Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Arkivert

Finansuro

Et godt rammeverk og en ansvarlig økonomisk politikk gjennom flere år gjør at vi står bedre rustet til å møte de utfordringene vi står overfor enn mange andre land. Finanspolitikken og pengepolitikken må virke sammen for å bidra til en stabil utvikling.

Finansuro

Oversikt over tiltak under finansuroen

Oversikt over tiltak på Finansdepartementets område i kronologisk rekkefølge. Inndelingen er lagt opp med tiltak fra september 2008 - og deretter i rekkefølge ettersom finansuroen utvikler seg... Les mer

Illustrasjonsbilde

Regjeringens kredittpakke

Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet. Dette er viktig for å få i gang gode næringslivsprosjekter, og dermed skape arbeidsplasser.

Illustrasjonsbilde. Oslo Børs

Uro i finansmarkedene

Norges Bank overvåker pengemarkedene og likviditeten i det norske marked og kan iverksette likviditetsmessige tiltak for å styrke stabiliteten i det finansielle systemet. Finanstilsynet fører løpende tilsyn med norske finansinstitusjoner og har særlig ansvar for soliditet, styring og kontroll.

Finansdepartementets oppgaver overfor finansmarkedene

Finansdepartementets arbeidsområder inkluderer en rekke oppgaver i forhold til finansmarkedene. En grunnleggende målsetting bak Finansdepartementets virksomhet på finansmarkedsområdet er å legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt system for betaling og kapitalallokering.


Nyheter:

Prop. 192 S (2012–2013)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

Prop. 96 L (2012–2013)

Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Rapportering på vedlikeholdstilskuddet i tiltakspakken

Vi viser til St.prp. nr. 37 (2008-2009) og rundskriv H-03/09 om kommunedelen av tiltakspakken og vil i dette brevet utdype kravene til rapportering fra kommunene og fylkeskommunene når det gjelder vedlikeholdstilskuddet.

Forskrift 8. mai 2009 om Statens finansfond

WTO: Rapport om den økonomiske krisen og handelsrelaterte tiltak

Samme dag som finansministeren redegjorde for regjeringens tiltakspakke i Stortinget, framla WTOs generaldirektør en rapport om den finansielle og økonomiske krisen og handelsrelaterte tiltak.

St.prp. nr. 37 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

Ot.prp. nr. 30 (2008-2009)

Om lov om endringer i skatteloven

Faktaark: Kraftig økning i politibemanningen

Regjeringen foreslår i sin tiltakspakke å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. Sett i sammenheng med tiltakene i statsbudsjettet for 2009, er dette en av de største satsingene på politiet noensinne.

Flere dokumenter om temaet

Regjeringens kredittpakke

Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet. Dette er viktig for å få i gang gode næringslivsprosjekter, og dermed skape arbeidsplasser.

Les mer

Regjeringens tiltakspakke

Oversikt over tiltak under finansuroen

Oversikt over tiltak på Finansdepartementets område i kronologisk rekkefølge. Oversikten starter 16. september 2008, og er ikke oppdatert etter 19. juni 2009.

Les mer