Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring – Anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016.

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016. Høringsinstansene er også bedt om å komme med ev. merknader og kommentarer til rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med forslag til anbudsopplegg. Høringsfrist: 31. oktober 2014.

Høringsfrist: 31. oktober 2014

Høring - Våpeninstruks for politiet

Høringsfrist: 18. november 2014

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen” på høring. Rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence.

Høringsfrist: 19. november 2014

Høring av rapporten Utdanning og forskning i spesialpedagogikk – veien videre

Kunnskapsdepartementet inviterer til en bred høring av rapporten fra Ekspertgruppen for spesialpedagogikk. Ekspertgruppen – oppnevnt av Kunnskapsdepartementet høsten 2012 - har gjennomgått de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdert hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer. Anbefalingene i rapporten berører skole, barnehage, høyere utdanning og andre spesialpedagogiske fagmiljøer som Statped og PPT, i tillegg til myndighetene. Gruppen foreslår blant annet strengere krav til de spesialpedagogiske utdanningene, hvilke universiteter/høyskoler som skal tilby hvilke utdanninger, og at spesialpedagogikk skal inn i alle lærerutdanninger.

Høringsfrist: 31. oktober 2014

Høring - Endring i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven. I gjeldende bestemmelse er det stilt krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Høringsfrist: 24. september 2014

Høring -endring i lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høringsfrist: 22. september 2014

Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften)

Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsene om dokumenterte norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet.

Høringsfrist: 6. oktober 2014

Høring - Forslag til endring av geodataforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endring av geodataforskriften på alminnelig høring. Bakgrunnen for endringen er nye EU-regler om INSPIRE (geografisk infrastruktur i Europa).

Høringsfrist: 10. oktober 2014

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsfrist: 15. september 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Høringsfrist: 11. august 2014

Revisjon av konsesjonsvilkår – Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget

Høringsfrist: 27. juni 2014

Høring - forslag til endringer i privatistavgiften

Kunnskapsdepartementet ønsker å heve eksamensavgiften for privatister. Departementet har sendt på høring et forslag til endring i privatistavgiften, som inneholder to alternativer.

Høringsfrist: 20. juni 2014

Høring – Gjennomgang av Norsk kulturråd

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd” på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014.

Høringsfrist: 15. august 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring - enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Høringsfrist: 15. juli 2014

Høring – endring i utlendingsloven § 17 (bortvisning på grunn av ilagt straff i utlandet)

Høringsfrist: 10. juli 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til bearbeidingsindustrien

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Høringsfrist: 16. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Høringsfrist: 21. mai 2014

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsfrist: 12. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Høringsfrist: 18. mai 2014

Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Høringsfrist: 2. mai 2014

Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere

Høringsfrist: 26. mars 2014