Pressemelding, 07.06.2007

Nr.: 55

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Arkivert

Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud

Omsorgsplan 2015

- Omsorgstjenesten bør tilby kulturopplevelser og fysiske aktivitet. Det er kommunenes plikt å gi omsorgstrengende mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Regjeringen legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, mening og mangfold peker Regjeringen på dette som en av de fem viktigste omsorgsutfordringene og legger opp til ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester.

En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens omsorgstjenester kommer til kort. Tilbud om dagaktiviteter framstår mange steder som det manglende leddet i omsorgskjeden. Gjennom rundskriv I – 5/2007 understreker regjeringen kommunenes plikt til å bidra til at mennesker som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp, også får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Dette er i tråd med formålsbestemmelsen i sosialtjenestelovens § 1-1. De som er innlagt i sykehjem eller har en boform med heldøgns omsorg og pleie har samme rettigheter etter kommunehelsetjenesteloven.

- Tilbud om dagaktiviteter skal være en del av det kommunale omsorgstjenestetilbudet, enten du bor på sykehjem eller mottar omsorgstjenestetilbudet hjemme eller i omsorgsbolig, sier Brustad.

Rundskrivet i Pdf-format