Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsfrist: 2. mars 2015

Høyring - Framlegg til endringar i einingsregisterlova vedrørande tingsrettslege sameige m.m.

Høringsfrist: 20. januar 2015

Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Departementet foreslår å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. Dette gjøres ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager. Det foreslås også å presisere hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. Som følge av ny barnehagelærerutdanning foreslå det videre at begrepet barnehagelærer erstatter begrepet førskolelærer.

Høringsfrist: 19. januar 2015

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høringsfrist: 20. februar 2015

Høring av NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda

Høringsfrist: 11. februar 2015

Høring – melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Høringsfrist: 10. januar 2015

Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Høringsfrist: 5. februar 2015

Høring - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

I henhold til Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet (digitalradiomeldingen) skal regjeringen i løpet av 2015 avgjøre om det riksdekkende FM-nettet skal slukkes i 2017 eller i 2019.

Høringsfrist: 15. januar 2015

Høring - Akuttutvalgets delrapport

Høringsfrist: 16. desember 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høring – forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2015 på alminnelig høring.

Høringsfrist: 19. november 2014

Høring - karakterkrav i matematikk for lærerutdanningene

Med henvisning til Lærerløftet, regjeringens nye lærerstrategi, , er det foreslått å skjerpe karakterkravet i matematikk fra karakteren 3 (tre) til 4 (fire) for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

Høringsfrist: 17. november 2014

Høring - Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen på høring. Det bes at om eventuelle kommentarer til endringen er departementet i hende innen fredag 14. november 2014.

Høringsfrist: 14. november 2014

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høringsfrist: 14. november 2014

Høring - endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Høringsfrist: 11. november 2014

Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Høringsfrist: 1. november 2014

Høring – regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse

Høringsfrist: 27. oktober 2014

Høyring – forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015. Høyringsfrist er 13. oktober 2014.

Høringsfrist: 13. oktober 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring - Endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Høringsfrist: 3. oktober 2014.

Høringsfrist: 3. oktober 2014

Forslag til endringer i blåreseptforskriften

Høringsfrist: 8. september 2014

Høring - forslag til endring av matloven

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Høringsfrist: 11. august 2014

Høyring - Endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Høringsfrist: 18. juli 2014

Høring - Skolebytte i mobbesaker

Kunnskapsdepartementet foreslår å presisere i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

Høringsfrist: 5. september 2014

Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Høringsfrist: 23. juni 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring - et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Høringsfrist: 4. august 2014

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til bearbeidingsindustrien

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Høringsfrist: 18. juni 2014