Kampanje, 08.02.2013

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Arkivert

Perspektivmeldingen 2013

     

- Norge er et rikt samfunn med gode offentlige velferdsordninger. Vi kan være stolte av vår evne til å kombinere høy velstand og små forskjeller, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Framover vil vi likevel bli stilt overfor betydelige utfordringer. Økt levealder vil utfordre bærekraften i våre offentlige finanser hvis ikke også avgangsalderen fra arbeidslivet øker. Det viser Perspektivmeldingen 2013 som Regjeringen presenterte 8. februar 2013.

Meld. St. 12 (2012-2013) Perspektivmeldingen 2013

Pressemelding

Tallene bak figurene

Lysark til presentasjonen

Nett-TV fra presentasjonen

Denne meldingen omhandler rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk, og hvilke valgmuligheter vi har i møte med de langsiktige utfordringene knyttet til de globale miljøproblem­ene, en aldrende befolkning og økt globalisering. Perspektivmeldingen peker på noen forutsetninger for fortsatt økonomisk vekst og på mulige skritt i retning av en bærekraftig offentlig sektor.


Perspektivmeldingen 2013

Arbeid trygger velferden

- Norge er et rikt samfunn med gode offentlige velferdsordninger. Vi kan være stolte av vår evne til å kombinere høy velstand og små forskjeller, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Framover vil vi likevel bli stilt overfor betydelige utfordringer. Økt levealder vil utfordre bærekraften i våre offentlige finanser hvis ikke også avgangsalderen fra arbeidslivet øker. Det viser Perspektivmeldingen 2013 som Regjeringen presenterte i dag.


Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi

Norge har et høyt inntektsnivå, små inntektsforskjeller og vi kommer godt ut på internasjonale målinger av livskvalitet. Kombinasjonen av god vekstevne, jevn fordeling og gode offentlige ordninger er sentrale kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen. Likevel står også vi overfor utfordringer.

Utviklingstrekk i internasjonal økonomi

Det økonomiske tyngdepunktet i verden flytter seg østover. Særlig markert er Kinas og Indias økte rolle i verdenshandelen. Kombinert med åpnere grenser og lavere transaksjonskostnader har dette ført til en kraftig utvidelse av antallet mennesker som deltar i det internasjonale varebyttet.

Drivkrefter for langsiktig vekst

Inntektsnivået i Norge er høyt. Årsaken er først og fremst at vi bruker ressursene våre på en effektiv måte. Fortsatt høy økonomisk vekst krever evne til innovasjon, omstilling og effektiv ressursbruk også framover. Selv om Norge har mye olje og gass, er verdien beskjeden i forhold til inntektene som skapes i fastlandsøkonomien. Utviklingen i arbeidsinnsats og produktivitet betyr derfor mest for vår framtidige levestandard.

Utfordringer for en stabil utvikling på mellomlang sikt

Konjuktursvingninger kan medføre store kostnader. Økonomiske tilbakeslag reduserer velferden, både for husholdningene som rammes av arbeidsledighet og for samfunnet som helhet. Det er dessuten erfaring for at arbeidsledigheten går lettere opp enn ned. Usikkerheten som følger av konjunktursvingninger kan også gi lavere investeringer, og dermed svekke økonomiens evne til å skape verdier over tid. Å redusere økonomiske svingninger er derfor et viktig hensyn i den økonomiske politikken.

Inntektsfordeling og livskvalitet

I Norge er inntektene jevnere fordelt enn i mange andre land. Forskjellene er også små når vi ser på utdanning, helse, bolig og andre velferdsgoder. Veksten i velstand og utviklingen av et felles sosialt sikkerhetsnett har betydd mye for å jevne ut levekår og redusere fattigdom og økonomisk utrygghet i Norge.

Bærekraftig utvikling – miljø- og klimautfordringene

Menneskeskapte klimaendringer, tap av naturmangfold, og spredning av miljøgifter er sentrale, globale miljøutfordringer. Effektive løsninger krever internasjonalt samarbeid. Klimaproblemet står i en særstilling, og prising av utslipp vil være avgjørende for å begrense global oppvarming.

Langsiktige utviklingstrekk i offentlige finanser

At vi lever stadig lenger, er et tegn på et godt samfunn. Men samtidig innebærer aldringen av befolkningen at vi etter vil stå overfor store utfordringer i offentlige finanser. Det nærliggende svaret er at vi også står lenger i arbeidslivet når levealderen øker. Utviklingen i samlet arbeidsinnsats vil bety mye for omfanget av utfordringene i offentlige finanser.

Utfordringer og valgmuligheter for videreutvikling av velferdsordningene

Analysene i Perspektivmeldingen 2013 viser at det er behov for å styrke offentlige finanser for å møte de økte utgiftene som følger med en aldrende befolkning. En viktig årsak til utfordringene for offentlige finanser er at vi lever stadig lenger. Et nærliggende svar er at vi da også står i arbeidslivet lenger.

Tallene bak figurene i perspektivmeldingen

Tall brukt i figurer og diagrammer i St.meld. nr. 12 (2012-2013) Perspektivmeldingen 2013 er utledet og lagt i tabeller, både i formatet html og xls.

Perspektivmeldingen 2013
Perspektivmeldingen 2013

Tidligere meldinger