Redaksjonelt innhold, 26.09.2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet (Opprettet 01.01.1819. Nedlagt 01.01.2012)

Status: Arkivert

 
 
      

27. september 2008 la regjeringen frem en ny stortingsmelding om kriminalomsorg, Straff som virker. Det finnes også en kortversjon av meldingen, illustrert av fotograf Fin Serck-Hanssen. Den kan lastes ned som pdf her, eller du kan lese den på disse nettsidene.

     
     
 
 
      

Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn

 • Regjeringen foreslår at straffene for drap, voldtekt, alvorlig vold og overgrep mot
  barn skjerpes.
 • De farlige skal sone i fengsler med høyt sikkerhetsnivå.
 • Bedre rehabilitering gir mindre tilbakefall
  til ny kriminalitet.
 • Soningskøen er borte og domfelte skal innkalles raskt til straffegjennomføring.

Ofrene skal ha mulighet til å bli hørt

 • Innføre tilbud om Restorative justice. I
  den grad det er mulig, skal skaden som har skjedd gjenopprettes.
 • Ofrene vil få mulighet til å uttrykke hva
  lovbruddet har gjort med dem.

Ingen skal sone under strengere forhold enn nødvendig

 • De fleste dommene i Norge er korte. Flere skal få sone i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Det gir bedre rehabilitering og er billigere for samfunnet.
 • Regjeringen har innført forsøk med hjemmesoning med elektronisk kontroll.

Flere kan gjennomføre straff utenfor fengsel

 • Forskning viser at for mange virker samfunnsstraff bedre enn fengsel. Flere bør dømmes til samfunnsstraff. Det bør bli større adgang til å idømme deldom med kombinasjonen av fengsel og samfunnsstraff.
 • Regjeringen vurderer å utvide ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll.

Innholdet under straffegjennomføringen skal bli bedre

 • Innsatte og domfelte har de samme rettigheter som alle andre i samfunnet.
 • Rehabiliteringstilbudene skal være kunnskapsbaserte.
 • Alle fengsler har skole- og arbeidstilbud. Livet i fengsel skal ligne mest mulig på livet utenfor.
 • Innsatte skal trene på å ta ansvar og klare seg selv.
 • Innholdet i samfunnsstraffen skal utvikles og skreddersyes mer til den domfeltes evner, ønsker og behov.
 • Domfelte med rusproblemer og psykiske lidelser skal få bedre oppfølging.

Tilbakeføring til samfunnet – ettervern

 • Kriminalomsorgen skal sørge for en forutsigbar og trygg løslatelse.
 • Nøkkelen til og hovedansvaret for et effektivt ettervern ligger i kommunene.
 • Frivilllige organisasjoner er viktige støttespillere.
 • Det er et mål at alle som løslates fra fengsel skal:ha en verdig bolig å gå til, skal ha et skole- eller arbeidstilbud og får tilbud om behandling for rus og/eller psykiske problemer.
     
     

 

Neste »