Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, derunder for eksempel flytting, endrede myndighetsområder, men også utredninger.

På denne siden finner du de de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. I tillegg en sorterbar liste med alle høringer, der du kan sortere etter ulike kriterier, som høringstittel, departement, høringsstatus, høringsfrist og antall dager på høring.

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring - spørsmål om ratifikasjon av 2010 HNS-protokollen og gjennomføring av protokollen i norsk rett

Høringsfrist: 16. juli 2014

Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter

Høringsfrist: 4. august 2014

Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskap

Regjeringen oppnevnte 10. august 2012 et offentlig utvalg (gravferdsavgiftsutvalget) som skulle utrede rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til avgifter i forbindelse med gravlegging. Utvalget leverte sin innstilling 3. mars 2014.

Høringsfrist: 1. oktober 2014

Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften). Høringsbrevet omfatter også en mindre endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Høringsfrist: 6. juni 2014

Høring – endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)

Høringsfrist: 23. mai 2014

Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

En oppheving av proffbokseloven innebærer at proffboksing blir regulert av knockoutloven og knockoutforskriften. All kampaktivitet der knockout er tillatt vil da bli regulert av én og samme lov. Dette vil sikre en likebehandling av knockoutaktiviteter.

Høringsfrist: 28. mai 2014

Høring - forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

Høringsfrist: 10. juli 2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Høringsfrist: 16. april 2014

Høring om ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Dette er en høringssak som også berører frivillige organisasjoner. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har høringen. Høringsfristen er 1. juli 2014.

Høringsfrist: 1. juli 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsfrist: 12. april 2014

Høring - forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde

Høringsfrist: 4. april 2014

Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere

Høringsfrist: 26. mars 2014

Høring – Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet

Økte budsjettfullmakter til Kirkemøtet ved innarbeiding av post 75 Trosopplæring og post 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke i en ny fellespost 75 Trosopplæring og andre kirkelige formål.

Høringsfrist: 1. april 2014

Høring - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsfrist: 1. april 2014

Høring- Søknad fra Grimstad kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50

Grimstad kommune har søkt om fritak fra reglene om havnekapital, jf. havne- og farvannsloven § 50. Det følger av bestemmelsens tredje ledd at berørte organisasjoner og etater skal høres før det treffes vedtak om fritak.

Høringsfrist: 7. mars 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 - om maksimal stønadsperiode

Høringsfrist: 6. februar 2014

Høring - forslag til endringer i naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede organismer

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Det foreslås noen mindre endringer i naturmangfoldloven kapittel IV, §§ 29, 30 og 31.

Høringsfrist: 25. januar 2014

Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet foreslår å innføre tilleggspoeng for programfagene latin og gresk fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning. Denne endringen skal etter forslaget tre i kraft fra opptaket til studieåret 2014–2015. I høringen foreslås det også endringer i bestemmelsene knyttet til fremleggelse av politiattest i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Disse endringene foreslås iverksatt fra 1. januar 2014.

Høringsfrist: 16. desember 2013

Høring: Unntak fra fylkesbinding ved generasjonsskifte

Høringsfrist: 10. januar 2014

Høring – forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Departementet foreslår å gjeninnføre gaveforsterkningsordningen fra 1. januar 2014. Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

Høringsfrist: 13. desember 2013

Høring - forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for ett kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2014 på alminnelig høring.

Høringsfrist: 25. november 2013

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2014–2015 på alminnelig høring.

Høringsfrist: 14. januar 2014

Høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg

Høringsfrist: 13. januar 2014

Høring tilbakekalt 13. nov 2013 - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk

Kulturdepartementet tilbakekaller høring av forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk av 10. oktober 2013, jf Prp. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), der det foreslås at det ikke skal opprettes en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk.

Høringsfrist: 21. november 2013