LOV 1977-06-10 nr 82 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven)

Klima- og miljødepartementet

Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, og landing og start med motordrevet luftfartøy.