Rundskriv, 16.06.2000

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet (Opprettet 01.01.1998. Nedlagt 30.09.2004)

Status: Arkivert

Rundskriv P- 6/00

16. juni 2000

Til Statsministerens kontor, samtlige departementer og

Statens forvaltningstjeneste

Oppfølging av beslutningen om et røykfritt regjeringskvartal

Det er tidligere besluttet at Regjeringskvartalet skal være røykfritt, med unntak av særlig tilviste røykerom og deler av kantiner med egne ventilasjonsanlegg. For å følge opp beslutningen har Regjeringen nå bestemt at det skal gjennomføres nødvendige bygningsmessige tiltak i Regjeringskvartalet innenfor en økonomisk ramme på ca 4,3 mill. kroner. Utgiftene blir å fordele pro rata på departementene

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) er gitt ansvaret for å sikre planlegging og gjennomføring av arbeidene. I den forbindelse har Statsbygg, på oppdrag fra AAD, utarbeidet en plan og et kostnadsoverslag for nødvendige bygningstekniske tiltak i de bygninger som inngår i regjeringskvartalet. Det forutsettes at evt husleieøkning som følge av tiltakene innpasses i det enkelte departements budsjettforslag for 2001.

Departementet vil understreke betydningen av at Regjeringens beslutning blir fulgt opp på en god måte

AAD ber om at innholdet i dette rundskrivet gjøres kjent for alle ansatte.

Brit Denstad (e.f.)

Kasper Holand