Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring - Forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutviking i landbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med henvisning til Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 og Prop. 164 S (2012-2013) Jordbruksoppgjøret 2013 forslag til forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket på høring.

Høringsfrist: 28. november 2014

Høring - Vedlikehold av krigsgraver

Forslag til forskrift og tilskuddsordning for vedlikehold av krigsgraver i Norge.

Høringsfrist: 15. november 2014

Høring - Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Høringsfrist: 10. november 2014

Høring - utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut på høring et forslag om utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordningen, sammen med overgangsordninger.

Høringsfrist: 20. desember 2014

Høring av forslag til endringer i deltakerloven mv.

Høringsfrist: 23. desember 2014

Høring - Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen på høring. Det bes at om eventuelle kommentarer til endringen er departementet i hende innen fredag 14. november 2014.

Høringsfrist: 14. november 2014

Høring - Forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK)

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Høringsfristen er 7. november 2014.

Høringsfrist: 7. november 2014

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Høringsfrist: 4. november 2014

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høringsfrist: 14. november 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høring - Endring i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven. I gjeldende bestemmelse er det stilt krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Høringsfrist: 24. september 2014

Høring -endring i lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høringsfrist: 22. september 2014

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsfrist: 15. september 2014

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.).

Høringsfrist: 19. september 2014

Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Høringsfrist: 8. september 2014

Høring - Lov om karantene og saksforbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

Høringsfrist: 1. september 2014

Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Høringsfrist: 12. september 2014

Høring - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet

Høringsfrist: 29. august 2014

Høring - forslag til endring av matloven

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Høringsfrist: 11. august 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høyring - Endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Høringsfrist: 18. juli 2014

Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Høringsfrist: 23. juni 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til bearbeidingsindustrien

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høring – endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)

Høringsfrist: 23. mai 2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Høringsfrist: 16. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Høringsfrist: 21. mai 2014

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsfrist: 12. april 2014