LOV 2001-06-15 nr 79 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Klima- og miljødepartementet

Svalbardmiljøloven har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

Kontaktinformasjon

Polar- og nordområdeseksjonen

Telefon: 22 24 57 11

Adresse:

Klima- og miljødepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo