Olje for utvikling

Foto: Ole Imsland

Olje for utvikling er et norsk bistandsprogram som skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland.

Produksjon av olje og gass er en viktig inntektskilde for mange utviklingsland, og kan om de forvaltes godt bidra betydelig til utvikling. Men det har ofte vist seg vanskelig å omsette petroleumsinntekter til velferd for befolkningen. Noen utviklingsland med store slike inntekter er fanget i det som kalles "oljeforbannelsen". Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Disse erfaringene deler Norge med andre land gjennom Olje for utvikling-programmet. Les mer om Olje for utvikling.


Nyeste saker om olje for utvikling på regjeringen.no

Hvordan Norge som petroleumsnasjon bidrar til teknologi– og kunnskapsoverføring internasjonalt

Norsk Olje og Gass’ årskonferanse, Oslo, 20. mars 2014

-I dag betegnes OfU som et «flaggskip» i norsk bistand. Det har som formål å dele norske erfaringer slik at utviklingsland kan forvalte sine petroleumsressurser på en måte som bidrar til varig reduksjon av fattigdom, fremmer utvikling, og tar nødvendige miljøhensyn, sa statssekretær Han Brattskar i sitt innlegg på Norsk Olje og Gass’ årskonferanse i Oslo 20. mars.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 12, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 12, 2014.

Statssekretær Hans Brattskar held innlegg på årskonferansen for norsk olje og gass

Statssekretær Brattskar (UD) held innlegg om olje for utvikling på årskonferansen for norsk olje og gass.

Programme area 03 International aid

The Government’s key priority areas for 2014

The Government proposes an allocation of NOK 31 522 million for international development cooperation in 2014. This is NOK 1 314 million more than the final budget for 2013. The proposed allocation brings the aid budget to 1 % of the estimated gross national income for 2014.

Prop. 20 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet

Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for regionale spørsmål og utvikling

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Kontaktinformasjon

Avdeling for regionale spørsmål og utvikling

Telefon: 23 95 04 36

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7