Nyhet, 16.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

17,6 mill. kroner til ungdomstiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt tilsagn på 17,6 mill. kroner til tiltak og prosjekter for ungdommer i alderen 12 til 25 år.

Tilsagnet inngår som en del av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn. I alt 23 byer og 8 prioriterte bydeler i Oslo inngår i ordningen. Midlene skal blant annet være med på å skape åpne, inkluderende møteplasser for barn og unge i de større byene. 

Målgruppen er barn og unge, og særlig ungdom i alderen 12-25 år. Midlene benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og unge med spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og miljøer.

Spesiell satsing i de fire største byene

Denne tilskuddsordningen er todelt. Den har en særlig satsing rettet mot ungdom (ungdomstiltak) og en særlig satsing rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblematikk (fattigdomstiltak).

De fire største byene - Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – er gjenstand for en spesiell satsing når det gjelder midler til ungdomstiltak. Denne satsingen har en ramme på 17,6 millioner kroner, og det er disse midlene som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nå har gitt tilsagn om.

Årets tilsagn om midler til spesialsatsingen er som følger:

Bykommunene Fordeling
Oslo (sentralt og 8 bydeler) 10 800 000
Bergen   2 800 000
Trondheim   2 500 000
Stavanger   1 500 000
Totalt  17 600 000


Midlene til Oslo kommune er fordelt slik:

Oslo kommune sentral og 8 bydeler Fordeling
Oslo kommune sentral 2 800 000
Bydel Alna 1 000 000
Bydel Grorud 1 000 000
Bydel Bjerke 1 000 000
Bydel Stovner 1 000 000
Bydel Søndre Nordstrand 1 000 000
Bydel Gamle Oslo 1 000 000
Bydel Grünerløkka 1 000 000
Bydel Sagene 1 000 000
10 800 000


Fakta om tilskuddsordningen:

• Ordningen reguleres av Rundskriv Q-10/2011 som er vedlagt denne saken. Bykommunene skal gjøre ordningen offentlig kjent på sine nettsider og/eller i lokalpressen i god til før bykommunens interne søknadsfrist.

• De fire største byene og bydelene som er gjenstand for spesialsatsingen avgjør selv hvilke tiltak som tildeles midler. Informasjon om når det er avgjort hvilke tiltak som får midler i 2012, fås ved å kontakte de respektive kommunene/bydelene. Byene/bydelene skal rapportere til departementet innen 15. mai om hvilke tiltak som mottar støtte. For ytterligere detaljer om søknader og tiltak i spesialsatsingen for 2012 må den enkelte kommune/bydel kontaktes.

• De resterende storbymidlene søknadsbehandles av departementet. Fordelingen av disse midlene påregnes ferdigstilt i løpet av april 2012.
 
• Rammen for øvrige ungdomstiltak (de 19 øvrige byene i ordningen) er på omlag kr 4,5 mill. kroner i 2012.

• Rammen for tiltak mot fattigdom er på 40,5 millioner kroner i 2012. Målgruppen er barn, unge og familier berørt av fattigdomsproblemer.