Nyhet, 17.09.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Arkivert

Internasjonal enighet om genetiske ressurser på Svalbard

Svalbard Globale frøhvelv-logo 

Internasjonal enighet om genetiske ressurser på Svalbard 

I dagene 11.-13. september 2012 arrangerte FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) et internasjonalt møte i Longyearbyen, Svalbard for å drøfte mulige fremtidige veivalg for forvaltning av genetiske ressurser for landbruk og mat. Norge var vertskap for møtet, som samlet rundt 100 møtedeltakere og oversettere fra alle verdenshjørner.  

Møtet på Svalbard var nedsatt av FAOs kommisjon for genetiske ressurser for mat og landbruk for å vurdere behov for særregler for å sikre tilgang og utbyttedeling (ABS) knyttet til disse ressursene. Seniorrådgiver Grethe Evjen fra Landbruks- og matdepartementet ble valgt til å lede møtet. 

Svalbard-møtet var innom mange problemstillinger i løpet av de tre dagene møtet pågikk. Det var viktig for mange å understreke at fellestrekkene for genetiske ressursei innen  planter, husdyr, skog, fisk, invertebrater og mikroorganismer som inngår i landbruket økosystem. 

Det ble understreket at FAO-kommisjonens arbeid med genetiske ressurser innen landbruk og mat måtte støtte opp omarbeidet til Plantetraktaten, Nagoyaprotokollen og  andre internasjonale avtaler, men samarbeide med disse eksisterende avtalene. Det var også stor enighet om at det var prematurt med en internasjonal avtale om ABS under FAO-kommisjonen. 

Norge deltok i den europeiske gruppen. Gruppen fikk gehør for sitt forslag om å lage en matrise over relevant eksisterende praksis, initiativer og instrumenter for genetiske ressurser for landbruk og mat og evt. ABS innenfor disse. 

Det var også enighet om at FAO-kommisjonen kunne arbeide med en rekke aktiviteter bl.a. informasjonsarbeid, kapasitetsbygging, innhenting av underlagsmateriale til utviklingen av frivillige retningslinjer, eksempler og standarder. 

Økt internasjonalt fokus på genetisk mangfold
Klimaendringer, befolkningsvekst og velstandsøkning legger press på globale naturressurser og utfordrer matsikkerheten. Det erkjennes stadig oftere i internasjonale fora at genetisk mangfold for landbruk og mat er avgjørende for global matsikkerhet. Tilgang og utbyttedeling (ABS) knyttet til genetiske ressurser forvaltes generelt av Nagoya-protokollen til Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), men tar høyde for Plantetraktaten og eventuell fremtidig utvikling av andre internasjonale avtaler om dette. 

Rapporten fra møtet vil bli tilgjengelig på nettsiden til FAOs kommisjon for genetiske ressurser for mat og landbruk. http://www.fao.org/nr/cgrfa/en/.