Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring - forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høringsfrist: 14. november 2014

Høring - endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Høringsfrist: 11. november 2014

Høring - forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsfrist: 26. november 2014

Høyringsnotat om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Høringsfrist: 30. november 2014

Høring - forslag til endring i regler om utlikningen av Finanstilsynets utgifter

Høringsfrist: 10. desember 2014

Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Høringsfrist: 2. desember 2014

Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Høringsfrist: 1. november 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsfrist: 15. september 2014

Høring - Lov om karantene og saksforbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

Høringsfrist: 1. september 2014

Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)

Høringsnotatet inneholder forslag om generell avtalelisens, endringer i tvisteløsningsbestemmelsene, gjennomføring av hitteverkdirektivet (2012/28/EU) og oppheving av reglene om Det sakkyndige råd.

Høringsfrist: 12. september 2014

Høring - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet

Høringsfrist: 29. august 2014

Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Høringsfrist: 15. september 2014

Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Høringsfrist: 1. september 2014

Høring - skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Høringsfrist: 11. august 2014

Revisjon av konsesjonsvilkår – Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget

Høringsfrist: 27. juni 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring - forslag til endring av matloven

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Høringsfrist: 11. august 2014

Høyring - Endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Høringsfrist: 18. juli 2014

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til bearbeidingsindustrien

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høring – endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)

Høringsfrist: 23. mai 2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Høringsfrist: 16. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Høringsfrist: 21. mai 2014

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsfrist: 12. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Høringsfrist: 18. mai 2014