Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens formål er å bevare et lands suverenitet og politiske handlefrihet, og ivaretas gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Sikkerhetspolitikk - Øverlse pomor - (c) FMS - Bjørn Erik Larsen

Sikkerhetspolitikken henger nøye sammen med de øvrige utenrikspolitiske virkemidler. Ivaretakelsen av et lands sikkerhet har tradisjonelt vært nært knyttet til militære kapasiteter og militære strategier for forsvar av et lands territorium. Etter den kalde krigen har også et utvidet sikkerhetsbegrep i økende grad blitt lagt til grunn. Politiske, økonomiske og militære midler sys sammen innenfor rammene av en overordnet strategi innrettet mot forebygging og håndtering av kriser og utforming av varige og stabile løsninger på konflikter.

Les mer 

Nyeste saker om sikkerhetspolitikk

Norge intensiverer samarbeidet med Asean

Norge og organisasjonen for østasiatiske nasjoner (Asean) har inngått en felleserklæring om styrket samarbeid. Norge har satt av rundt 40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter innen Asean.

Påminnelse: Frist for akkreditering til Nato-toppmøtet

Natos toppmøte avholdes i Wales 4. og 5. september. Det er nødvendig med forhåndsakkreditering for all presse, også for dem med permanent Nato pressekort.

Nato i en ny tid

- Natos fremtidige forhold til Russland står øverst på dagsordenen når de 28 utenriksministrene møtes her i Natos hovedkvarter i Brussel, skriver utenriksminister Børge Brende.

Gratulasjoner til Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland er gjenvalgt som generalsekretær i Europarådet. Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende gratulerer Jagland med valget.

Norge ratifiserer endring av den europeiske menneskerettskonvensjon

Norge ratifiserte protokoll nr. 15 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon 17. juni 2014.

Use of explosive weapons in populated areas

Statssekretær Bård Glad Pedersen held opningsinnlegg på eit ekspertseminar i Oslo 17. juni om dei humanitære konsekvensane av bruk av eksplosive våpen i tettbygde område.

Prop. 120 L (2013–2014)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)

Forsvarsministermøte i NATO 3.-4. juni

Forsvarsministrene møtes for å snakke om blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. De vil også forberede toppmøtet i Wales i september.

Bilaterale militære aktiviteter med Russland innstilles ut året

-Etter den folkerettsstridige anneksjonen av Krim har Russland bidratt til å destabilisere situasjonen i Ukraina ytterligere. Basert på en vurdering av situasjonen i Ukraina og russiske handlinger, har regjeringen besluttet å videreføre suspensjonen av alle bilaterale militære aktiviteter til utgangen av 2014, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Grunnleggende friheter under press i Aserbajdsjan

- Aserbajdsjan tar i disse dager over formannskapet i Europarådet. Samtidig ser vi at presset mot menneskerettighetsforkjempere og grunnleggende friheter øker i Aserbajdsjan. Dette er uheldig for landets videre utvikling, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

andre nettsteder

Aktuelle regjeringspublikasjoner

Meld. St. 49 (2012–2013)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 21 (2012–2013)

Terrorberedskap

Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Flere...

Tilknyttet lov/forskrift

Kontaktinformasjon

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Telefon: 22 24 32 81

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7