Pressemelding, 20.04.2012

Nr.: 16-12

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Status: Arkivert

Studentsamskipnadsloven:
Regjeringen kommer studentene i møte

 
 
 
I statsråd i dag la Regjeringen fram forslag om endringer i studentsamskipnadsloven. Regjeringen har valgt å legge bort flere av de opprinnelige forslagene til endringer etter høringsrunden.

 

– Regjeringen ønsker fortsatt en studentdrevet velferd. Vi har tro på at studentenes brukerstyring gir et velferdstilbud tilpasset studentenes behov, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

 

Regjeringen foreslår derfor å videreføre studentsamskipnadsmodellen der studentene skal ha styreledervervet og flertall i styret.

 

– Vi har lyttet til innspillene blant annet fra studentene i forbindelse med høringsrunden. Derfor har vi lagt vekk forslaget om at Kunnskapsdepartementet skal kunne avsette styret i særlige tilfeller, sier hun.

 

–  Vi har også kommet studentene i møte ved å avgrense mer hvilke saker som krever 2/3 flertall, sier Halvorsen.

 

Kravet skal bare gjelde beslutninger om låneopptak, innvesteringer i nye studentboliger, oppstart av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering. For alle andre saker som styret behandler, opprettholdes dagens ordning med alminnelig flertallskrav.

 

– Å kreve kvalifisert flertall i viktige saker er normal praksis i mange private og offentlige virksomheter. Dette gjør vi for å sikre at store beslutninger som har konsekvenser for studentenes langsiktige velferd skal ha solid forankring i hele styret, sier Halvorsen.

 

Studentsamskipnadene driver studentvelferden i Norge i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det er studentsamskipnadene som organiserer studentboligene. I tillegg yter de viktige velferdstjenester til studentene, som studentbarnehager, helse- og rådgivningstjenester, idrett og kantiner.