Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven).
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker som sendes på høring kan dreie seg om forslag til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen (for eksempel flytting), endrede myndighetsområder, men også utredninger.

Her finner du de sist publiserte saker på høring, saker under behandling og avsluttede saker. Sorterbar liste med alle høringer

Saker på høring

Her finner du saker som er ute på høring.

 

Høring av utkast til ny postlov

Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til ny postlov og postforskrift. Høringsfristen er 26. januar 2015.

Høringsfrist: 26. januar 2015

Høring om endringer i RLE-faget

Departementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret. I tillegg foreslås det krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag og presisering av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Høringsfrist: 5. januar 2015

Høring - forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsfrist: 3. desember 2014

Høring - Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften

Høringsfrist: 19. januar 2015

Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Høringsfrist: 5. desember 2014

Høring av ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om tilskot til avløysing ved sykdom og fødsel mv. ut på høring.

Høringsfrist: 1. desember 2014

Høring om endringer i privatskoleloven(ny friskolelov)

Det foreslås å gjeninnføre begrepet frittstående skoler (friskoler), og å beholde gjeldende godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne godkjennes og videre å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag: videregående yrkesfagskoler og profilskoler.

Høringsfrist: 15. januar 2015

Høring om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (såkalte tenure track ansettelser).Det skal etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften vil regulere vilkårene knyttet til denne ansettelsesformen.

Høringsfrist: 10. januar 2015

Høring - Endringer i lotteriregelverket

Høringsfrist: 5. januar 2015

Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

Høringsfrist: 15. januar 2015

Saker under behandling

Her finner du saker som er under behandling.

 

Høyring – forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet

Samferdselsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT). Den nye forskrifta skal erstatte gjeldande forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet, og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015. Høyringsfrist er 13. oktober 2014.

Høringsfrist: 13. oktober 2014

Høring - Endring i lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven)

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen i § 6 syvende ledd i studentsamskipnadsloven, der det stilles krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Høringsfrist: 24. september 2014

Høring -endring i lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høringsfrist: 22. september 2014

Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften)

Det er blant annet foreslått endringer i bestemmelsene om dokumenterte norskkunnskaper for søkere med opptaksgrunnlag fra utlandet.

Høringsfrist: 6. oktober 2014

Høring - Forslag til endring av geodataforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endring av geodataforskriften på alminnelig høring. Bakgrunnen for endringen er nye EU-regler om INSPIRE (geografisk infrastruktur i Europa).

Høringsfrist: 10. oktober 2014

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsfrist: 15. september 2014

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.).

Høringsfrist: 19. september 2014

Offentlig høring - Utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover

Høringsfrist: 10. oktober 2014

Høring - Endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring endring av yrkestransportforskriften: gjennomføring av vegpakken i norsk rett, og endringer i løyveordningen og løyveperioden. Høringsfrist: 3. oktober 2014.

Høringsfrist: 3. oktober 2014

Ferdigbehandlede saker

Her finner du saker som er ferdigbehandlet av departementet.

 

Høring - forslag til endring av matloven

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

Høringsfrist: 11. august 2014

Høyring - Endring av ordninga med undervisningskvotar - lærlingkvote

Høringsfrist: 18. juli 2014

Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Høringsfrist: 23. juni 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær til bearbeidingsindustrien

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring i forskrift av 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter FAT).

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høringsnotat - Forslag til regulering av fiske av 5000 tonn makrell i Nord-Norge i 2014

Høringsfrist: 18. juni 2014

Høring – endring i utlendingsforskriften (engangsløsning for lengeværende barn)

Høringsfrist: 23. mai 2014

Høring – forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Høringsfrist: 16. april 2014

Høring - forslag til forskrifter til tjenestepensjonsloven og om utbetalingsprofil

Høringsfrist: 21. mai 2014

Høring – forslag til endring i politiloven (adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted)

Høringsfrist: 12. april 2014