Pressemelding, 06.10.2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Arkivert

Nasjonal helseplan

Pressemelding

Nr.: 58
Dato: 06.10.2006

Nasjonal helseplan viser veien videre

Med Nasjonal helseplan (2007-2010) ønsker regjeringen å gi et samlet bilde av hvordan de ulike deler av helsetjenesten henger sammen og er avhengig av hverandre for at pasienten skal få et godt tilbud. Målet er å styrke og samordne innsatsen for likere og mer rettferdig fordeling av god helse, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, etter at planen ble lagt fram sammen med statsbudsjettet i dag.

Planen angir retning for å få tjenestene til å henge bedre sammen og for å øke kvaliteten i tjenestene. – God samhandling er en entydig bestilling og forventning til sektoren, fortsetter Brustad.

Norske helsetjenester er blant de beste i verden, men fremdeles ligger det utfordringer knyttet til uakseptable ventetider, feilbehandling, dårlig kommunikasjon mellom sjukehus og pasient eller pårørende og dårlig samhandling mellom tjenestenivåene.

Noen av tiltakene som fremmes gjennom Nasjonal helseplan er:

Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. Å melde om feil som skjer i helsetjenesten, slik at en selv og andre kan lære av dette for å forhindre at lignende feil skjer igjen, er viktig for å styrke sikkerheten for pasientene.

Nytt nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, hvor ansvarlige aktører skal arbeide sammen for å ivareta helheten og samordningen i kvalitets- og prioriteringsarbeidet.

Årlig Nasjonal helseplankonferanse for i fellesskap å drøfte status, utfordringer og videre strategier.

Økt bruk av avtaler for å forplikte ansvarlige aktører for å oppnå god samhandling

Hovedoppgaven til lokalsykehus skal være knyttet til de store sykdomsgrupper, eldre og kronisk syke der også samhandling med pasientens bostedskommuner er særlig viktig

Det skal arbeides videre med å tydeliggjøre lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner og som del av den samlede behandlingskjede

Særtrykk av Nasjonal helseplan i PDF

Her finnes statsbudsjettet for helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementets egne budsjettsider

Tema