det siste årets dramatiske sikkerhetspolitiske utvikling viser hvor viktig det er å forstå verden rundt oss for å kunne forutse fremtidige trusler, sier utenriksminister Børge Brende.

NATO Wales Summit – Revitalizing the Trans-Atlantic Bond

The Norwegian Minister of Defence Ine Eriksen Søreide held this speech at The Rīga Conference 2014 September 12. The title of the speech was "NATO Wales Summit – Revitalizing the Trans-Atlantic Bond".

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

andre nettsteder

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap

Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Flere...

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7