LOV 2010-09-03 nr 56: Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Loven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon (geodata) for offentlige og private formål.

Kontaktinformasjon

Kart- og planlovseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo

Tema

Kontaktinformasjon

Kart- og planlovseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo