LOV 2009-06-05 nr 35: Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Klima- og miljødepartementet

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.