Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring – Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringsfrist: 27. mars 2015

Høring - gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014

Høringsfrist: 26. januar 2015

Høring - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsfrist: 2. mars 2015

Høyring - Framlegg til endringar i einingsregisterlova vedrørande tingsrettslege sameige m.m.

Høringsfrist: 20. januar 2015

Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Departementet foreslår å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Dette gjøres ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager. Det foreslås også å presisere hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. Som følge av ny barnehagelærerutdanning foreslå det videre at begrepet barnehagelærer erstatter begrepet førskolelærer.

Høringsfrist: 19. januar 2015

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringsfrist: 20. februar 2015

Høring av NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda

Høringsfrist: 11. februar 2015

Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Høringsfrist: 10. januar 2015

Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Høringsfrist: 5. februar 2015

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Forslag til landsverneplan for Klima- og miljødepartementet – Høring av Malmplassen og Krutthuset i Røros sentrum

Klima- og miljødepartementet legger med dette departementets eiendommer i Røros sentrum, heretter omtalt som Malmplassen og Krutthuset, ut på intern høring.

Høringsfrist: 25. november 2014

Høring om behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring

Departementet foreslår å innføre hjemmel for å kunne ta hensyn til økonomien til forsørgers samboer ved behovsprøving av utdanningsstøtte til videregående opplæring.

Høringsfrist: 25. november 2014

Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.

Høringsfrist: 19. november 2014

Høring - karakterkrav i matematikk for lærerutdanningene

Med henvisning til Lærerløftet, regjeringens nye lærerstrategi, , er det foreslått å skjerpe karakterkravet i matematikk fra karakteren 3 (tre) til 4 (fire) for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

Høringsfrist: 17. november 2014

Høring - Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Høringsfrist: 10. november 2014

Høring - Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen på høring. Det bes at om eventuelle kommentarer til endringen er departementet i hende innen fredag 14. november 2014.

Høringsfrist: 14. november 2014

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høringsfrist: 14. november 2014

Høring - endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Høringsfrist: 11. november 2014

Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsfrist: 26. november 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Høringsfrist: 4. november 2014

Høring - Forslag til endring av geodataforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endring av geodataforskriften på alminnelig høring. Bakgrunnen for endringen er nye EU-regler om INSPIRE (geografisk infrastruktur i Europa).

Høringsfrist: 10. oktober 2014

Høring - Endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Høringsfrist: 3. oktober 2014.

Høringsfrist: 3. oktober 2014

Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Høringsfrist: 8. september 2014

Høring - forslag til endring av matloven

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Høringsfrist: 11. august 2014

Høyring - Endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Høringsfrist: 18. juli 2014

Høring - Skolebytte i mobbesaker

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

Høringsfrist: 5. september 2014

Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Høringsfrist: 23. juni 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring - et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Høringsfrist: 4. august 2014