Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsfrist: 15. september 2014

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.).

Høringsfrist: 19. september 2014

Offentlig høring - Utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover

Høringsfrist: 10. oktober 2014

Høring - Endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Høringsfrist: 3. oktober 2014.

Høringsfrist: 3. oktober 2014

Høring - forslag til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Med henvisning til Prop. 122 S (2011–2012) Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. sender departementet forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring.

Høringsfrist: 15. september 2014

Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Med bakgrunn i årets jordbruksoppgjør og Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet for 2014 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er opphevingen av samdriftsregelverket.

Høringsfrist: 20. oktober 2014

Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Høringsfrist: 7. oktober 2014

Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Høringsfrist: 29. september 2014

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høring - forslag til endringer i privatistavgiften

Kunnskapsdepartementet ønsker å heve eksamensavgiften for privatister. Departementet har sendt på høring et forslag til endring i privatistavgiften, som inneholder to alternativer.

Høringsfrist: 20. juni 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring – endring i utlendingsloven § 17 (bortvisning på grunn av ilagt straff i utlandet)

Høringsfrist: 10. juli 2014

Høring - Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen

Departementet har sendt på høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen.

Høringsfrist: 25. juni 2014

Høring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler

Høringsfrist: 2. juni 2014

Høring - rapport om tilskudd til ukeaviser

Kulturdepartementet sender med dette på høring Medietilsynets rapport ”Kulturrådets tilskuddsordning for periodiske publikasjoner – utredning av objektive kriterier og overføring av forvaltning til Medietilsynet”.

Høringsfrist: 1. juli 2014

Høyring om innføring av ei strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Høringsfrist: 4. juli 2014

Høring - spørsmål om ratifikasjon av 2010 HNS-protokollen og gjennomføring av protokollen i norsk rett

Høringsfrist: 16. juli 2014

Høring - Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier, samt endring i forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften). Høringsbrevet omfatter også en mindre endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Høringsfrist: 6. juni 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til bearbeidingsindustrien

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Høringsfrist: 16. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Høringsfrist: 21. mai 2014

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsfrist: 12. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Høringsfrist: 18. mai 2014

Høring - forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson i egen barnevernssak

Høringsfrist: 2. mai 2014

Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere

Høringsfrist: 26. mars 2014

Høring - forslag til forskrift om utmelding fra pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Høringsfrist: 5. mai 2014