Nyhet, 08.03.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Arkivert

FNs internasjonale kvinnedag 8. mars

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Kristin Halvorsen gratulerer alle kvinner i Norge med kvinnedagen 8. mars. I går offentliggjorde FNs kvinnediskrimineringskomité sine konkluderende merknader etter å ha eksaminert Norge 16. februar i år.

Komiteens anbefalinger til Norge gir et godt bilde av hvilke områder Norge må jobbe med for å oppnå målet om full likestilling.

- Norge har kommet langt når gjelder å fremme likestilling mellom kvinner og menn. Det har vi grunn til å være stolte av. Regjeringen prioriterer arbeidet med likestilling høyt, men vi har fortsatt en vei å gå om vi skal oppnå full likestilling på alle områder i samfunnet, sier statsråd Kristin Halvorsen.

Noen hovedobservasjoner og anbefalinger fra komiteen til norske myndigheter er:

• Norge oppfordres til å ha en mer helhetlig lovgivning som spesifikt retter seg mot vold i nære relasjoner, herunder å innføre en definisjon av voldtekt i straffelovgivningen. Norge oppfordres også til å ratifisere Europarådskonvensjonen om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

• Komiteen er positiv til at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon med protokoll er innlemmet i menneskerettsloven, at det er utarbeidet en nasjonal handlingsplan for likestilling mellom kvinner og menn for perioden 2011-2014, at det er oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å utrede norsk likestillingspolitikk, endringer i straffeloven § 202 a som kriminaliserer kjøp av seksuelle tjenester, oppfølgingen av sikkerhetsresolusjon 1325 og lovbestemmelsene om kjønnsbalanse i styrer, samt at Norge har signert Europarådskonvensjonen om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

• Komiteen er kritisk til kjønnsnøytrale lover og politikk og anbefaler at prinsippet om likestilling mellom kvinner og menn innlemmes i Grunnloven. Videre anbefaler komiteen en mer kjønnsspesifikk tilnærming i lovgivning, politiske programmer og tiltak. Komiteen anbefaler offentlig ansatte, ansatte i rettsvesenet og den generelle offentligheten til å ha økt bevissthet om indirekte diskriminering og understreker at prinsippet om likestilling gjelder alle kvinner, også kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og kvinner med nedsatt funksjonsevne.

• Norge oppfordres til å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) med økte ressurser og til å utvide ombudets og Likestillings- og diskrimineringsnemndas mandat slik at de kan vurdere saker om seksuell trakassering.

• Komiteen opptatt av at det innføres tiltak for å eliminere kjønnsstereotypier og strukturelle barrierer i utdanningssystemet. Videre mener komiteen at Norge bør innføre tiltak for å øke kvinners deltakelse i akademia.

• Komiteen anbefaler Norge å innføre lovgivning som garanterer lik lønn for likt arbeid og tiltak mot ufrivillig deltidsarbeid, evaluere pensjonsreformens konsekvenser for kvinner, samt innføre tiltak for å oppnå økt deltakelse i arbeidslivet for kvinner med minoritetsbakgrunn.

• Staten får ros for å ha vært i dialog med relevante aktører i sivilt samfunn under utarbeidelse av Norges 8. rapport til komiteen og for å ha gitt støtte til berørte organisasjoner til koordinering av skyggerapport og deltakelse under forberedelsene til eksamineringen.

Rapporteringen, eksamineringen og de konkluderende observasjonene fra komiteen er komponenter i en viktig dialog mellom Norge som medlemsstat og overvåkningskomiteen for FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Gjennom denne dialogen kan Norge bli bedre i gjennomføring av rettighetene i konvensjonen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for å koordinere statens oppfølging av anbefalingene fra komiteen. Regjeringen er opptatt av å ha en aktiv dialog med Sametinget, LDO, Norsk senter for menneskerettigheter og organisasjonene som representerer sivilt samfunn.

Den fullstendige versjonen av overvåkingskomiteens konkluderende observasjoner er tilgjengelig på FNs nettsider: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm