Olje for utvikling

Foto: Ole Imsland

Olje for utvikling er et norsk bistandsprogram som skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland.

Produksjon av olje og gass er en viktig inntektskilde for mange utviklingsland, og kan om de forvaltes godt bidra betydelig til utvikling. Men det har ofte vist seg vanskelig å omsette petroleumsinntekter til velferd for befolkningen. Noen utviklingsland med store slike inntekter er fanget i det som kalles "oljeforbannelsen". Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom Olje for utvikling-programmet. Les mer om Olje for utvikling.


Nyeste saker om olje for utvikling på regjeringen.no

Prop. 1 S (2014 – 2015)

For budsjettåret 2015

Støtte til petroleumsforvaltning i Mosambik

Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale om støtte til det mosambikiske petroleumsinstituttet (INP) på 50,5 millioner kroner. - Dette er god og målrettet bistand i praksis. God petroleumsforvaltning vil kunne gjøre Mosambik uavhengig av bistand på sikt, sier Brattskar.

Meld. St. 25 (2013–2014)

Education for Development

Flere...

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Kontaktinformasjon

Regionalavdelingen

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7